Søknad om utslipp fra Mettevolltunnelen

Høringsfrist:
22. november 2021

Nye Veier AS har søkt Statsforvalteren om utslippstillatelse for midlertidige anleggsarbeider ved bygging av Mettevolltunnelen.  Alle som vil kan sende inn høringsinnspill innen 22. november.

Publisert 19.10.2021

Prosjektet

Totalt består prosjektet av to tunneler (Mettevolltunnelen og Kvænangsfjelltunnelen), vegutbygging på til sammen cirka 8 km og en bru på 15 meter over Suselva. Virksomheten har fått tillatelse til utslipp fra midlertidig anleggsarbeider for Kvænangsfjelltunnelen, og søker nå om utslipp av renset tunneldrivevann fra midlertidig anleggsdrift i forbindelse med utbygging av Mettevolltunnelen, inkludert dagsoner på strekningen fra Oksfjordhamn til Sørstraumen. Utslipp fra Mettevolltunnelen skal gå til Oksfjordvatnet. 

 

Vedlegg om Miljørisiko- og sårbarhetsvurderinga, konsekvensutredning naturmangfold og kartlegginger om Oksfjordvatnet danner grunnlaget for søknaden. Her beskrives de berørte områdene, hvilke miljøeffekter som kan forventes og hvilke tiltak som er planlagt for å holde miljøeffektene innenfor akseptable grenser.

Oversiktfigur over hele anleggsarbeidet ;

imagenqotl.png

Figur 1 Kart som viser planavgrensning ved varsel om oppstart (gulstriplet linje). Kommunegrensa er vist i heltrukken gul linje. Planlagte tiltak er vist i rødt. Fra «Detaljregulering for E6 Kvænangsfjellet Kvænangen og Nordreisa kommuner». Dokument kan lastes ned fra Nye Veier AS sine hjemmesider; planbeskrivelse-e6-kvænangsfjellet-pdf.pdf (nyeveier.no).

 

Utslipp i anleggsfasen

Utslipp til vann

Tunnelvannet vil kunne inneholde partikler, nitrogen, høy pH, rester fra oljeprodukter, evt. tungmetaller og rensemidler fra anleggsmaskiner. Prosessvannet vil renses i lokale renseanlegg før utslipp.

Tiltaket vil berøre vannforekomstene Oksfjorden, Fiskelva, Oksfjordvatnet og flere bekker i vannforekomsten Oksfjordvassdraget bekkefelt.

Vi viser blant annet til miljørisikovurderinga, basisovervåking, kunnskapsgrunnlaget, kartlegging av Oksjordvatnet og prøvefiske i Oksfjordvatnet, som gir en nærmere beskrivelse av disse.

 

Støy og støv

Grenseverdier i støyretningslinjen T-1442/2016 skal legges til grunn for arbeider i anleggsfasen.

Miljødirektoratets veileder for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, TA-1520/2012, skal legges til grunn for tiltak innenfor planområdet.

 

Naturmangfold

I rapporten Konsekvensutredning naturmangfold utredes bl.a. miljøpåvirkninger. I rapporten er både påvirkninger og forslag til avbøtende tiltak beskrevet.

 

Søknad og vedlegg

Søknad

Konsekvensutredning naturmangfold

Overvåkningsprogram (basisovervåkning)

Basisovervåking datarapport

Miljørisiko- og sårbarhetsvurdering

Miljøgeologiske grunnundersøkelser

Kunnskapsgrunnlag (sjø-)røye

Kartlegging av dybde- og bunnforhold i Oksfjordvatnet

Oksfjordvatn prøvefiske

Beregning av innlagring og spredning i Oksfjordvatnet

 

Tillatelse etter forurensningsloven

Vanlig forurensing fra midlertidige anleggsarbeider er tillatt etter bestemmelsene i forurensningsloven. En del anleggsarbeider, som tunnelarbeider eller utfylling i sjø- og vassdrag, kan medføre så stor belastning på miljøet at det er vurdert å ikke være "vanlig forurensning". Også arbeider som har lengre varighet enn 2 - 3 år vil kreve særskilt tillatelse.

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for midlertidige anleggsarbeider. 

 

Send inn dine innspill

Statsforvalteren skal behandle søknaden etter forurensingsregelverket og alle som vil kan uttale seg om søknaden.

Uttalelser kan sendes til

Statforvalteren i Troms og Finnmark
Statens hus
9815 Vadsø

eller på epost til sftfpost@statsforvalteren.no innen 22. november 2021.

Høringsfrist:
22. november 2021

Kontaktpersoner