Arbeid med nasjonalparkar i Rogaland stilt i bero grunna lokalpolitisk motstand

Miljødirektoratet har i dag sendt si faglege vurdering av bevaring av verdifull natur - kategori nasjonalpark til Klima- og miljødepartementet. For Rogaland sin del er dei 3 foreslåtte områda vraka grunna manglande lokalpolitisk aksept. Preikestolen, Viglesdalen og Kvitladalen - Bjordalen blir foreslått utgreia vidare om den lokale aksepten aukar. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 07.04.2021

Om Preikestolen skriv Miljødirektoratet;

 • Naturverdiene er ikke representert som nasjonalpark lengst sørvest i Norge. Størrelse, landskapskarakter og variasjon av naturtyper og arter utgjør samlet en klart truet natur med nasjonale/internasjonale kvaliteter. Truethet understrekes av vannkraftprosjekt, evt. vindkraft, hyttebygging i randsonen, samt stor satsing på reiselivsutbygging.
 • På grunn av kraftledning, ett regulert vann og aktivt hytteområde er landskapsvernområde aktuell verneform i deler av området. Områdets gradient fra fjord til alpin og kontakt mot fjell i øst utgjør god robusthet. Viktig økologisk nettverk gjennom nevnte gradient fra sterkt oseanisk fjord til høghei og alpint, tilknytning via Lysefjorden til Frafjordheiane, samt innenforliggende verneområder.
 • I tillegg til et dramatisk landskap finnes omfattende verdifulle naturtyper som gammel barskog, gammel boreal lauvskog, edellauvskog, kystfuruskog, regnskog, store gamle tre, bekkekløft og bergvegg, alpin/subalpin hei, sterke tidevanns-strømmer (langs fjord), sørvendte og nordvendte berg og rasmark, hagemark, naturlig fisketomme innsjøer, kilder og kildebekker, ikke forsuret restområde, kalkrike områder i fjellet og rike myrområder. Østlige deler er villreinområde.
 • Det er gjort funn av til sammen 61 truede og sjeldne arter i området, både fugler, karplanter, lav, moser og sopp. Større sentrale parti har høyeste og middels kategori INON.

Om Viglesdalen skriv Miljødirektoratet;

 • Det foreslåtte området er en sammenhengende fjellhei med rikere dalstrøk med et vakkert landskapsrom avgrenset av bratte fjellsider og naturlig elveløp i bunnen. Mektige fosser drenerer store høytliggende myrområder sør for dalstrøket.
 • Verdifull natur knyttet til fossene, bekkekløftene, myrflatene og sør- og nordvendte bratte lier. Mindre områder med alm-lindeskog og hasselbeiteskog med mange truete arter.
 • Det er totalt registrert 19 truede og sårbare arter i området. Aktive
  skredmarker gir grunnlag for spesielle vegetasjonstyper. Få tekniske inngrep som knytter seg til tidligere tiders utnyttelse av utmark og jordbruksdrift.

Om Kvitladalen - Bjordalen skriv Miljødirektoratet;

 • Det foreslåtte området er en stor sammenhengende fjellhei med rikere dalstrøk uten større tekniske inngrep. Store friluftsinteresser med merket løype og DNT-hytter. Et av få større områder i Rogaland som har en kjerne som ligger mer enn 5 km fra tekniske inngrep. Svært viktig område for friluftsliv (hele året) og for jaktinteresser.
 • Ut fra eksisterende kunnskap omfatter området: kulturpåvirket (beitet) boreal hei, gammel boreal lauvskog, rik edellauvsskog, fisketomme vann, naturbeitemark og større partier med gammel slåttemark, samt elveløp uten fysiske inngrep med kroksjøutforming, fossefall, fosseberg, jettegryter og fossesprøytsoner. Viktig område for truete ansvarsarter. Det er til dels mangelfull kartlegging i området, men det er registrert 18 truede og sjeldne arter.
 • Villreinområde i østre del. Kjerneområde for fjellrype og orrfugl, kalve- og beiteplass for elg i Kvitladalen. Viktige leveområder for spurvefugler og truete rovfuglarter. Blåstrupe og snøspurv er sjeldne så langt mot sør. Størstedelen av området ligger innenfor nedslagsfeltet til Bjerkreimsvassdraget som ble vernet i 2004.
 • Stor kulturhistorisk verdi som gammelt kulturlandskap med gamle støler og drifteveger. Foreslått vernet i 1985 (Natur vi må verne, STF) og i FDP naturvern 1992 (Kvisladalen).

Les oversendingsbrevet til KLD og alle anbefalingane/vurderingane av dei foreslåtte områda i kategorien nasjonalpark i vedlegga.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.