Lovlighetskontroll: Vedtaket om gratis kollektivtilbud til Stavangers innbyggere er lovlig

Innbyggerne i Stavanger har kunnet reise gratis med kollektivtransport siden i sommer. Vedtaket er lovlig fattet, slår Statsforvalteren fast, Foto: Tommy Ellingsen / Kolumbus AS.

Tre kommunestyremedlemmer i Stavanger krevde lovlighetskontroll av vedtaket i sommer. Statsforvalterens konklusjon er at vedtaket er blitt til på lovlig måte.

Publisert 29.09.2023

Kommunestyret i Stavanger vedtok 19. juni 2023 at det skulle innføres gratis kollektivtilbud til kommunens innbyggere. I klagen til de tre kommunestyremedlemmene ble det blant påpekt at kostnaden ved ordningen ikke var avklart på vedtakstidspunktet – og at kommunedirektøren ikke hadde hatt tilstrekkelig tid til utredning i forkant av sakens behandling i kommunestyret. Klagerne mente at saken ikke var forsvarlig opplyst i forkant av vedtaket.

Statsforvalteren skal ikke mene noe om innholdet i vedtaket

Det kommunale selvstyret står sterkt, slik at Statsforvalteren ved en lovlighetskontroll ikke skal mene noe om avgjørelsen var formålstjenlig, hensiktsmessig eller lignende. Vi tar bare stilling om avgjørelsen var lovlig etter gjeldende regelverk.

Vedtaket er blitt til på lovlig måte

Statsforvalteren viser til at i prinsippet om forsvarlig saksutredning ligger en forventning om at kommunestyret skal ha rimelig kjennskap til hvilke konsekvenser et vedtak kan ha. Prinsippet innebærer også at det i siste instans er kommunestyret som må gjøre vurderingen av om en sak er forsvarlig utredet. Hva som skal til før det er tilfellet må vurderes konkret og selve vurderingen skal det mye til før Statsforvalteren kan overprøve. Det kan unntaksvis være behov for det, eksempelvis i saker der det enten ikke foreligger en utredning eller der særlovgivningen stiller lovpålagte krav til utredningen.

I denne saken utarbeidet kommunedirektøren flere redegjørelser i forkant av sakens behandling i kommunestyret. Her ble blant annet ressursbruk og varighet av skissert ordning vurdert. Dette var temaer av betydning for beslutningstakerne i saken. Statsforvalteren legger betydelig vekt på at kommunestyret selv er nærmest til å vurdere om saken var forsvarlig opplyst. Et flertall i kommunestyret kunne vedtatt en utsettelse av saken, om de mente at den ikke var det. Når kommunestyret valgte å gjøre vedtak i saken må det implisitt legges til grunn at organet vurderte at saken var tilstrekkelig utredet.

Statsforvalterens konklusjon er at vedtaket er blitt til på lovlig måte.

Hele vedtaket vårt i denne saken finner du i vedlegget til denne nettsaken.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.