Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer

Helse- og omsorgsavdelinga hos Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark har telefontid kvardagar mellom kl 12.00 - 14.30. Telefon: 33 37 10 00


Koronaviruset (covid 19)

Råd og informasjon finn du på Folkehelseinstituttets nettsider og på helsenorge.no. Lenke til korona- og vaksinasjonskart for fylket finn du og her.

10.09.2021

Lanseringswebinar om ny rettleiar

Få med deg lanseringswebinaret 21. september kl 13-14 om rettleiaren "Gode helse- og omsorgstenester for personar med utviklingshemming".


08.09.2021

Eiga handbok for Leve heile livet

Få ein kort innføring i reforma og korleis Leve heile livet kan følgjast opp i kommunane.


26.08.2021

Nyheitsbrevet for august - Leve heile livet

Nyheitsbrevet inneheld omtale av fleire nye handlingsplanar og strategiar som gjeld eldre. Du kan og lese om ein eigen handbok for Leve heile livet.


25.08.2021, Oppdatert 02.09.2021

Webinar om prosjektledelse - tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav

Hvordan lede et tilskuddsprosjekt?

Vi ønsker å bistå Nav-kontor som mottar tilskuddsmidler med å gjennomføre og håndtere prosjektene sine på best mulig måte. Dette kurset vil være det første av flere kurs/samlinger vi planlegger å tilby samme målgruppe. Tema framover vil variere. Vi håper også å bidra til at dere danner nettverk på tvers av Nav-kontor og fylker.


17.08.2021

Kan NAV utestenga ein person frå NAV-kontoret?

Det lokalet NAV-kontoret tilbyr viktige velferdstenester som mellombels botilbud og sosialhjelp. Dei sosiale tenestene er det siste tryggingsnettet i samfunnet, og NAV må derfor sikra at tenestene er tilgjengelege for alle som kan trenga hjelp.


04.08.2021, Endret 26.08.2021

17,9 millionar til barn, unge og vaksne med psykiske plager og rusproblem

Dei fleste kommunane i Vestfold og Telemark søkte og fekk innvilga tilskot trass kort søknadsfrist. Sjå oversikt over fordelinga i artikkelen.


27.07.2021

Mange var klare for sosialt treff

Med tilskotsmidlar frå Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark kunne Nissedal kommune arrangere middag for dei over 65 år. Frivillighetssentralen bisto med samlingar i fire ulike grender.


20.07.2021

Ny nasjonal strategi for sosial bustadpolitikk

Statsforvalterne i Agder og i Vestfold og Telemark har saman med Husbanken region Sør etablert Regional Arena. Formål med regional arena er å samordna tiltaka og verkemidla til regionale aktørar for arbeidet til kommunane med å skaffe bustader og tenester til vanskelegstilte.


09.07.2021

Tilskot for å motverke einsemd hos eldre

Under koronaen har mange eldre fått mindre aktivitet og færre sosiale treff. Regjeringa løyvde både i fjor haust og nå i år tilskot for å motverke slik einsemd og passivitet. I Vestfold og Telemark har Statsforvaltaren tildelt nær 16 millionar kroner i tilskot til lokale tiltak i 2021.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel