Verneplanprosess for Hjerkinn skytefelt

VERNEPLANPROSESSEN BLE AVSLUTTET I 2018. DENNE SIDEN VIL LIGGE HER FOR AT PROSESSEN OG AKTUELLE DOKUMENTER FORTSATT SKAL VÆRE TILGJENGELIGE.

Fylkesmannen fikk i oppdrag fra Miljøverndepartementet å sette igang verneplanarbeid for Hjerkinn skytefelt i 2013. På denne siden finner du informasjon om verneplanprosessen og bakgrunnen for den.

Hjerkinn skytefelt, Grøndalen september 2013

I 1999 vedtok Stortinget å legge ned Hjerkinn skytefelt og tilbakeføre det til naturlig tilstand slik at skytefeltet kunne inngå som ledd i en omfattende plan for utvidet vern av Dovrefjell. Forsvarsbygg har ansvaret for opprydningen og gjennomfører nå norgeshistoriens største naturrestaureringsprosjekt (mer informasjon via lenker i høyre menykollonne).

Stortingsvedtaket var et viktig "avbøtende tiltak" i forbindelse med opprettelsen av Regionfelt Østlandet. Opprettelsen av regionfeltet innebar et svært stort naturinngrep. Tapet av naturverdier i det nye øvingsfeltet skulle kompenseres med gjenvinning av naturverdier på Dovrefjell.

Det pågår flere planprosesser som berører samme område. Du kan lese mer om dette i oppstartmeldingen. Det er etablert en egen nettside for regionalplanprosessen for Dovrefjell.

Et eventuelt vern vedtas av Kongen i statsråd. Det overordnede målet for verneplanprosessen er at en ferdig utredet verneplan skal foreligge i god tid før Forsvaret avslutter sine restaureringsarbeider i 2020.


Nyheter om verneplanprosessen (se nedenfor):


Publisert 29.10.2013

Referat fra åpent møte 10. oktober 2013

Møtet ble avholdt på Toftemo turiststasjon med godt oppmøte. Fylkesmannen orienterte om innholdet i oppstartmeldingen og svarte på spørsmål.


Publisert 18.09.2013

Åpent møte 10. oktober om Hjerkinn skytefelt


Publisert 01.07.2013

Verneplanprosessen for Hjerkinn skytefelt er i gang

Fylkesmannen sendte i dag ut melding om oppstart av verneplanarbeid. Verneplanprosessen er formelt sett i gang. Formålet med oppstartmeldingen er å invitere til deltakelse i utarbeidelsen av et verneforslag. Frist for å sende høringsinnspill er 15. oktober 2013.


Publisert 30.05.2013

Forskningsprosjektet på villrein avsluttet i 2013

En tverrfaglig sammensatt forskergruppe har i en fireårsperiode studert villrein, ferdsel og samfunnsforhold i Dovrefjell–Sunndalsfjella nasjonalpark og tilgrensende villreinarealer. Tidligere Hjerkinn skytefelt og Snøheimvegen fra Hjerkinn til Snøheim har hatt et spesielt fokus i prosjektet.


Publisert 23.05.2013

Verneplan for Hjerkinn skytefelt i startgropa