Verneplanprosess for Hjerkinn skytefelt

VERNEPLANPROSESSEN BLE AVSLUTTET I 2018. DENNE SIDEN VIL LIGGE HER FOR AT PROSESSEN OG AKTUELLE DOKUMENTER FORTSATT SKAL VÆRE TILGJENGELIGE.

Fylkesmannen fikk i oppdrag fra Miljøverndepartementet å sette igang verneplanarbeid for Hjerkinn skytefelt i 2013. På denne siden finner du informasjon om verneplanprosessen og bakgrunnen for den.

Hjerkinn skytefelt, Grøndalen september 2013

I 1999 vedtok Stortinget å legge ned Hjerkinn skytefelt og tilbakeføre det til naturlig tilstand slik at skytefeltet kunne inngå som ledd i en omfattende plan for utvidet vern av Dovrefjell. Forsvarsbygg har ansvaret for opprydningen og gjennomfører nå norgeshistoriens største naturrestaureringsprosjekt (mer informasjon via lenker i høyre menykollonne).

Stortingsvedtaket var et viktig "avbøtende tiltak" i forbindelse med opprettelsen av Regionfelt Østlandet. Opprettelsen av regionfeltet innebar et svært stort naturinngrep. Tapet av naturverdier i det nye øvingsfeltet skulle kompenseres med gjenvinning av naturverdier på Dovrefjell.

Det pågår flere planprosesser som berører samme område. Du kan lese mer om dette i oppstartmeldingen. Det er etablert en egen nettside for regionalplanprosessen for Dovrefjell.

Et eventuelt vern vedtas av Kongen i statsråd. Det overordnede målet for verneplanprosessen er at en ferdig utredet verneplan skal foreligge i god tid før Forsvaret avslutter sine restaureringsarbeider i 2020.


Nyheter om verneplanprosessen (se nedenfor):


Publisert 13.06.2018

Orientering om vern av tidligere Hjerkinn skytefelt

Fylkesmannen i Oppland har sendt ut orientering om utvidelse av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark, opprettelse av Hjerkinn landskapsvernområde og endring av grensene for Fokstugu landskapsvernområde på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet. Dovrefjell nasjonalparkstyre er forvaltningsmyndighet.


Publisert 13.06.2018

Ferdsel i tidligere Hjerkinn skytefelt sommeren 2018

Fylkesmannen har utredet vern av tidligere Hjerkinn skytefelt i perioden 2014-2017 og har i den forbindelse årlig informert om ferdsel i området. Nå er vernet vedtatt og Dovrefjell nasjonalparkstyre har overtatt som forvaltningsmyndighet. Skal du til Snøheim/Snøhetta i sommer, kan du fortsatt ta skyttelbussen. Her er en kort oppdatering med lenker videre for mer informasjon.


Publisert 20.04.2018

Hjerkinn er vernet

Kongen i statsråd har i dag vedtatt vern av tidligere Hjerkinn skytefelt. Med dette er Stortingets vedtak fra 1999 om å legge ned skytefeltet, tilbakeføre det til naturen og innlemme det i verneområdene på Dovrefjell langt på vei gjennomført. 


Publisert 16.02.2018

Miljødirektoratets tilrådning og videre prosess for Hjerkinn

11. januar sendte Miljødirektoratet sin tilrådning om vern av tidligere Hjerkinn skytefelt til Klima- og miljødepartementet (KLD). Spørsmålet om Snøheimveien ble avgjort i Stortinget allerede før jul i fjor. KLD varslet samtidig at vernevedtaket vil komme i april 2018.


Publisert 01.08.2017

Ferdsel i Hjerkinn skytefelt sommeren 2017

Skal du til Snøheim/Snøhetta i sommer, kan du ta skyttelbuss fra Hjerkinn til Snøheim. Vegene i skytefeltet er stengt for motorisert trafikk, med unntak av de som har spesiell tillatelse. Bruk av el-sykkel er heller ikke tillatt. 

Merk at bussen ikke stopper for av- eller påstigning mellom Hjerkinn og Snøheim (med unntak av to stopp for villreinjegere i perioden f.o.m. 20.8. t.o.m. 17.9.). Bussen tar ikke med sykler. Poenget med skyttelbussen er å redusere ferdselen på Snøheimvegen slik at villreinen kan krysse over vegen og komme inn til de rike beiteområdene i det tidligere skytefeltet. Vi oppforderer derfor alle om å ta bussen framfor å gå eller sykle. 

Når Forsvaret rydder gjelder det i tillegg egne ferdselsrestriksjoner for alle med unntak av skyttelbussen. Bussen kan heller ikke ta opp passasjerer ved Forsvarets sperringer i slike tilfeller.


 


Publisert 03.07.2017

Nærmere et vern av Hjerkinn skytefelt

Fylkesmannen anbefaler at de indre delene av tidligere Hjerkinn skytefelt vernes som nasjonalpark og at de ytre delene vernes som landskapsvernområde.


Publisert 03.07.2017

Hva skal tillates av ferdsel?

I Fylkesmannens anbefaling om vern av tidligere Hjerkinn skytefelt, ligger også en tilrådning om hvordan ferdselen i området skal reguleres. 


Publisert 19.04.2017

Høringsuttalelser til verneforslag for Hjerkinn skytefelt, inkludert ny forskrift for Dovrefjell-Sunndalsfjella

Fylkesmannen sendte ut forslag om vern for tidligere Hjerkinn skytefelt på høring 1. februar 2017. Forslaget innebærer en utvidelse av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark og dermed en fornyelse av verneforskriften for nasjonalparken. Ny nasjonalparkforskrift ble derfor sendt ut på en parallell høring den 24. februar 2017.


Publisert 07.04.2017

Stort engasjement - høringsfrist i dag

Verneforslaget for tidligere Hjerkinn skytefelt har vært på høring. Engasjementet rundt saken har vært stort, senest på et møte i regi av Lesja Høyre på Hjerkinn torsdag kveld. Vi håper alle som mener noe har benyttet sjansen til å si mening gjennom en høringsuttalelse. 


Publisert 20.03.2017

Forvaltningsplan for moskus på høring

Moskusen forvaltes uavhengig av verneområdene på Dovrefjell. Forvaltningen av moskusstammen berøres heller ikke av forslaget om vern av tidligere Hjerkinn skytefelt. Nå er en ny forvaltningsplan for moskusbestanden på høring. De som har en mening om moskusen kan sende høringsuttalelse til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag innen høringsfristen 1. juni 2017.

Les mer her.