Barnehage og opplæring

Oppdatert 20.12.2023

Barn og unge har rett til ei god utviklings- og opplæringstid frå barnehagealder til fullført vidaregåande opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjeld for barn som fyller eitt år seinast innan utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikkje-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til ei tiårig grunnskuleopplæring frå dei fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlege. Det er kommunane som har ansvaret for grunnskuleopplæringa.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentleg finansiert vidaregåande opplæring. Det er fylkeskommunane som har ansvaret for opplæring på vidaregåande skule.

Statsforvaltaren gjennomfører tilsyn og behandlar klagar

Statsforvaltaren skal informere og rettleie innbyggjarar og eigarar av barnehagar og skular etter opplæringslova, privatskulelova og barnehagelova med tilhøyrande forskrifter. Statsforvaltaren er også klageinstans for enkeltvedtak på desse områda og fører tilsyn etter opplæringslova og barnehagelova.

Tilskot til skular og barnehagar

Det er i hovudsak skule- eller barnehageeigaren og kommunane som har rett til offentlege tilskot. Statsforvaltaren har oppgåver knytte til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskot.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

26.02.2024

E-læringskurs om CRPD

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark koordinerer et prosjekt om CRPD ut mot kommunene og fylkeskommunene. Dette skjer i tett samarbeid med Bufdir. Bufdir har nå lansert et e-læringskurs som gir ansatte i kommunene et verktøy for å ivareta menneskerettighetene i praksis.


16.02.2024

Barnets beste - fra teori til praksis

Hva betyr det at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i alle saker som berører barn? Velkommen til seminar med Barneombud Inga Bejer Engh og statsforvalterne. 


26.01.2024

Kommuner får 127 millioner til mer praktisk skole

Nå kan alle kommuner søke om penger til å kjøpe inn utstyr for å gjøre skolehverdagen til elevene mer praktisk, relevant og utforskende. Pengene deles ut som et øremerket tilskudd fordelt etter elevtall på 5.- 10. trinn. 


22.01.2024

Tilsynsaktivitet på barnehage-, skole og integreringsområdet i 2023

Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark har som oppgåve å føre tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit og kommunen som skoleeigar. Tilsyn skal bidra til at rettstryggleiken for barn og elever blir ivaretatt. I 2023 har vi gjennomført 14 tilsyn.


20.10.2023

Rammeplan for Skolefritidsordninga (SFO)

Skulefritidsordninga er eit kommunalt tilbod for elevar i 1. til 7. trinn. SFO er ein viktig fritidsarena, som i overkant av 12 000 barn i Vestfold og Telemark fylke nyttar seg av. Det er viktig at tilbodet er av høg kvalitet.


17.10.2023

Viktig informasjon om Elevundersøkelsen høsten 2023

For at skoler skal kunne gjennomføre Elevundersøkelsen nå i høst, må skoleeier gi dem tilgang gjennom Altinn. 


03.10.2023

Webinarrekke om boligsosialt arbeid i november

Første webinar starter 2. november og siste webinar er 16. november. Temaet for webinarene er barnefamilier, rus- og psykisk helse og boligsosiale hensyn i plan knyttet til ny boligsosial lov.


11.09.2023

Byskolen i Sandefjord er nominert til Dronning Sonjas skolepris 2023

Dronning Sonjas skolepris skal annethvert år tildeles en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering. Prisen ble første gang delt ut i 2006. Det er en jury som foretar det endelige valget av vinnerskolen.


06.09.2023

Flere gjennomfører videregående opplæring i Vestfold og Telemark

Aldri har flere fullført og bestått i videregående opplæring. Dette gjelder både nasjonalt og i Vestfold og Telemark. 80,5 prosent av elevene som begynte i vg1 på skoler i våre fylker i 2016 gjennomførte med studie- eller yrkeskompetanse innen 5/6 år.


08.05.2023

Erfaringskonferanser: Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

I samarbeid med Utdanningsdirektoratet inviterer vi til regionale konferanser med faglig påfyll, inspirasjon og deling av erfaringer.

 


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel