Klagesak: Statsforvalteren stadfester Gjesdal kommunes vedtak om detaljreguleringsplan

Gjesdal kommune fattet 27.03.2023 vedtak om detaljregulering for Djupevasskvæven, gnr. 63, bnr. 7, Øvstabødalen, planid 202202. Statsforvalteren stadfester kommunens vedtak av detaljreguleringsplan og finner statsforvalteren i Rogaland habil.

Publisert 12.09.2023

Saken Statsforvalteren har behandlet gjaldt en klage på kommunens vedtak av detaljreguleringsplan. Klagerne stilte spørsmål til statsforvalter Bent Høie sin habilitet.

Ikke inhabil

Når det gjaldt spørsmålet om habilitet, var det sentrale vurderingstemaet om statsforvalter Bent Høies tidligere ekteskap med lederen i DNT utgjør et særegent forhold, som er egnet til å svekke tilliten til at Statsforvalteren sørger for en uhildet klagebehandling av reguleringsplanen jf. forvaltningsloven (fvl.) § 6 annet ledd.

Statsforvalteren kom til at det ikke forelå slike «særegne forhold» som er egnet til å svekke tilliten til statsforvalter Høie sin upartiskhet i denne saken, og at Statsforvalteren i Rogaland kan behandle saken.

Stadfester kommunens vedtak

Når det gjaldt klagen på detaljreguleringsplanen mente klagerne at det ikke er tatt nok hensyn til hyttenaboenes innvendinger i behandlingen av saken. Klagerne ba også om at vedtaket om detaljregulering oppheves og at planen behandles på nytt med føringer i forhold til volum, høyde, plassering og bebygd areal.

Statsforvalterens primære oppgave i klagesaker er å kontrollere at den kommunale behandlingen er gjort på lovlig måte, og at det er lagt vekt på saklige hensyn ved utformingen av planen. Statsforvalteren kan ikke selv endre plankart eller bestemmelser uten at kommunen er enig i endringene.

Statsforvalteren konkluderte i vårt vedtak med at kommunen «har vurdert utbyggingsinteressene opp mot klagernes interesser, og har kommet fram til at utbyggingsinteressene må veie tyngst. De hensynene kommunen har vektlagt, anses som saklige og rimelige. Statsforvalteren har etter dette ikke vesentlige merknader til kommunens vedtak».

Statsforvalterens vedtak ligger vedlagt.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.