Verneplanprosess for Hjerkinn skytefelt

VERNEPLANPROSESSEN BLE AVSLUTTET I 2018. DENNE SIDEN VIL LIGGE HER FOR AT PROSESSEN OG AKTUELLE DOKUMENTER FORTSATT SKAL VÆRE TILGJENGELIGE.

Fylkesmannen fikk i oppdrag fra Miljøverndepartementet å sette igang verneplanarbeid for Hjerkinn skytefelt i 2013. På denne siden finner du informasjon om verneplanprosessen og bakgrunnen for den.

Hjerkinn skytefelt, Grøndalen september 2013

I 1999 vedtok Stortinget å legge ned Hjerkinn skytefelt og tilbakeføre det til naturlig tilstand slik at skytefeltet kunne inngå som ledd i en omfattende plan for utvidet vern av Dovrefjell. Forsvarsbygg har ansvaret for opprydningen og gjennomfører nå norgeshistoriens største naturrestaureringsprosjekt (mer informasjon via lenker i høyre menykollonne).

Stortingsvedtaket var et viktig "avbøtende tiltak" i forbindelse med opprettelsen av Regionfelt Østlandet. Opprettelsen av regionfeltet innebar et svært stort naturinngrep. Tapet av naturverdier i det nye øvingsfeltet skulle kompenseres med gjenvinning av naturverdier på Dovrefjell.

Det pågår flere planprosesser som berører samme område. Du kan lese mer om dette i oppstartmeldingen. Det er etablert en egen nettside for regionalplanprosessen for Dovrefjell.

Et eventuelt vern vedtas av Kongen i statsråd. Det overordnede målet for verneplanprosessen er at en ferdig utredet verneplan skal foreligge i god tid før Forsvaret avslutter sine restaureringsarbeider i 2020.


Nyheter om verneplanprosessen (se nedenfor):


Publisert 25.04.2016

Hjerkinn-planen stadig i prosess

Verneplanen for Hjerkinn er stadig i prosess. Det er hevdet at planen kan hemme næringsutvikling, men Ola Hegge og Line Andersen i Miljøvernavdelingen minner i en blogg om at verneverdiene danner grunnlaget for vern, men at Fylkesmannen vil å søke å ivareta næringsinteressene så langt det er mulig. Les her.


Publisert 14.04.2016

Villreinjegere og skyttelbussen på Snøheimvegen

Fylkesmannen har i samråd med Villreinsenteret på Hjerkinn bestemt at villreinjegere må betale ordinær billettpris på skyttelbussen mellom Hjerkinn og Snøheim fra og med 2016.


Publisert 18.03.2016

Ferdige KU'er for landbruk og reiseliv

Konsekvenser av et framtidig vern av tidligere Hjerkinn skytefelt er nå utredet for landbruk og reiseliv. Dette er de to viktigste brukerinteressene i området.


Publisert 10.03.2016

Spørreundersøkelse om Dovrefjell

Bygdeforskning skal i vinter gjennomføre en spørreundersøkelse om lokalbefolkningens forhold til Dovrefjell. Fylkesmannen oppfordrer alle som blir spurt til å svare på undersøkelsen.


Publisert 22.12.2015

Beiting viktig for mangfoldet i tidligere Hjerkinn skytefelt

Miljøfaglig utredning har gjort en vurdering av beitebrukens betydning for naturmangfoldet på oppdrag fra Fylkesmannen. Det er en direkte oppfølging av innspill fra referansegruppa vi har opprettet i forbindelse med verneplanprosessen, som har bedt om å få utredet dette nærmere.


Publisert 30.10.2015

Referat fra oppstartmøte og grunnlag for KU

Det var nærmere tretti representanter for landbruket og reiselivet i Lesja og Dovre som møtte opp på oppstartmøtet på Toftemo turiststasjon den 31. august. Formålet med møtet var å presentere konsulentene som nå utreder konsekvenser (KU) av et framtidig vern av tidligere Hjerkinn skytefelt, og gi muligheter for dialog og innspill i forkant av arbeidet.


Publisert 13.08.2015

Inviterer til oppstartmøte for konsekvensutredninger

Fylkesmannen har tidligere imøtekommet lokale ønsker om full konsekvensutredning av et vern av tidligere Hjerkinn skytefelt for henholdsvis landbruket og reiselivet. I dag sender vi ut invitasjon til et oppstartmøte med de eksterne utrederne som har fått oppdraget.


Publisert 30.07.2015

Nye føringer for arbeidet med tidligere Hjerkinn skytefelt

Klima- og miljødepartementet (KLD) har i brev av 2. juli 2015 kommet med nye føringer for verneplanarbeidet.


Publisert 28.07.2015

Fra skytefelt til nasjonalpark?

Onsdag 12. august inviterer vi til arrangement på Hjerkinn. Temaet er verneverdier og verneplanprosess for tidligere Hjerkinn skytefelt. Bakgrunnen er Stortingets vedtak om nedleggelse, tilbakeføring og vern av området fra 1999.


Publisert 03.06.2015

Konsekvensutredninger for Hjerkinn skytefelt

Fylkesmannen ber i dag om tilbud fra utvalgte forskningsmiljøer på utarbeidelse av konsekvensutredninger for landbruk og reiseliv i forbindelse med verneplanarbeidet for tidligere Hjerkinn skytefelt.