Regional plan for samfunnssikkerhet og fylkesROS

Svart svane blant mange hvite svaner
Svart svane blant mange hvite svaner Foto: Martin Nancekievill, iStocck.

Statsforvalteren i Innlandet forventes å ha oversikt over risiko gjennom regelmessig revisjoner av risiko- og sårbarhetsanalyse av fylket vi lever i. Dette skal være en felles regional plattform for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap, og utarbeides sammen med andre aktører. 

Revisjonen av tidligere FylkesROS for Hedmark (2018-2021) og Oppland (2018-2021) er nå sluttført, og her finner du Innlandets FylkesROS for perioden 2022-2026. 

Prosessen har involvert de fleste regionale beredskapsaktører og en rekke representanter fra kommunal side. Fremdriften ble påvirket av pandemi- og flyktninghendelser, men dette har også gitt bedre datagrunnlag samt enn dypere forståelse for samfunnet vi bor og lever i. 

Et felles produkt

Statsforvalteren skal utarbeide ROS-analysen i nært samarbeid med regionale aktører. 20 regionale etater har jobbet sammen for å kartlegge hva som kan true samfunnssikkerheten de kommende fire årene. Den nye risiko og sårbarhetsanalysen for Innlandet gir oss et grunnlag for å forebygge og forberede samfunnet på å håndtere eventuelle hendelser som kan oppstå.  

Statsforvalteren skal revidere fylkesROS ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet og minimum hvert fjerde år.

Scenariobasert – øker dybden, men utfordrer bredden 

Årets revisjon har benyttet en scenariobasert metode i tråd med gjeldende veiledning. Dette legger konkrete hendelser til grunn for analysearbeidet, og gir et veldig godt bilde av hendelsens påvirkning på det komplekse systemet som samfunnet er. Samtidig setter dette store krav til av valg av scenarier innen hvert risikoområde. Sistnevnte er løst gjennom flere scenarier per område, samt vurderinger av generalisering per scenario. Vi mener valg av metode har gitt gode funn, både innad i hver hendelse, men også for de større risikoområdene. 

Tiltak for å redusere sårbarhet 

Sammen med analysene, er det også utarbeidet en oppfølgingsplan der funn og tiltak for å redusere risiko og sårbarhet er listet opp. Det er Statsforvalteren som skal følge opp disse, men det er gledelig å se at mange av tiltakene sammenfaller med vurderinger som gjøres i fylkeskommunens arbeid med regional planer. Hvert scenario er vurdert for tiltak som kan redusere avdekket risiko og sårbarhet. Det er anbefalt en rekke tiltak i dokumentet, og det er tydelig at det er flere tiltak som går igjen: 

  • Behovet for egenberedskap slik at de som ikke er direkte berørt av en hendelse kan dekke sine behov i en periode. 
  • Redusere samfunnets sårbarhet gjennom økt fokus i arealplanlegging 
  • Styrke eksisterende samarbeid, samordning og erfaringsdeling mellom samfunnets ressurser for å håndtere uønskede hendelser. Dette inkluderer også tydelig rolleavklaringer for å forhindre uønsket merarbeid, samt oppdaterte ressursoversikter hos alle aktører. 
  • Viktigheten av å skape tillit til håndteringsevne gjennom korrekt og tidsriktig kommunikasjon før, under og etter en hendelse. 
  • Nasjonalt system for befolkningsvarsling ved større hendelser 
  • Oppdatert planverk og relevante øvelser hos alle aktører for å styrke egen håndteringsevne 

Kunnskapsgrunnlag for andre planer og analyser 

FylkesROS skal være et kunnskapsgrunnlag for planverk og analyser, både hos Statsforvalteren i Innlandet, men også for regionale beredskapsaktører og kommunal sektor. Det ble tidlig avklart at FylkesROS også skal knyttes opp til Innlandet fylkeskommunes arbeid med en regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap, og Statsforvalteren deltar aktivt i denne prosessen.  

Vi håper denne revisjonen av FylkesROS gir ett godt kunnskapsgrunnlag for fylkets beredskapsaktører i deres arbeid med å sikre våre felles samfunnsverdier. 

 

 


Publisert 31.10.2022

Statsforvalteren har analysert Innlandets sårbarheter

20 regionale etater har jobbet sammen for å kartlegge hva som kan true samfunnssikkerheten de kommende fire årene. Den nye risiko og sårbarhetsanalysen for Innlandet gir oss et grunnlag for å forebygge og forberede samfunnet på å håndtere eventuelle hendelser som kan oppstå.