Gravplassmyndigheit

Oppdatert 02.04.2024

Statsforvaltaren er regional gravplassmyndigheit. Oppgåvene for heile landet er samla hos Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark.

Statsforalterens oppgåver er:

  • saksbehandling etter gravplasslova og gravplassforskrifta, som godkjenning av gravplassplanar og lokale vedtekter for gravplassar
  • gje innspel til arealplanar som vedkjem gravplassar 
  • klagebehandling
  • rettleie lokale gravplasstyresmakter om gravplasslova og gravplassforskrifta.

Gravplassrettleiaren er laga for å hjelpe instansar med myndigheit innan kremasjon, gravferd og gravplass. 

På nettsida til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark finn du meir informasjon, nyhende og ressursdokument.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 14.02.2024

Digitaliserer tenestene rundt eit dødsfall

Digital gravferdsmelding skal gjere det enklare å ta praktiske val i samband med ei gravferd. Tenesta erstattar ikkje eventuell kontakt med trus- og livssynssamfunn og gravferdsbyrå, men kan gjere deg meir sjølvhjelpen og koplar dessutan saman aktørar som har ei rolle når nokon døyr.