Flerbruksplan for Pasvikvassdraget og Grense Jakobselv|Multi-Use Plan for Pasvik and Grense Jakobselv

Norske, russiske og finske miljømyndigheter har utarbeidet en felles flerbruksplan (vassdragsplan) for grenseelvene Pasvik og Grense Jakobselv.

Planen inneholder en beskrivende del og et tiltaksprogram for årene 2021-2030.

Flerbruksplanen lages for å opprettholde og forbedre miljøtilstanden i nedbørsfeltene til Pasvikelva og Grense Jakobselv. Et nedbørsfelt er et område med felles avrenning til et vassdrag, altså området der vannet til elva samles opp og kommer fra.  

Norwegian, Russian and Finnish authorities have developed a joint multi-use plan (river management plan) for the transboundary rivers of Pasvik and Grense Jakobselv. The plan contains a descriptive part and a Programme of Measures (PoM) for the years 2021-2030.

The Multi-Use Plan aims at sustaining and improving the environmental status of the Pasvik and Grense Jakobselv catchments. A catchment consists of the area which has run-off to a particular river.

Her kan du se litt om miljøovervåkninga og livet ved Pasvikelva: 

(Filmene er laget da Statsforvalteren het Fylkesmannen)

 

 

 

Kontaktpersoner | Contacts

Statsforvalteren i Troms og Finnmark
County Governor of Troms and Finnmark
hovedpartner Lead Partner

Tiia Kalske
tiia.kalske@statsforvalteren.no
+47 78 95 03 64


Pasvik State Nature Reserve 
Pasvik zapovednik

Natalia Polikarpova
polikarpova-pasvik@yandex.ru


Nærings-, trafikk- og miljøsentralen Lapland (ELY),
Centre for Economic Development, Transport and the Environment

Ilona Grekelä,
ilona.grekela@ely-keskus.fi
+358 400 740 253

Om prosjektet | About the project

Norske, russiske og finske miljømyndigheter:

  • gjør en felles innsats for grensevassdragene Pasvik og Grense Jakobselv-Vuorema
  • samarbeider om planens tiltaksdel sammen med andre myndigheter og interessenter i alle tre land

Planene ble ferdigstilt i 2021. Tiltaksprogrammet gjelder for perioden 2021-2030.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark i Norge ledet planarbeidet. Planprosessen ble utført sammen med Pasvik naturreservat i Russland og Lapplands ELY-senter (Nærings-, trafikk- og miljøsentralen) i Finland.

Planarbeidet ble finansiert av EUs Kolarctic-program og Klima- og miljødepartementet (KLD) med flere.

 

Norwegian, Russian and Finnish environmental authorities:

  • join efforts for the transboundary rivers of Pasvik-Inari and Grense Jakobselv
  • cooperate on measures to improve the environmental status of the river catchments together with other authorities and stakeholders in all three countries

The Multi-Use Plan was completed in 2021, including a Programme of Measures (PoM) for the years 2021-2030.

The County Governor of Troms and Finnmark led the planning process, which was implemented together with Pasvik State Nature Reserve in Russia and the Centre for Economic Development, Transport and Environment of Lapland, Finland.

The planning process was financed by EU’s Kolarctic programme, the Norwegian  Ministry of Climate and Environment (KLD) and other sources.


Les mer | Read more

Pasvik Nature Reserve in Russia

Prosjektinformasjon på finsk (ELY-senteret i Lappland) | Project information in Finnish (Lapland’s ELY centre)