Verneplanprosess for Hjerkinn skytefelt

VERNEPLANPROSESSEN BLE AVSLUTTET I 2018. DENNE SIDEN VIL LIGGE HER FOR AT PROSESSEN OG AKTUELLE DOKUMENTER FORTSATT SKAL VÆRE TILGJENGELIGE.

Fylkesmannen fikk i oppdrag fra Miljøverndepartementet å sette igang verneplanarbeid for Hjerkinn skytefelt i 2013. På denne siden finner du informasjon om verneplanprosessen og bakgrunnen for den.

Hjerkinn skytefelt, Grøndalen september 2013

I 1999 vedtok Stortinget å legge ned Hjerkinn skytefelt og tilbakeføre det til naturlig tilstand slik at skytefeltet kunne inngå som ledd i en omfattende plan for utvidet vern av Dovrefjell. Forsvarsbygg har ansvaret for opprydningen og gjennomfører nå norgeshistoriens største naturrestaureringsprosjekt (mer informasjon via lenker i høyre menykollonne).

Stortingsvedtaket var et viktig "avbøtende tiltak" i forbindelse med opprettelsen av Regionfelt Østlandet. Opprettelsen av regionfeltet innebar et svært stort naturinngrep. Tapet av naturverdier i det nye øvingsfeltet skulle kompenseres med gjenvinning av naturverdier på Dovrefjell.

Det pågår flere planprosesser som berører samme område. Du kan lese mer om dette i oppstartmeldingen. Det er etablert en egen nettside for regionalplanprosessen for Dovrefjell.

Et eventuelt vern vedtas av Kongen i statsråd. Det overordnede målet for verneplanprosessen er at en ferdig utredet verneplan skal foreligge i god tid før Forsvaret avslutter sine restaureringsarbeider i 2020.


Nyheter om verneplanprosessen (se nedenfor):


Publisert 28.05.2015

Ferdsel i Hjerkinn skytefelt sommeren 2015

Skal du til Snøheim/Snøhetta i sommer har du mulighet til å kjøre buss inn til Snøheim i perioden 26. juni til 4. oktober. Informasjon om rutetider, pris o.a. finner du her. Vegene i skytefeltet er for øvrig stengt for motorisert trafikk, med unntak av de som har spesiell tillatelse.

 


Publisert 23.02.2015

Nye statusrapporter for Hjerkinn skytefelt

Nye fagrapporter skal gi et godt grunnlag for å belyse konsekvenser i neste fase av verneplanprosessen. Fylkesmannen har brukt tid på å gjennomføre en bred og involverende prosess ved utarbeidelsen av rapporter for de to viktigste brukerinteressene, landbruk og reiseliv.


Publisert 17.12.2014

Uttalelse til kommunedelplan for Hjerkinn skytefelt

Dovre kommune har sendt ut varsel om oppstart av kommunedelplanarbeid for Hjerkinn skytefelt. Fylkesmannen oppfordrer Lesja og Dovre kommuner til å komme med innspill til hvordan de kan involveres i verneplanarbeidet framfor å bruke betydelig ressurser på en kommunedelplan som høyst sannsynlig vil bli satt på vent. Dette er hovedbudskapet i vår uttalelse til planprogrammet.


Publisert 05.09.2014

Satte ned vierstiklinger i tidligere skytefelt

25 000 vierstiklinger skal hjelpe den tidligere HFK-sletta et lite skritt på vei tilbake til naturen. Fylkesmann Kristin Hille Valla var i går med på en spesiell begivenhet på Hjerkinn, og snakket samtidig om naturrestaureringsprosjektets internasjonale betydning.


Publisert 05.09.2014

Første felles befaring i skytefeltet

Fylkesmannen har nylig gjennomført en første befaring med referansegruppa i samarbeid med Forsvarsbygg. Befaringen ble planlagt etter ønske fra referansegruppa. Såpass tidlig i verneplanprosessen var formålet først og fremst å ha en felles «bli kjent»-tur og få en felles plattform for videre arbeid.


Publisert 04.07.2014

Presisering om skyttelbussdrift på Snøheimveien

Dovrefjell nasjonalparkstyre har i vedtak 23. juni presisert at dispensasjonen til kjøring med skyttelbuss på Snøheimveien i nasjonalparken bare kan omfatte selve skyttelbussen. Funksjonshemmede som er avhengige av egen rullestol og ikke kan benytte skyttelbussen, må dermed søke nasjonalparkstyret om egen dispensasjon for å kjøre egen bil. Denne gruppen kan i henhold til ferdselsreglene for Snøheimveien få kjøre i egen bil etter skyttelbussen med ordinær billett.


Publisert 08.05.2014

Ferdsel i Hjerkinn skytefelt sommeren 2014

Skal du til Snøheim/Snøhetta i sommer har du mulighet til å kjøre buss inn til Snøheim i perioden 27. juni til 5. oktober. Informasjon om rutetider, pris o.a. finner du her. Vegene i skytefeltet er for øvrig stengt for motorisert trafikk, med unntak av de som har spesiell tillatelse.


Publisert 20.02.2014

Første samordningsmøte om Hjerkinn skytefelt

Fylkesmann Kristin Hille Valla ønsket i går velkommen til det første møtet i kontaktutvalget, opprettet i forbindelse med oppstart av verneplanarbeidet for Hjerkinn skytefelt. Ikke mindre enn fire planprosesser berører skytefeltet i tillegg til det store naturrestaureringsprosjektet Forsvarsbygg gjennomfører.


Publisert 21.11.2013

Mange innspill til oppstartmelding for Hjerkinn skytefelt

Fylkesmannen har mottatt 24 høringsinnspill til melding om oppstart av verneplanarbeidet. Majoriteten av høringsinnspillene kommer fra lokale høringsinstanser.


Publisert 29.10.2013

Referansegruppe for verneplanprosessen er opprettet

Fylkesmannen har opprettet en referansegruppe for verneplanprosessen for å styrke samarbeidet og kontakten med berørte parter.