Forureining

Statsforvaltaren er forureiningsstyresmakt for ei lang rekkje verksemder og tiltak, og kan gi løyve til aktivitetar som kan medføre forureining. Ansvarsområda våre omfattar mellom anna helse- og miljøfarlege kjemikaliar, avfall og gjenvinning, luftforureining og støy, i tillegg til forureining av vatn og grunn.

Dette er nokre av Statsforvaltarens oppgåver etter forureiningslova: 

  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter treng ikkje eige løyve frå Statsforvaltaren, men skal følgje gjeldande forskrifter. Dette gjeld blant anna for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponi, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplassar og behandling av avløpsslam.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettstader.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at verksemder oppfyller leveringsplikta for farleg avfall og andre generelle plikter i forureinings- og avfallsforskriftene blir oppfylt
  • følgje opp område med ureina grunn og nedlagde kommunale deponi.
  • rettleie og føre tilsyn med kommunane på område der kommunen er ureiningsmyndigheit.

Vis meir


Publisert 24.09.2021

Tillatelse etter forurensningsloven til peling i sjø ved Hovedøya og Gressholmen i Oslo kommune

Statsforvalteren i Oslo og Viken har gitt Oslo kommune, Bymiljøetaten, tillatelse etter forurensningsloven til peling i sjø ved Hovedøya og Gressholmen i Oslo kommune.


Publisert 16.09.2021

Tillatelse etter forurensningsloven til peling i sjø ved Rådhusbrygge 4 i Oslo kommune

Boreal Sjø AS har fått tillatelse etter forurensningsloven til peling i sjø ved Rådhusbrygge 4 i Oslo kommune. Klagefrist er satt til 7. oktober 2021.


Publisert 09.09.2021

Tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling ved Rådhusbrygge 5 i Oslo kommune

Statsforvalteren i Oslo og Viken har ferdigbehandlet søknad fra Oslo Havn KF hvor det søkes om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling ved Rådhusbrygge 5 i Oslo kommune Statsforvalteren gir tillatelse til omsøkt tiltak på fastsatte vilkår.


Publisert 09.09.2021

Tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Solumstrand i Drammen kommune

Statsforvalteren i Oslo og Viken har ferdigbehandlet søknaden fra Drammen kommune hvor det søkes om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i sjø ved Solumstrand i Drammen kommune. Statsforvalteren gir tillatelse til omsøkt tiltak på fastsatte vilkår.


Publisert 09.09.2021

Kunngjøring av vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til arbeider i sjø ved Nexans i Halden kommune

Statsforvalteren i Oslo og Viken har gitt Nexans Norway AS tillatelse til arbeider i sjø ved Nexans (gbnr. 52/6,7)  i Halden kommune. Vedtaket kan påklages innen 30.09.2021.


Publisert 07.09.2021

Avslag på søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Akerskogen med dumping av masser ved Midtre Sletter, i Råde kommune

Statsforvalteren har avslått søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Akerskogen med dumping av masser ved Midtre Sletter, i Råde kommune. Vedtaket kan påklages innen 29. september 2021. 


Publisert 06.09.2021

Tillatelse til rehabilitering av badeplass og vannbunn ved Bogstadvannet i Oslo

Statsforvalteren i Oslo og Viken har ferdigbehandlet søknad fra Oslo kommune hvor det søkes om tillatelse etter forurensningsloven til rehabilitering av badeplass og vannbunn ved Bogstadvannet Oslo kommune. Statsforvalteren gir tillatelse til omsøkt tiltak på fastsatte vilkår.


Publisert 31.08.2021

Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp fra tunneldriving på Østensjøbanen - Sporveien AS

Statsforvalteren i Oslo og Viken har ferdigbehandlet søknad fra Sporveien AS, hvor det søkes om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp fra tunneldriving på Østensjøbanen i Oslo kommune. Statsforvalteren gir tillatelse til omsøkt tiltak på fastsatte vilkår. Klagefrist er satt til 21.09.2021.


Publisert 31.08.2021

Kunngjøring av vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling ved Verpentangen i Asker kommune

Statsforvalteren i Oslo og Viken har gitt tillatelse etter forurensningsloven til utfylling ved Verpentangen (gbnr. 353/18) i Asker kommune. Vedtaket kan påklages innen 21.09.2021


Publisert 19.08.2021

Tillatelse til mudring og utfylling i Drammenselva i forbindelse med utbygging av Vestfoldbanen

Bane NOR SF har fått tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i Drammenselva i forbindelse med utbygging av Vestfoldbanen (Drammen - Kobbervikdalen). Klagefrist er satt til 16. september 2021.