Verneplanprosess for Hjerkinn skytefelt

VERNEPLANPROSESSEN BLE AVSLUTTET I 2018. DENNE SIDEN VIL LIGGE HER FOR AT PROSESSEN OG AKTUELLE DOKUMENTER FORTSATT SKAL VÆRE TILGJENGELIGE.

Fylkesmannen fikk i oppdrag fra Miljøverndepartementet å sette igang verneplanarbeid for Hjerkinn skytefelt i 2013. På denne siden finner du informasjon om verneplanprosessen og bakgrunnen for den.

Hjerkinn skytefelt, Grøndalen september 2013

I 1999 vedtok Stortinget å legge ned Hjerkinn skytefelt og tilbakeføre det til naturlig tilstand slik at skytefeltet kunne inngå som ledd i en omfattende plan for utvidet vern av Dovrefjell. Forsvarsbygg har ansvaret for opprydningen og gjennomfører nå norgeshistoriens største naturrestaureringsprosjekt (mer informasjon via lenker i høyre menykollonne).

Stortingsvedtaket var et viktig "avbøtende tiltak" i forbindelse med opprettelsen av Regionfelt Østlandet. Opprettelsen av regionfeltet innebar et svært stort naturinngrep. Tapet av naturverdier i det nye øvingsfeltet skulle kompenseres med gjenvinning av naturverdier på Dovrefjell.

Det pågår flere planprosesser som berører samme område. Du kan lese mer om dette i oppstartmeldingen. Det er etablert en egen nettside for regionalplanprosessen for Dovrefjell.

Et eventuelt vern vedtas av Kongen i statsråd. Det overordnede målet for verneplanprosessen er at en ferdig utredet verneplan skal foreligge i god tid før Forsvaret avslutter sine restaureringsarbeider i 2020.


Nyheter om verneplanprosessen (se nedenfor):


Publisert 20.03.2017

Ferdselsreguleringer og villreinhensyn på Dovrefjell

Det er forskjeller mellom nasjonalparker. Hvilke ferdselsreguleringer som er nødvendige avhenger av hva som er formålet med den enkelte nasjonalpark. Det viktigste med vern på Dovrefjell er å ta vare på leveområdet til villreinen i Snøhetta villreinområde, skriver Ola Hegge og Line Andersen i denne bloggen.


Publisert 06.03.2017

Enkelte feil i utsendte høringsdokumenter

Vi gjør oppmerksom på at noen av vedleggene til verneplanen for tidligere Hjerkinn skytefelt som nå er på høring, dessverre inneholder et par feil. Det gjelder de to store kartvedleggene og to figurer i utkast til forvaltningsplan. Rette versjoner er lagt ut her / vises i nye figurer nedenfor.


Publisert 03.03.2017

Åpent møte om verneforslag på Toftemo 7. mars

Hvorfor skal et tidligere skytefelt vernes etter naturmangfoldloven? Hvordan skal vernet ivareta villreinen, og hva innebærer verneforslaget for reiselivet? Fylkesmannen inviterer til åpent møte og vil svare både på disse og andre spørsmål om verneforslaget som er på høring.


Publisert 27.02.2017

Ny forskrift for Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark - høring

Fylkesmannen i Oppland har utarbeidet et verneforslag for tidligere Hjerkinn skytefelt. Store deler foreslås vernet som en utvidelse av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. Dette innebærer at verneforskriften for hele nasjonalparken vil bli fornyet.


Publisert 02.02.2017

Fra skytefelt til nasjonalpark - høring

Fylkesmannen sender nå forslag om vern av tidligere Hjerkinn skytefelt på høring. Forslaget inneholder to vernealternativer. Begge alternativene innebærer en utvidelse av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark og vern av et svært viktig område for villreinstammen i Snøhetta.


Publisert 26.01.2017

Ny forskningsrapport om Snøheimvegen

Forskere fra NINA har i åtte år samlet inn kunnskap om villrein og ferdsel i tidligere Hjerkinn skytefelt. Konklusjonen er at skyttelbuss på Snøheimvegen fungerer for villreinen.


Publisert 10.01.2017

Hjerkinnplan til faglig gjennomgang før høring

Fylkesmannen har nå sendt verneforslag for tidligere Hjerkinn skytefelt til faglig gjennomgang i Miljødirektoratet før høring. Verneforslagene blir trolig sendt på høring i slutten av januar, med høringsfrist før påske.


Publisert 19.08.2016

Presisering av ferdselsreglene for tidligere Hjerkinn skytefelt, bruk av el-sykkel

Bruk av el-sykkel på Snøheimvegen og øvrige veger i tidligere Hjerkinn skytefelt er ikke tillatt. Fylkesmannen har denne uka fått spørsmål om bruk av el-sykkel i det tidligere skytefeltet. Dette sier ferdselsreglene vi hittil har utformet ingenting om. Vi har vurdert spørsmålet og kommer nå med denne presiseringen.


Publisert 20.05.2016

Revidert framdriftsplan for Hjerkinn-prosessen

Fylkesmannen har revidert framdriftsplanen for verneplanprosessen for tidligere Hjerkinn skytefelt. Hovedårsaken er at arbeidet med å utrede konsekvenser har tatt noe lenger tid en planlagt. Alternative verneforslag skal sendes ut på en bred høring i desember 2016.


Publisert 09.05.2016

Stabil billettpris på Snøheimbussen

Fylkesmannen har i samråd med Villreinsenteret bestemt at prisen for ordinær billett på skyttelbussen mellom Hjerkinn og Snøheim skal holdes på 60 kr i 2016 og 2017.