Barnehage og opplæring

Oppdatert 20.09.2023

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Statsforvalteren gjennomfører tilsyn og behandler klager

Statsforvalteren informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Statsforvalteren er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Statsforvalteren har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

11.09.2023

Byskolen i Sandefjord er nominert til Dronning Sonjas skolepris 2023

Dronning Sonjas skolepris skal annethvert år tildeles en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering. Prisen ble første gang delt ut i 2006. Det er en jury som foretar det endelige valget av vinnerskolen.


06.09.2023

Flere gjennomfører videregående opplæring i Vestfold og Telemark

Aldri har flere fullført og bestått i videregående opplæring. Dette gjelder både nasjonalt og i Vestfold og Telemark. 80,5 prosent av elevene som begynte i vg1 på skoler i våre fylker i 2016 gjennomførte med studie- eller yrkeskompetanse innen 5/6 år.


08.05.2023

Erfaringskonferanser: Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

I samarbeid med Utdanningsdirektoratet inviterer vi til regionale konferanser med faglig påfyll, inspirasjon og deling av erfaringer.

 


16.02.2023

Vil du bli sensor?

Etter tre år uten eksamen i grunnskolen, går vi nå mot en vår med eksamensgjennomføring. I mellomtiden har vi fått nye læreplaner i fag – og det er utviklet nye oppgavetyper som er i tråd med disse. Mange lærere har deltatt på kurs, i regi av Statsforvalteren og Utdanningsdirektoratet. Flere kommuner har også arrangert kurs for å forberede lærerne på de nye eksamenene. Interessen og engasjementet har vært stort.


09.02.2023

Tilsyn på barnehage-, skole- og integreringsområdet 2023

Vi vil føre tilsyn med mellom anna kommunen som barnehagemyndigheit, elevanes utbytte og spesialundervisning i skole, samt kommunens internkontroll på skolemiljøområdet.


26.10.2022

Korleis er ståa i fagfornyinga i skolane i Vestfold og Telemark?

Gjennom den desentraliserte ordninga for kompetanseutvikling har vårt lokale Universitet i Sørøst-Norge (USN), bidratt med støtte inn til fleire kommunar, fylkeskommunen og private skoleeigarar.   


21.10.2022

To elever fra Vestfold og Telemark er med i elevpanelet som skal arbeide med stortingsmelding om 5.-10. trinn

I september samlet kunnskapsminister Tonje Brenna elever fra hele landet for å diskutere hvordan mellom- og ungdomstrinnet kan bli enda bedre. Elevene utgjør et elevpanel som skal gi kunnskapsministeren råd fremover i arbeidet med stortingsmeldingen om 5.-10. trinn.


12.10.2022

Nasjonale minoritetar

Alle barn, unge og familiar i barnehage og skule skal møtast som einskildindivid og einskildfamiliar uavhengig av sosial, etnisk og religiøs bakgrunn. Dei same prinsippa gjeld sjølvsagt òg i møte med våre fem nasjonale minoritetar.


22.09.2022

Flere melder om at de ikke har et trygt og godt skolemiljø

I første halvår i år ble det meldt inn 72 saker til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Det er 26 % flere enn samme tid i fjor. I ni av ti saker som ble behandlet, fikk elevene medhold i at skolene ikke har gjort nok.


16.09.2022

Endringar i velferdstenestelovgivinga skal sikre barn og unge betre hjelp - no er rettleiaren klar!

Frå 1. august fekk kommunane ei tydeleg plikt til å samordne tenestetilbodet til barn.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel