RMP-tilskudd

Tilskuddsordningen Regionalt miljøtilskudd (RMP) 

Foretak som er berettiget produksjonstilskudd, kan søke tilskudd. Søknadsfristen i Vestfold og Telemark er 15. oktober - samme frist som for søknad om produksjonstilskudd.

Publisert 14.12.2018, Sist endret 20.01.2023

I jordbruksoppgjøret er potten til RMP-tilskuddet hevet betraktelig. For søknadsomgangen 2022 har Vestfold og Telemark fått 62,7 millioner kroner til fordeling, hvorav 11,1 millioner er øremerket til vannmiljøtiltak for å følge opp helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden.

Tilskuddsordningen revideres hvert år sammen med næringsorganisasjonene i Vestfold og Telemark. 

Veiledning for alle tilskuddsordningene finnes i veiledningshefte til høyre.

Tiltak det kan søkes tilskudd til i Vestfold og Telemark 2022 er:

- Tilskudd til tiltak i kulturlandskapet

- Tilskudd til tiltak mot utslipp til vann og luft

Det er krav om journal over plantevernmidler og gjødslingsplan når det sprøytes og gjødsles.

Det oppfordres sterkt til å søke tilskudd elektronisk via Altinn

Tiltak Beskrivelser Tiltaksklasser Enhet Foreløpig sats kr
Visse områder Alle områder
Kulturlandskap 

§4 - Drift av bratt areal

For Telemark til fulldyrka og overflatedyrka arealer Helning 1:5 dekar 200  
Helning 1:3 dekar 300  

§5 - Drift av beitelag

Beitelag med minst 2 medlemmer Storfe/hest dyr   15
Småfe dyr   10

§6 - Beiting av verdifulle jordbruks-landskap i innmark

Gjelder i prioriterte områder Beiting dekar 150  

§7 - Beiting av verdifulle jordbruks-landskap i utmark 

Gjelder på øyer og i natur-vernområder v/kysten Storfe/hest dyr 1 200  
Småfe dyr 350  

§8 - Slått av verdifulle jordbruks-landskap

Gjelder for Telemark i prioriterte områder Slått dekar 200  

§9 - Skjøtsel av gårdsdammer

Slått, rydding eller beiting Dam stk   800
Biologisk mangfold

§10 - Slått av slåttemark

 

Må være registrert i Naturbase og ikke motta tilskudd fra miljøforvaltningen Svært viktig dekar   2 000
Viktig dekar   2 000
Lokalt viktig dekar   2 000

§11 - Skjøtsel av biologisk verdifulle arealer

Arealer med trua arter - planter og insekter på Norsk Rødliste Slått dekar   1 000
Beiting dekar   250

§12 - Skjøtsel av trua naturtyper

 

Visse trua naturtyper registrert i Naturbase Slått/rydding dekar   500
Beiting dekar   250

§13 - Skjøtsel av styvingstrær

Tilskudd gis det året treet styves Tre stk   800

§14 - Soner for pollinerende insekter

 

Tilskudd til å så og skjøtte. Maks 2000 m per foretak. Høy sats meter   10
Kulturminner og kulturmiljøer

§15 - Drift av seter

 

 

 

Produksjon/døgn minst 45 l kumelk /25 l geitemelk i 4-6 uker Egen foredling seter   70 000
Levering meieri seter   60 000
Produksjon/døgn minst 45 l kumelk /25 l geitemelk i 6 uker eller mer Egen foredling seter   80 000
Levering meieri seter   75 000

§16 - Skjøtsel av automatisk fredete kulturminner

 

Gravminner, hustufter, helleristninger og veifar Slått dekar   500
Beiting dekar   350

§17 - Skjøtsel av steingjerder

I jordbruks-landskapet Steingjerder meter   5

§18 - Skjøtsel av kulturhistoriske områder

Nasjonale områder (KULA), Fredete områder Slått/rydding dekar 500  
Beiting dekar 250  
Friluftsliv

§19 - Vedlikehold av turstier i jordbrukslandskapet

 

Gjelder delen av tursti over jordbruksareal Lav tilrettelegging meter   10
 

 

Tiltak Beskrivelser Tiltaksklasser Enhet Foreløpig sats kr
Prioriterte områder Andre områder
Avrenning til vann

§20 - Ingen jordarbeiding om høsten

 

 

Korn, oljevekster, belgvekster, frøeng siste høstingsår, grønn-gjødsling, grønnfôr-vekster og fôrmais Erosjonsrisikosklasse 1 dekar 70 30
Erosjonsrisikosklasse 1 med dråg  dekar 110 50
Erosjonsrisikoklasse 2 dekar 110 50
Erosjonsrisikoklasse 2 med dråg dekar 200 100
Erosjonsrisikoklasse 3  dekar 200 100
Erosjonsrisikoklasse 4 dekar 260 150

§21 - Gras på arealer utsatt for flom og erosjon

Gras på arealer utsatt for erosjon Erosjonsrisikoklasse 3 og 4 dekar 65 0

§22 - Direktesådd høstkorn og høstoljevekster

På arealer som ikke er jordarbeidet (se mer på infoark)   dekar 170 50

§23 - Fangvekst som underkultur

I korn, oljevekster, belgvekster og fôrmais   dekar 170 90

§24 - Fangvekst sådd etter høsting

Etter tidligkulturer av poteter og grønnsaker   dekar 300 200

§25 - Grasdekte vannveier og grasstriper i åker

Gras i dråg - min 6 m bred Grasstriper i åker - min 2 m Korn meter 25 20
Potet/grønnsaker meter 35 30

§26 - Grasdekt kantsone i åker

Grasdekt kantsone mot vassdrag - min 6 m bred Korn meter 10 5
Potet/grønnsaker meter 30 20
Utslipp til luft

§27 - Nedfelling eller nedlegging av husdyrgjødsel

I eng og åpen åker, gjelder også biorest   dekar 40 40

§28 - Spredning av husdyrgjødsel med tilførselsslange

I tillegg til tilskudd til nedlegging eller nedfelling   dekar 35 35
Plantevern

§29 - Ugrasharving i åker

I korn og annet frø til modning inkl. fôrmais   dekar 80 80

§30 - Ugrasbekjempelse i radkulturer

I poteter og grønnsaker. Mekanisk ugrasbekjempelse dekar 150 150
Miljøavtale og klimarådgiving
§31- Miljøavtale for nedbørfelt Akersvannet (i kommunene Sandefjord og Tønsberg) Frivillig ordning med ekstra tilskudd til kombinasjoner av miljøtiltak i nedbørfeltet Trinn 1 dekar 100 0
Trinn 2 dekar 150 0

§32 - Klimarådgiving

 

Helhetlig gjennomgang på gården To-til-en rådgiving stk 8 000 8 000
En-til-en rådgiving stk 6 000 6 000
Grupperådgiving   2 000 2 000
 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.