RMP-tilskudd

Tilskuddsordningen Regionalt miljøtilskudd (RMP) 

Det er mulig å søke tilskudd til 34 ulike miljøtiltak i jordbruket i Vestfold og Telemark. I veiledningshefte for RMP-tilskudd finnes det en oversikt over disse tilskuddene, og de foreløpige tilskuddssatsene.

Søknadsfristen er 15. oktober.

Publisert 14.12.2018, Sist endret 30.03.2023

Foretak som er berettiget produksjonstilskudd, kan søke tilskudd.Miljøtilskuddet kommer i tillegg til produksjonstilskuddet, når du gjør en ekstra innsats for miljøet eller kulturlandskapet.

I jordbruksoppgjøret blir potten til RMP-tilskuddet bestemt. For søknadsomgangen 2022 hadde Vestfold og Telemark 62,7 millioner kroner til fordeling, hvorav 11,1 millioner var øremerket til vannmiljøtiltak for å følge opp helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden. Potten til søknadsomgangen 2023 blir bestemt i det kommende jordbruksoppgjøret.

Tilskuddsordningen revideres hvert år sammen med næringsorganisasjonene i Vestfold og Telemark. Fra 2023 gjelder en ny forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Vestfold og Telemark.

Veiledning for alle tilskuddsordningene finnes i veiledningshefte til høyre.

Tiltak det kan søkes tilskudd til i Vestfold og Telemark 2023 er:

- Tilskudd til tiltak som fremmer miljøgoder

- Tilskudd til tiltak som reduserer miljøbelastningen

Det er krav om journal over plantevernmidler og gjødslingsplan når det sprøytes og gjødsles.

Det oppfordres sterkt til å søke tilskudd elektronisk via Altinn

Tiltak Beskrivelser Tiltaksklasser Enhet Foreløpig sats kr
Visse områder Alle områder
Kulturlandskap 

§4 - Drift av bratt areal

 

 

Overflate- og fulldyrka, helning 1:3 dekar 300  
Overflate- og fulldyrka, helning 1:5 dekar 200  
Beiting i kombinasjon med beitepussing, helning 1:3 dekar 125  
Beiting i kombinasjon med beitepussing, helning 1:5 dekar 75  

§5 - Drift av beitelag

Beitelag med minst 2 medlemmer Storfe/hest dyr   20
Småfe dyr   15

§6 - Beiting av verdifulle jordbruks-landskap i innmark

Gjelder i prioriterte områder Beiting dekar 150  

§7 - Beiting av verdifulle jordbruks-landskap i utmark 

Gjelder på øyer og i natur-vernområder v/kysten Storfe/hest dyr 1 500  
Småfe dyr 400  

§8 - Slått av verdifulle jordbruks-landskap

Gjelder for Telemark i prioriterte områder Slått dekar 200  

§9 - Skjøtsel av gårdsdammer

Slått, rydding eller beiting Dam stk   800
Biologisk mangfold

§10 - Slått av slåttemark

 

Må være registrert i Naturbase og ikke motta tilskudd fra miljøforvaltningen Svært viktig dekar   2 000
Viktig dekar   2 000
Lokalt viktig dekar   2 000

§11 - Skjøtsel av trua naturtyper

 

Visse trua naturtyper registrert i Naturbase Slått/rydding dekar   500
Beiting dekar   250

§12 - Skjøtsel av styvingstrær

Tilskudd gis det året treet styves Tre stk   800

§13 - Soner for pollinerende insekter

 

 

 

Tilskudd til å så og/eller skjøtte. Maks 2000 m per foretak Egen stripe, generell frøblanding meter   10
Egen stripe, regional frøblanding meter   15
Tilgrensende kantsone meter   15

§14 - Hekke- og beiteområder for fugl

 

Tiltak for viper etter avtale med miljøavdelingen Høy tilrettelegging dekar 1 000  
Lav tilrettelegging dekar 300  
Kulturminner og kulturmiljøer

§15 - Drift av seter

 

 

 

Produksjon/døgn minst 45 l kumelk /25 l geitemelk i 4-6 uker Egen foredling seter   90 000
Levering meieri seter   75 000
Produksjon/døgn minst 45 l kumelk /25 l geitemelk i 6 uker eller mer Egen foredling seter   100 000
Levering meieri seter   85 000

§16 - Besøksseter

Seterdrift tilrettelagt for turisme Besøksseter seter   70 000

§17 - Skjøtsel av automatisk fredete kulturminner

 

Gravminner, hustufter, helleristninger og veifar Slått dekar   500
Beiting dekar   350

§18 - Skjøtsel av steingjerder og bakkemurer

 

I jordbruks-landskapet Steingjerder meter   5
Bakkemurer meter   5

§19 - Skjøtsel av kulturhistoriske områder

Visse områder innenfor KULA områder  Slått/rydding dekar 500  
Beiting dekar 250  
Friluftsliv

§ 20 - Vedlikehold av turstier i jordbrukslandskapet

 

Gjelder delen av tursti over jordbruksareal Lav tilrettelegging meter   10
 

 

Tiltak Beskrivelser Tiltaksklasser Enhet Foreløpig sats kr
Prioriterte områder Andre områder
Avrenning til vann

§21 - Ingen jordarbeiding om høsten

 

 

Korn, oljevekster, belgvekster, frøeng siste høstingsår, grønn-gjødsling, grønnfôr-vekster og fôrmais Erosjonsrisikosklasse 1 dekar 70 40
Erosjonsrisikosklasse 1 med dråg  dekar 110 60
Erosjonsrisikoklasse 2 dekar 110 60
Erosjonsrisikoklasse 2 med dråg dekar 200 120
Erosjonsrisikoklasse 3  dekar 200 120
Erosjonsrisikoklasse 4 dekar 260 170

§22 - Gras på arealer utsatt for erosjon

Gras på arealer utsatt for erosjon Erosjonsrisikoklasse 3 og 4 dekar 65 0

§23 - Ingen jordarbeiding på flomutsatte arealer

Vassdragsnære arealer som er flomutsatte   dekar 100 70

§24 - Direktesådd høstkorn og høstoljevekster

 

På arealer som er lett eller ikke jordarbeidet Lett harving etterfulgt av såing dekar 120 90
Direktesådd dekar 180 150

§25 - Grasdekte vannveier og grasstriper i åker

Gras i dråg - min 6 m bred Grasstriper i åker - min 2 m Korn, oljevekster, belgvekster, fôrmais meter 40 20
Potet, grønnsaker meter 50 30

§26 - Grasdekt kantsone i åker

Grasdekt kantsone mot vassdrag - min 6 m bred Korn, oljevekster, belgvekster, fôrmais meter 15 10
Potet/grønnsaker meter 35 25
Utslipp til luft

§27 - Nedlegging av husdyrgjødsel

 

 

I eng og åpen åker, gjelder også biorest Nedlegging i voksende kultur dekar 45 45
Nedlegging og nedmolding innen 2 timer, åpen åker dekar 50 50
Nedlegging og nedmolding innen 18 timer, åpen åker dekar 45 45

§28 - Nedfelling av husdyrgjødsel

 

I eng og åpen åker, gjelder også biorest Nedfelling i voksende kultur dekar 45 45
Nedfelling i åpen åker dekar 45 45

§29 - Spredning av husdyrgjødsel med tilførselsslange

I tillegg til tilskudd til nedlegging eller nedfelling   dekar 40 40
Plantevern

§30 - Ugrasharving i korn og frøvekster

I korn og annet frø til modning inkl. fôrmais   dekar 80 80

§31 - Ugrasbekjempelse i radkulturer

 

I poteter og grønnsaker Flamming dekar 150 150
Mekanisk ugrasbekjempelse dekar 150 150
Jord og jordhelse
§32 - Fangvekst som underkultur

Fangvekster sådd før høsting/tresking

 

Hovedvekst korn, oljevekster, belgvekster, fôrmais

dekar

170

170

Hovedvekst grønnsaker, potet

dekar

300

300

§33 - Fangvekst sådd etter høsting

Fangvekster sådd etter høsting/tresking

 

Hovedvekst korn, oljevekster, belgvekster, fôrmais

dekar

250

250

Hovedvekst grønnsaker, potet

dekar

300

300

§34 - Bruk av egenprodusert kompost

Spredning av kompost som er egenprodusert

 

dekar

300

300

§35 - Spredning av biokull

Spredning av biokull i åpen åker

 

kg

15

15

Miljøavtale og klimarådgiving
§36- Miljøavtale for nedbørfeltene Bergsvannet i Eidsfoss, Hillestadvannet, Revovannet, Borrevannet, Akersvannet, Goksjø, Viksfjord, Børsesjo, Leirkup Frivillig ordning med ekstra tilskudd til kombinasjoner av miljøtiltak i nedbørfeltet Trinn 1 dekar 150 0

§37 - Klimarådgiving

 

Helhetlig gjennomgang på gården To-til-en rådgiving stk 8 000 8 000
En-til-en rådgiving stk 6 000 6 000
Grupperådgiving stk 2 000 2 000
 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.