Forureining

Statsforvaltaren er forureiningsstyresmakt for ei lang rekkje verksemder og tiltak, og kan gi løyve til aktivitetar som kan medføre forureining. Ansvarsområda våre omfattar mellom anna helse- og miljøfarlege kjemikaliar, avfall og gjenvinning, luftforureining og støy, i tillegg til forureining av vatn og grunn.

Dette er nokre av Statsforvaltarens oppgåver etter forureiningslova: 

  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter treng ikkje eige løyve frå Statsforvaltaren, men skal følgje gjeldande forskrifter. Dette gjeld blant anna for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponi, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplassar og behandling av avløpsslam.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettstader.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at verksemder oppfyller leveringsplikta for farleg avfall og andre generelle plikter i forureinings- og avfallsforskriftene blir oppfylt
  • følgje opp område med ureina grunn og nedlagde kommunale deponi.
  • rettleie og føre tilsyn med kommunane på område der kommunen er ureiningsmyndigheit.

Vis meir


17.06.2021

Tillatelse til mellomlagring av avløpsslam på Henningsmoen Næringsområde i Indre Østfold kommune

VEAS Marked AS har fått tillatelse etter forurensningsloven til utslipp fra mellomlagring av avløpsslam på Henningsmoen Næringsområde i Indre Østfold kommune. Klagefrist er satt til 2. august 2021. 


10.06.2021

Tillatelse til mudring i sjø ved Søndre Akershuskaia/Vippetangen i Oslo kommune

Statsbygg har fått tillatelse etter forurensningsloven til mudring i sjø ved Søndre Akershuskaia/Vippetangen i Oslo kommune. Klagefrist er satt til 8. juli 2021. 


18.05.2021

Tillatelse til mudring ved Grønsund i Asker kommune

Asker kommune har fått tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Grønsund i Asker kommune. Klagefrist er satt til 11.06.2021.


20.04.2021

Tillatelse til anleggsarbeid for nytt vannbehandlingsanlegg på Kattås i Bærum kommune

Asker og Bærum Vannverk IKS har fått tillatelse etter forurensningsloven til anleggsarbeid for nytt vannbehandlingsanlegg på Kattås i Bærum kommune. Klagefrist er satt til 11. mai 2021.


16.03.2021

Tillatelse til utfylling i Usteåne på Geilo - Hol kommune

Hol kommune har fått tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i Usteåne på Geilo i forbindelse med utvidelse av skiløype.


15.03.2021

Tillatelse til mudring i Bergerbukta i Drammen kommune

Berger Båtforening har fått tillatelse etter forurensningsloven til mudring i Bergerbukta i Drammen kommune. Klagefrist er satt til 12.04.2021. 


05.03.2021

Tillatelse til mudring i Glengshølen i Sarpsborg kommune

Sarpsborg kommune har fått tillatelse etter forurensningsloven til mudring i Glengshølen i Sarpsborg kommune. Klagefrist er satt til 31.03.2021. 


24.02.2021

Tillatelse til fysiske tiltak i sjø ved Sæterstranda i Oslo kommune

Bymiljøetaten i Oslo kommune har fått tillatelse etter forurensningsloven til boring og peling i sjø ved Sæterstranda i Oslo kommune. Klagefrist er satt til 19.03.2021.  


09.02.2021

Endring av tillatelse etter forurensningsloven for Bane NOR – endring av vilkår om tiltak i forurenset grunn

Statsforvalteren har i vedtak av 02.02.2021 ferdigbehandlet søknad om endring av tillatelse for anleggsarbeid for jernbaneutbygging i Moss kommune. Statsforvalteren endrer tillatelsens vilkår om tiltak i forurenset grunn.


04.02.2021

Tillatelse til utfylling i Sandvikselva i Bærum kommune

Bærum kommune har fått tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i Sandvikselva i Bærum kommune. Klagefrist er satt til 26.02.2021.