Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer

Helse- og omsorgsavdelinga hos Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark har telefontid kvardagar mellom kl 12.00 - 14.30. Telefon: 33 37 10 00


Koronaviruset (covid 19)

Råd og informasjon finn du på Folkehelseinstituttets nettsider og på helsenorge.no.
Klikk her for å finne lenker og informasjon, mellom anna risikovurderingar og Korona- og vaksinasjonskart for Vestfold og Telemark.

16.06.2021

Ny rettleiar for gode helse- og omsorgstenester

For første gong er det laga ein nasjonal rettleiar for korleis ein kan legga til rette for gode helse- og omsorgstenester til personar med utviklingshemming. Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark har deltatt i arbeidsgruppa som har jobba fram rettleiaren.


11.06.2021

Forbetringspris til Akuttkjedeprosjektet i Telemark

Prosjektet vart etablert i 2016, og er eit samhandlingsprosjekt mellom Sykehuset Telemark og kommunane i tidlegare Telemark fylke. Dei har no fått ein av Helse Sør-Øst sine forbetringsprisar.


03.06.2021

Statsforvaltaren er ikkje klageinstans for avtalar om frivillig offentleg forvaltning

Når Nav-kontoret inngår avtale om frivillig offentleg forvaltning gjer dei dette etter privatrettslege reglar, ettersom dei ikkje har plikt til å tilby slike tenester.


02.06.2021

Statsforvaltaren tilrår at statlege tiltak i Grenland ikkje vidareførast, men vert forlenga for Larvik

Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark gjennomførte i dag det faste møtet med alle kommunane i fylket. Vidareføring eller ikkje av statlege tiltak for Bamble, Porsgrunn, Skien og Larvik var sentralt i møtet.


02.06.2021

Tilskot til å utvikle innovative og fleksible avlastningstiltak

Statsforvaltaren oppfordrar kommunane i Vestfold og Telemark til å søka om tilskot til å utvikla og testa ut nye, og meir fleksible modellar for avlastningstilbud for pårørande. Søknadsfrist er 25. juni 2021.


02.06.2021

Råd om rehabilitering etter covid-19

Helsedirektoratet har utvikla faglege råd for rehabilitering av pasientar som har gjennomgått Covid-19 i tett samarbeid med FHI og fagmiljøer både nasjonalt og i andre nordiske land. 


28.05.2021

Erfaringskonferanse om tiltak for å heve kompetansen innan lindrande behandling og omsorg ved slutten av livet

I samarbeid med Regional kompetanseteneste for lindrande behandling i Helse Sør-Øst og Statsforvaltaren i Oslo og Viken inviterer vi til erfaringskonferanse for kommunar som har fått tildelt prosjektmiddel i 2021.


25.05.2021

Tilskot til midlertidig styrking av eksisterande tilbod innan psykisk helse- og rusarbeid

Statsforvaltaren lyser ut eit midlertidig tilskot som kommunane kan søkje på. Søknadsfrist er 25. juni 2021.


21.05.2021

Nasjonal erfaringskonferanse: Leve heile livet

Kommunenes sentralforbud KS arrangerar 26. mai nasjonal erfaringskonferanse. Tema er "Lære av kvarandre - dele med kvarandre".


Flere nyheter Få nyhetsvarsel