Grunnskole og videregående opplæring

Oppdatert 20.11.2023

Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar. Fylkeskommunen har ansvar for opplæring på videregående nivå. Private skoler godkjent etter privatskoleloven kan også tilby grunnopplæring.

Statsforvalteren har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Statsforvalteren veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og privatskoleloven. Vi skal også føre tilsyn med at skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkende ord og handlinger

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Statsforvalteren. Vi har mer informasjon om hvordan du får en trygg skoledag uten mobbing. 

Klage til Statsforvalteren

Statsforvalteren behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i opplæringsloven og privatskoleloven med tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen din, blir klagen automatisk sendt til Statsforvalteren for endelig behandling.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 04.12.2023

En digital skoletime om trygghet, beredskap og sikker informasjon

Skoletimen er laget av ungdom, for ungdom. Håpet er at skoletimen gir kunnskap som gjør ungdom litt tryggere når verden oppleves mer urolig, og gode råd om hvor de skal finne sikre kilder i usikre tider.  


Publisert 20.10.2023

Rammeplan for Skolefritidsordninga (SFO)

Skulefritidsordninga er eit kommunalt tilbod for elevar i 1. til 7. trinn. SFO er ein viktig fritidsarena, som i overkant av 12 000 barn i Vestfold og Telemark fylke nyttar seg av. Det er viktig at tilbodet er av høg kvalitet.


Publisert 17.10.2023

Viktig informasjon om Elevundersøkelsen høsten 2023

For at skoler skal kunne gjennomføre Elevundersøkelsen nå i høst, må skoleeier gi dem tilgang gjennom Altinn. 


Publisert 11.09.2023

Byskolen i Sandefjord er nominert til Dronning Sonjas skolepris 2023

Dronning Sonjas skolepris skal annethvert år tildeles en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering. Prisen ble første gang delt ut i 2006. Det er en jury som foretar det endelige valget av vinnerskolen.


Publisert 06.09.2023

Flere gjennomfører videregående opplæring i Vestfold og Telemark

Aldri har flere fullført og bestått i videregående opplæring. Dette gjelder både nasjonalt og i Vestfold og Telemark. 80,5 prosent av elevene som begynte i vg1 på skoler i våre fylker i 2016 gjennomførte med studie- eller yrkeskompetanse innen 5/6 år.


Publisert 09.08.2023

Samisk opplæring

Alle samiske elevar har rett til opplæring i samisk, uavhengig av kor dei bur i landet. Elevane vel sjølv kven av dei tre samiske språka (nordsamisk, lulesamisk eller sørsamisk) dei ønskjer opplæring i. Skuleeigar har det overordna ansvaret for at elevane sine rettar til samisk opplæring blir oppfylte.


Publisert 12.04.2023

Nominasjon til Dronning Sonjas skolepris 2023

Nominasjonsprosessen krev ein innsats frå skoleleiinga i kommunane for å identifisere kandidatar blant grunnskolane, og tilsvarande frå fylkeskommunen når det gjeld aktuelle vidaregåande skolar.


Publisert 02.02.2023

Om privat heimeopplæring

I inneverande skuleår er det 38 barn i Vestfold og Telemark fylke som får privat heimeopplæring. Dette inneber at foreldra underviser barna sine heime. Kommunen har plikt til å føre tilsyn med at barnet får opplæring tilsvarande den offentlege skulen.


Publisert 22.09.2022

Flere melder om at de ikke har et trygt og godt skolemiljø

I første halvår i år ble det meldt inn 72 saker til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Det er 26 % flere enn samme tid i fjor. I ni av ti saker som ble behandlet, fikk elevene medhold i at skolene ikke har gjort nok.


Publisert 23.08.2022

Hjartdal og Larvik kommuner får tilskudd til styrking av skolebiblioteket

Målet er blant annet å gi en arena for leseglede for alle elevgrupper og i alle fag.