Barnehage og opplæring

Oppdatert 20.12.2023

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Statsforvalteren gjennomfører tilsyn og behandler klager

Statsforvalteren informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Statsforvalteren er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Statsforvalteren har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

26.02.2024

E-læringskurs om CRPD

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark koordinerer et prosjekt om CRPD ut mot kommunene og fylkeskommunene. Dette skjer i tett samarbeid med Bufdir. Bufdir har nå lansert et e-læringskurs som gir ansatte i kommunene et verktøy for å ivareta menneskerettighetene i praksis.


16.02.2024

Barnets beste - fra teori til praksis

Hva betyr det at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i alle saker som berører barn? Velkommen til seminar med Barneombud Inga Bejer Engh og statsforvalterne. 


26.01.2024

Kommuner får 127 millioner til mer praktisk skole

Nå kan alle kommuner søke om penger til å kjøpe inn utstyr for å gjøre skolehverdagen til elevene mer praktisk, relevant og utforskende. Pengene deles ut som et øremerket tilskudd fordelt etter elevtall på 5.- 10. trinn. 


22.01.2024

Tilsynsaktivitet på barnehage-, skole og integreringsområdet i 2023

Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark har som oppgåve å føre tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit og kommunen som skoleeigar. Tilsyn skal bidra til at rettstryggleiken for barn og elever blir ivaretatt. I 2023 har vi gjennomført 14 tilsyn.


20.10.2023

Rammeplan for Skolefritidsordninga (SFO)

Skulefritidsordninga er eit kommunalt tilbod for elevar i 1. til 7. trinn. SFO er ein viktig fritidsarena, som i overkant av 12 000 barn i Vestfold og Telemark fylke nyttar seg av. Det er viktig at tilbodet er av høg kvalitet.


17.10.2023

Viktig informasjon om Elevundersøkelsen høsten 2023

For at skoler skal kunne gjennomføre Elevundersøkelsen nå i høst, må skoleeier gi dem tilgang gjennom Altinn. 


03.10.2023

Webinarrekke om boligsosialt arbeid i november

Første webinar starter 2. november og siste webinar er 16. november. Temaet for webinarene er barnefamilier, rus- og psykisk helse og boligsosiale hensyn i plan knyttet til ny boligsosial lov.


11.09.2023

Byskolen i Sandefjord er nominert til Dronning Sonjas skolepris 2023

Dronning Sonjas skolepris skal annethvert år tildeles en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering. Prisen ble første gang delt ut i 2006. Det er en jury som foretar det endelige valget av vinnerskolen.


06.09.2023

Flere gjennomfører videregående opplæring i Vestfold og Telemark

Aldri har flere fullført og bestått i videregående opplæring. Dette gjelder både nasjonalt og i Vestfold og Telemark. 80,5 prosent av elevene som begynte i vg1 på skoler i våre fylker i 2016 gjennomførte med studie- eller yrkeskompetanse innen 5/6 år.


08.05.2023

Erfaringskonferanser: Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

I samarbeid med Utdanningsdirektoratet inviterer vi til regionale konferanser med faglig påfyll, inspirasjon og deling av erfaringer.

 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel