Helse, omsorg og sosialtjenester

Oppdatert 10.05.2022

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer

Helse- og omsorgsavdelinga hos Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark har telefontid kvardagar mellom kl 12.00 - 14.30. Telefon: 33 37 10 00

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

09.08.2022

Varsler tilsyn med private tilbydere av helsetjenester

Helse- og omsorgsavdelingen hos Statsforvalteren planlegger tilsyn der vi skal se på helsetjenester til voksne som mottar tverrfaglig spesialisert rusbehandling.


08.08.2022

Psykososial oppfølging etter masseskytinga i Oslo

Statsforvaltaren oppmodar kommunane om å leggje informasjon på nettsidene sine om korleis tilbodet om psykososial oppfølging er organisert, og korleis innbyggjarane kan ta kontakt.


01.08.2022

Hvordan måle effekter og resultat av lokale tiltak i Leve hele livet-reformen?

Hovedfokuset i Leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre er å skape et mer aldersvennlig Norge, og finne nye og innovative løsninger på de kvalitative utfordringene knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og overgang i tjenestene.


01.08.2022

Revidert retningsline for førebygging og behandling av underernæring

I den reviderte retningslina anbefaler Helsedirektoratet eit nytt verktøy som skal gjere det lettare for helsepersonell å vurdere om pasienten har risiko for underernæring.


01.08.2022

Informasjonsbrev om tolkelova

Offentlege tenesteytarar har plikt til å bruke tolk ved språkbarrierar. God kommunikasjon er ein føresetnad for at det offentlege skal lukkast med å yte gode og forsvarlege tenester til heile samfunnet.


01.07.2022

Høstkonferansen 2022

I samarbeid med utviklingssentrene i Vestfold og Telemark inviterer vi til konferanse for kommunene i Vestfold og Telemark. Dato er 28. - 29. september, sted Quality Hotel Grand Larvik.


27.06.2022

Forsvarlige helsetjenester - Mestringshusene Bolkesjø AS

Under tilsynet vil vi se på om lovkravene til forsvarlige helsetjenester blir fulgt. 


27.06.2022

Forsvarlige helsetjenester - Vitalis Helse AS avdeling Kragerø

Under tilsynet vil vi se på om lovkravene til forsvarlige helsetjenester blir fulgt. 


23.06.2022

Nyhetsbrev for juni Leve hele livet

I juni-brevet kan du lese om invitasjonen fra Norges frivillighetssentraler om å bli med på sykkeltur gjennom Norge i sommer og om Generasjonslekene i Skien 25. juni. 


20.06.2022

Kom med forslag til kandidater til Leve hele livet-pris 2022

Prisen deles ut hvert år og skal gå til en kommune som gjennom kvalitetsforbedringsarbeid kan vise til både planlagte og gjennomførte aktiviteter og gode resultatet på Leve hele livet-reformens område.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel