Forurensning

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdene våre omfatter blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, luftforurensning og støy samt forurensning av vann og grunn.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver etter forurensningsloven:

  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter trenger ikke egen tillatelse fra Statsforvalteren, men skal følge gjeldende forskrifter. Dette gjelder blant annet for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponier, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplasser og behandling av avløpsslam.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettsteder.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at virksomheter oppfyller leveringsplikten for farlig avfall og andre generelle plikter i forurensings- og avfallsforskriftene
  • følge opp områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
  • veilede og føre tilsyn med kommunene på områder der kommunen er forurensningsmyndighet.

Vis mer


09.10.2020

Tillatelse til peling og boring ved Blakstadtangen i Asker kommune

Asker Seilforening har fått tillatelse etter forurensningsloven til peling og boring ved Blakstadtangen i Asker kommune. Klagefrist er satt til 30. oktober 2020. 


22.09.2020

Tillatelse til mudring ved Søndre Akershuskai/Vippetangkaia i Oslo kommune

Statsbygg har fått tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Søndre Akershuskai/Vippetangkaia i Oslo kommune. Mudringen er knyttet til etablering av energiforsyningsanlegg for det nye regjeringskvartalet. Klagefrist er 19.oktober 2020.


08.09.2020

Endring av tillatelse og nye frister for utredningskrav for Gomsrud avfallsanlegg og deponi i Kongsberg kommune

Fylkesmannen har ferdigbehandlet søknaden om mindre endringer av gjeldende tillatelse for deponivirksomhet og avfallsaktiviteter på Gomsrud avfallsanlegg i Kongsberg kommune. Fylkesmannen endrer tillatelsen til deponi og annen avfallsrelatert virksomhet på området.


07.09.2020

Tillatelse til utslipp av renset anleggsvann til Langbrubekken/Ljanselva

Marti tunnel AG avd. Oslo har fått tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av renset anleggsvann til Langbrubekken i Oslo kommune. Arbeidene er knyttet til bygging av ny hovedvannledning fra Skullerudveien til Enebakkveien ved Maurtueveien. Klagefrist er satt til 2. oktober 2020.


31.08.2020

Tillatelse til fysiske tiltak i sjø ved Kai 3 i Fredrikstad

Værste Utvikling AS har fått tillatelse til spunting og utfylling ved Kai 3 i Vesterelva i Fredrikstad kommune. Klagefrist er satt til 21. september 2020.


31.08.2020

Tillatelse til utslipp i forbindelse med bygging av E16 Bjørum – Skaret

Statens vegvesen har fått tillatelse etter forurensningsloven til utslipp i anleggsfase i forbindelse med bygging av E16 mellom Bjørum og Skaret i Bærum og Hole kommune.


27.08.2020

Tillatelse til utslipp i anleggsfase for arbeider på Vefsrud i Lier kommune

Vann- og avløpsetaten (VAV) i Oslo kommune har fått tillatelse etter forurensningsloven til utslipp i anleggsfase for arbeider i forbindelse med Ny vannforsyning Oslo. Klagefrist er satt til 30. september 2020. 


14.08.2020

Tillatelse til mudring i sjø ved Sjødalstrand

Nordre Follo Renseanlegg har fått tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Sjødalstrand i Nordre Follo kommune i forbindelse med etablering av utslippsledning. Klagefrist er satt til 4. september 2020.


06.08.2020

Tillatelse til fysiske tiltak i Askerelva og Drengsrudbekken

Asker kommune har fått tillatelse etter forurensningsloven til fysiske tiltak i Askerelva og Drengsrudbekken i Asker kommune. Klagefrist er satt til 4. september 2020. 


14.07.2020

Varsel om stans av pukkverksdriften hos Østlandsjord AS på Isi i Bærum

Vi har gitt Østlandsjord AS avslag på deres søknad om å drive pukkverk og knuse asfalt og annen avfallshåndtering på Isi Miljøpark. Pukkverksdriften er i strid med reguleringsplanen for området.