Barnehage

Oppdatert 02.01.2023

Barnehagen skal i samarbeid og forståing med heimen sikre barnas behov for omsorg og leik, og fremje læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Alle kommunar har ei lovfesta plikt til å tilby nok barnehageplassar. Utanom foreldrebetalinga er det kommunane som er ansvarlege for å finansiere barnehagane.

Statsforvaltaren rettleiar kommunar og ikkje-kommunale barnehageeigarar etter barnehagelova og fører tilsyn med at kommunane utfører dei oppgåvene dei skal etter barnehagelova og tilhøyrande forskrifter.

Barnehagen skal sørge for at barna har det trygt og godt

Alle tilsette i barnehagen har ei plikt til å følgje med på korleis alle barna i barnehagen har det. Dei skal gripe inn dersom barn blir utsette for krenkingar. Dette kan til dømes vere utestenging frå leik, plaging, mobbing, vald eller diskriminering.

Dersom du oppdagar at eit barn ikkje har det bra, må du melde frå til styrar i barnehagen. I alvorlege tilfelle må styrar melde frå til barnehageeigar.

Statsforvaltaren er klageinstans

Statsforvaltaren behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i barnehagelova og tilhøyrande forskrifter. Viss du ønskjer å klage på eit enkeltvedtak, sender du klagen din til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir deg medhald i klagen din, blir klagen automatisk sendt vidare til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 08.02.2021

Svømming i barnehage

Kommunar, barnehagar og frivillege organisasjonar kan søke om tilskot for å gjennomføre tiltak slik at barn i alderen 4 - 6 år får tilstrekkelege svømmeferdigheiter og blir trygge i vatn.


Publisert 27.03.2020

30 nye praksiskandidater på vei til å bli fagarbeidere i barnehagene.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har i mange år invitert barnehageassistenter med lang yrkeserfaring fra barnehage til å ta teorieksamen på videregående nivå. 30 nye praksiskandidater er nå i gang med teorikurs på veien mot fagbrev.


Publisert 16.01.2020

Svømmeopplæring i barnehager

Kommuner, barnehageeiere og frivillige organisasjoner som ønsker å drive svømmeopplæring i barnehage, kan søke Fylkesmannen om tilskudd.