Lovlighetskontroll: Formannskapet i Stavanger sitt vedtak om mulig avkortning av tilskudd til private barnehager i streik er lovlig

Statsforvalteren stadfester vedtaket til formannskapet i Stavanger av 24.11.22 hvor formannskapet vedtok at kommunen har handlingsrom til å kunne avkorte tilskudd til private barnehager som har vært i streik.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 12.04.2023

Fire kommunestyremedlemmer i Stavanger kommune krevde i desember 2022 lovlighetskontroll av et vedtak truffet av formannskapet i Stavanger. Vedtaket omhandlet mulig avkortning i tilskudd til private barnehager under streik. Klagerne mente blant annet at det juridiske grunnlag for avkortning ikke var klart og at det å innføre en regel eller tolke den til ulempe for en part rokker ved generelle forventninger om forutsigbarhet.

 

Kommunalt selvstyre står sterkt

Statsforvalteren presiserer at det kommunale selvstyret står sterkt. Statsforvalteren skal ved en lovlighetskontroll ikke mene noe om avgjørelsen var hensiktsmessig. Overprøvingen i en lovlighetskontroll er begrenset til å avgjøre om avgjørelsen var lovlig etter gjeldende regelverk. 

 

Kommunen har rettslig grunnlag for vedtaket

Statsforvalterens konklusjon er at gjeldende regelverk i barnehagelov og forskrift rettslig sett gir handlingsrom for et vedtak som innebærer at tilskuddet til private barnehager kan endres, dersom forutsetninger som ligger til grunn for tilskuddet endres. Men kommunen må ivareta prinsippet i barnehageloven § 19 om økonomisk likeverdig behandling mellom offentlige og private barnehager. Det innebærer at kommunen må påse at kommunens finansering under streik eller annen nedstengning i kommunale barnehager er tilsvarende som for de private barnehager.

 

Videre fant Statsforvalteren at selv om et eventuelt vedtak om avkortning vil være inngripende, er det ikke helt uforutsigbart ut fra tilskuddsordningens formål. Det er naturlig at tildelt tilskudd skal korrespondere med ytelsen som leveres, her et barnehagetilbud samsvarende med barnehagelovens bestemmelser. I perioden hvor det var streik var det etter det opplyste flere barnehager som ikke opprettholdt dette tilbudet. Det er for disse barnehager det er aktuelt å vurdere avkortning i tilskudd. Når det gjelder hvordan en avkortning eventuelt kan skje så må det avgjøres ut fra gjeldende regelverk og de faktiske forhold i den enkelte barnehage, slik også vedtaket i formannskapet gir anvisning på.

 

Se Statsforvalterens vedtak av 31.03.23 i dokumentlenken.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.