RMP-tilskudd

Tilskuddsordningen Regionalt miljøtilskudd (RMP) 

Foretak som er berettiget produksjonstilskudd, kan søke tilskudd. Søknadsfristen i Vestfold og Telemark er 15. oktober - samme frist som for søknad om produksjonstilskudd.

Publisert 14.12.2018, Sist endret 08.04.2022

Tilskuddsordningen revideres hvert år sammen med næringsorganisasjonene i Vestfold og Telemark. Det er krav om journal over plantevernmidler og gjødslingsplan når det sprøytes og gjødsles.

Det er nå laget veiledning for alle tilskuddsordningene, klikk på bokmål eller nynorsk på det enkelte tiltaket i listen under.

Det oppfordres sterkt til å søke tilskudd elektronisk via Altinn

Tiltak det kan søkes tilskudd til i Vestfold og Telemark 2022 er:

- Tilskudd til tiltak i kulturlandskapet

- Tilskudd til tiltak mot utslipp til vann og luft

 

Tiltak Beskrivelser Tiltaksklasser Enhet Foreløpig sats kr
Visse områder Alle områder
Kulturlandskap 

§4 - Drift av bratt areal

Tiltaksinfo Bokmål  Tiltaksinfo Nynorsk

For Telemark til fulldyrka og overflatedyrka arealer Helning 1:5 dekar 200  
Helning 1:3 dekar 300  

§5 - Drift av beitelag

Tiltaksinfo Bokmål  Tiltaksinfo Nynorsk

Beitelag med minst 2 medlemmer Storfe/hest dyr   15
Småfe dyr   10

§6 - Beiting av verdifulle jordbruks-landskap i innmark

Tiltaksinfo Bokmål  Tiltaksinfo Nynorsk

Gjelder i prioriterte områder Beiting dekar 150  

§7 - Beiting av verdifulle jordbruks-landskap i utmark

Tiltaksinfo Bokmål  Tiltaksinfo Nynorsk

Gjelder på øyer og i natur-vernområder v/kysten Storfe/hest dyr 1 200  
Småfe dyr 350  

§8 - Slått av verdifulle jordbruks-landskap

Tiltaksinfo Bokmål  Tiltaksinfo Nynorsk

Gjelder for Telemark i prioriterte områder Slått dekar 200  

§9 - Skjøtsel av gårdsdammer

Tiltaksinfo Bokmål  Tiltaksinfo Nynorsk

Slått, rydding eller beiting Dam stk   800
Biologisk mangfold

§10 - Slått av slåttemark

Tiltaksinfo Bokmål  Tiltaksinfo Nynorsk

Må være registrert i Naturbase og ikke motta tilskudd fra miljøforvaltningen Svært viktig dekar   2 000
Viktig dekar   2 000
Lokalt viktig dekar   2 000

§11 - Skjøtsel av biologisk verdifulle arealer

Tiltkasinfo Bokmål  Tiltaksinfo Nynorsk

Arealer med trua arter - planter og insekter på Norsk Rødliste Slått dekar   1 000
Beiting dekar   250

§12 - Skjøtsel av trua naturtyper

Tiltaksinfo Bokmål  Tiltaksinfo Nynorsk

Visse trua naturtyper registrert i Naturbase Slått/rydding dekar   500
Beiting dekar   250

§13 - Skjøtsel av styvingstrær

Tiltaksinfo Bokmål  Tiltaksinfo Nynorsk

Tilskudd gis det året treet styves Tre stk   800

§14 - Soner for pollinerende insekter

Tiltaksinfo Bokmål  Tiltaksinfo Nynorsk

Tilskudd til å så og skjøtte. Maks 2000 m per foretak. Høy sats meter   10
Kulturminner og kulturmiljøer

§15 - Drift av seter

Tiltaksinfo Bokmål  Tiltaksinfo Nynorsk

Produksjon/døgn minst 45 l kumelk /25 l geitemelk i 4 uker Egen foredling seter   60 000
Levering meieri seter   60 000

§16 - Skjøtsel av automatisk fredete kulturminner

Tiltaksinfo Bokmål  Tiltaksinfo Nynorsk

Gravminner, hustufter, helleristninger og veifar Slått dekar   500
Beiting dekar   350

§17 - Skjøtsel av steingjerder

Tiltaksinfo Bokmål  Tiltaksinfo Nynorsk

I jordbruks-landskapet Steingjerder meter   5

§18 - Skjøtsel av kulturhistoriske områder

Tiltaksinfo Bokmål  Tiltaksinfo Nynorsk

Nasjonale områder (KULA), Fredete områder Slått/rydding dekar 500  
Beiting dekar 250  
Friluftsliv

§19 - Vedlikehold av turstier i jordbrukslandskapet

Tiltaksinfo Bokmål  Tiltaksinfo Nynorsk

Gjelder delen av tursti over jordbruksareal Lav tilrettelegging meter   10
 

 

Tiltak Beskrivelser Tiltaksklasser Enhet Foreløpig sats kr
Prioriterte områder Andre områder
Avrenning til vann

§20 - Ingen jordarbeiding om høsten

Tiltaksinfo bokmål

Tiltaksinfo Nynorsk

 

Korn, oljevekster, belgvekster, frøeng siste høstingsår, grønn-gjødsling, grønnfôr-vekster og fôrmais Erosjonsrisikosklasse 1 dekar 40 30
Erosjonsrisikosklasse 1 med dråg  dekar 60 50
Erosjonsrisikoklasse 2 dekar 60 50
Erosjonsrisikoklasse 2 med dråg dekar 150 100
Erosjonsrisikoklasse 3  dekar 150 100
Erosjonsrisikoklasse 4 dekar 200 150

§21 - Gras på arealer utsatt for flom og erosjon

Tiltaksinfo Bokmål

Tiltaksinfo Nynorsk

Gras på arealer utsatt for erosjon Erosjonsrisikoklasse 3 og 4 dekar 65 0

§22 - Direktesådd høstkorn og høstoljevekster

Tiltaksinfo Bokmål

Tiltaksinfo Nynorsk

På arealer som ikke er jordarbeidet (se mer på infoark)   dekar 100 50

§23 - Fangvekst som underkultur

Tiltaksinfo Bokmål

Tiltaksinfo Nynorsk

I korn, oljevekster, belgvekster og fôrmais   dekar 120 90

§24 - Fangvekst sådd etter høsting

Tiltaksinfo Bokmål

Tiltaksinfo Nynorsk

Etter tidligkulturer av poteter og grønnsaker   dekar 250 200

§25 - Grasdekte vannveier og grasstriper i åker

Tiltaksinfo Bokmål

Tiltaksinfo Nynorsk

Gras i dråg - min 6 m bred Grasstriper i åker - min 2 m Korn meter 25 20
Potet/grønnsaker meter 35 30

§26 - Grasdekt kantsone i åker

Tiltaksinfo Bokmål

Tiltaksinfo Nynorsk

Grasdekt kantsone mot vassdrag - min 6 m bred Korn meter 10 5
Potet/grønnsaker meter 30 20
Utslipp til luft

§27 - Nedfelling eller nedlegging av husdyrgjødsel

Tiltaksinfo Bokmål

Tiltaksinfo Nynorsk

I eng og åpen åker, gjelder også biorest   dekar 40 40

§28 - Spredning av husdyrgjødsel med tilførselsslange

Tiltaksinfo Bokmål

Tiltaksinfo Nynorsk

I tillegg til tilskudd til nedlegging eller nedfelling   dekar 35 35
Plantevern

§29 - Ugrasharving i åker

Tiltaksinfo Bokmål 

Tiltaksinfo Nynorsk

I korn og annet frø til modning inkl. fôrmais   dekar 80 80

§30 - Ugrasbekjempelse i radkulturer

Tiltaksinfo Bokmål

Tiltaksinfo Nynorsk

I poteter og grønnsaker. Mekanisk ugrasbekjempelse dekar 150 150
Miljøavtale og klimarådgiving
§31- Miljøavtale for nedbørfelt Akersvannet (i kommunene Sandefjord og Tønsberg) Frivillig ordning med ekstra tilskudd til kombinasjoner av miljøtiltak i nedbørfeltet Trinn 1 dekar 100 0
Trinn 2 dekar 150 0

§32 - Klimarådgiving

Tiltaksinfo Bokmål

Tiltaksinfo Nynorsk

Helhetlig gjennomgang på gården En-til-en rådgiving stk 4000 4000
Grupperådgiving stk 2000 2000
 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.