Internasjonalt samarbeid

Det sårbare miljøet i nord gjør det helt nødvendig at myndighetene i Troms og Finnmark, Murmansk oblast, Lapplands län og Norrbotten län samarbeider aktivt over landegrensene. Derfor har Statsforvalteren i Troms og Finnmark over lang tid ledet og deltatt i prosjekter innen internasjonalt miljøvernsamarbeid.

Allerede før grensene mot øst ble åpnet tidlig på 1990-tallet hadde Fylkesmannen (nå Statsforvalteren) samarbeidet med Murmansk oblast om ulike miljøprosjekter. Etter 1990, og særlig etter 1994, kom samarbeidet inn i fastere rammer. I dag samarbeider vi under forskjellige samarbeidsorganer: 

Samarbeidet med miljømyndighetene i våre nabofylker har som mål å medvirke til å forbedre miljøsituasjonen, sikre naturverdiene i nærområdene og til å redusere og forebygge grenseoverskridende forurensning.

Konkrete aktiviteter og prosjekter som Statsforvalteren i Troms og Finnmark er involvert i kan du lese om her:

Pasvik-Inari Trilateral Park 

Pasvikprogrammet 

CoASal - Samarbeid om Atlantisk laks i Barentsregionen 

Flerbruksplan for Pasvikvassdraget og Grense Jakobselv

Felles miljøforvaltning langs Tanaelva - Tana river Interreg


Samarbeid om grensevassdrag

Statsforvalteren samarbeider med nabolandene Finland og Russland om grensevassdragene. Et av vassdragene vi samarbeider om er Pasvikelva.

Vannet i Pasvik er en livsåre og verdifullt for mange. Odd Valter Emanuelsen har bodd ved Pasvikelva hele livet. Han er født i 1935. Han lever ved elva - som så mange andre her gjør og har gjort før han.

For å ta vare på naturverdiene i grensevassdragene må Norge samarbeide med nabolandene. Statsforvalteren i Troms og Finnmark samarbeider med miljømyndigheter fra Russland og Finland om å forvalte dyreliv og overvåke miljøtilstanden.

Pasvikelva skal være trygg. Nikkelverket i Russland slipper ut forurensning. Fylkesmannen overvåker miljøtilstanden i elva, fisken, lufta og på land. Hvis det står dårlig til, skal innbyggerne få vite det.


Nyheter om internasjonalt samarbeid:


21.10.2019

Palsmyr - blott en saga i fremtiden?

Våtmarker og særlig palsmyrer forsvinner i raskt tempo. Dette var tema for et internasjonalt myr- og våtmarksmøte i Vadsø.


19.08.2019

På stand for norsk-russisk miljøsamarbeid

Lørdag 17. august hadde norsk og russisk miljøforvaltning en felles info-stand og foredrag på NIBIOs markdager på Svanvik i Sør-Varanger. Vi informerte om vårt samarbeid om grensevassdragene og ba lokalbefolkningen om deres innspill. 


03.07.2019

Strakstiltak for å hindre spredning av lakseparasitt

Norsk-finsk grensevassdragskommisjon er bekymret for spredning av lakseparasitten Gyrodactylus salaris til grensevassdragene. Kommisjonen anbefaler å sette igang tiltak med en gang. 


12.02.2019

Pasvikseminaret 2019 - Miljøtilstanden i grenseområdet Norge - Russland

Pasvikseminaret 2019 ble arrangert tirsdag den 5. februar på Svanvik. Seminaret ble arrangert av Statsforvalteren i Troms og Finnmark i samarbeid med Sør-Varanger kommune.


08.02.2019

Pukkellaks i Finnmark

Statsforvalteren i Finnmark arrangerte et seminar på Svanhovd i Pasvik 7. og 8. februar 2018, for å få frem kunnskap om pukkellaks fra forskere og forvaltere i Russland, Finland og Norge. Det ble presentert informasjon som viser at pukkellaks konkurrerer med laks, sjøørret og sjørøye.


Kontaktpersonar