Informasjon om biologisk opphav

Oppdatert 16.01.2024

Adoptivbarn som har fylt 18 år, har rett til å få informasjon om sitt biologiske opphav. Fleire instansar har ansvar for å gi opplysningar om biologisk bakgrunn, avhengig av når adopsjonen skjedde. Statsforvaltaren kan gje opplysningar om adopsjonar gjort før 1. januar 1999. I saker av nyare dato er det Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som gir desse opplysningane. Statsforvaltaren kan også ha informasjon om krigsbarn i arkivet sitt. 

Slik ber du om innsyn i adopsjonssaka di

Ta skriftleg kontakt med Statsforvaltaren dersom du er adoptert og ønskjer informasjon om dei biologiske foreldra dine. Vi har informasjon om både norsk- og utanlandsadopterte. 

Skjemaet "Sikker melding" krev innlogging via ID-porten slik at vi får stadfesta at du er den du gir deg ut for å vere. Viss du brukar skjemaet, er det nok å skrive at du ønskjer innsyn i adopsjonsssaka di, oppgi namn på adoptivforeldra dine og årstal (omtrentleg) for adopsjon. 

Dersom du vel å sende eit vanleg brev til oss, må brevet innehalde:

  • Namn, fødselsdato og bustadsadresse
  • Signatur (du må skrive under på brevet du sender oss)
  • Namn på adoptivforeldra dine
  • Stadfesta kopi av legitimasjonen din. Legitimasjonen må ha bilete, og kan til dømes vere pass eller førarkort. Kopien må vere stadfesta av ein offentlege tenestemann eller advokat. Kopi som er stadfesta av post, bank eller kopieringskontor, kan vi diverre ikkje godta.  

Varsel om kontaktønske frå opphavleg slekt

Både norske styresmakter og adopsjonsforeiningane får frå tid til anna brev frå opphavleg slekt eller andre som ønskjer å få kontakt med deg som er adoptert. Bufdir har laga rutinar som fortel korleis du kan bli varsla om slike kontaktønske. Dersom du ikkje ønskjer å få varsel om brev eller kontaktønske, kan du gi beskjed til Bufdir slik at dette blir registrert i adopsjonssaka du.

Les meir om kontaktønske frå biologisk familie på nettstaden til Bufdir.

Krigsbarn

Statsforvaltaren kan ha saker om krigsbarn i arkivet. Med krigsbarn meiner vi barn som er fødde i åra 1940 – 1945 og som har norsk mor og tysk far. Arkivsaker om krigsbarn har gjerne opplysningar som er underlagt teieplikt. Det er i utgangspunktet berre vedkommande som saka gjeld – det vil seie mor, far og barnet sjølv – som har rett til innsyn.

Ta kontakt skriftleg eller via «Sikker melding» til Statsforvaltaren om du er krigsbarn og ønskjer innsyn i saka di. Dersom du sender vanleg brev, må du leggje ved rett kopi av legitimasjon. Det digitale skjemaet krev innlogging via ID-porten slik at vi får stadfesta at du er den du gir deg ut for å vere. I skjemaet er det nok å skrive at du ønskjer innsyn i saka din. Skriv namnet på mor og eventuelt far om du har opplysningar om dette.

Farskapssaker

Statsforvaltaren kan ha opplysningar om farskaps- eller bidragssaker frå perioden 1940 – 1992. Materialet ligg da i mors dåverande heimfylke, men fleire av statsforvaltarane har overført sakene til Arkivverket. Du kan søkje innsyn til personlege føremål hos Arkivverket.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 16.04.2021

Varsel om kontaktønske fra opprinnelig slekt

Både norske myndigheter og adopsjonsforeningene mottar iblant brev fra opprinnelig slekt eller andre som ønsker å få kontakt med deg som er adoptert. Dette er rutinene for hvordan du kan bli varslet om dette.


Publisert 11.12.2018

Informasjon om ny adopsjonslov som tre i kraft 1. juli 2018

Adopsjonslova av 16. juni 2017 nr. 48 gjeld frå 1. juli 2018. Lova og forskrifter som er heimla i lova kan lastast ned frå Lovdata: Lov om adopsjon


Publisert 03.12.2012

Korleis går eit adoptivbarn frem for å søkja etter sine biologiske foreldre?

Den adopterte skriv eit brev til Fylkesmannen med opplysningar om namn på adoptivforeldra og når ein er fødd. Dersom ein har opplysningar om det, ønskjer fylkesmannen å vite årstalet for adopsjonen. Dersom den adopterte ønskjer kontakt med dei biologiske foreldra, bør dette stå i brevet.