Overvåking

Undersøkelse av begroingsalger
Undersøkelse av begroingsalger Foto: Ola Hegge.
Oppdatert 05.10.2022

Overvåking av vassdrag gjennomføres for å få bedre kunnskap om tilstanden i vassdragene

Hvert år gjennomføres overvåking av en rekke vassdrag i Innlandet. Mjøsa overvåkes årlig for å kontrollere tilførsel av næringssalter og påfølgende algevekst, og innhold av miljøgifter i fisk og krepsdyr undersøkes jevnlig. Hvert år gjennomføres det også overvåking i et utvalg av innsjøer og elver i andre deler av Innlandet. Kommuner kan melde inn behov for overvåking til Statsforvalteren. Målet med denne overvåkingen er å undersøke om økologisk tilstand er god eller om tiltak bør settes inn for å bedre tilstanden. 

De senere år er overvåking av biologiske parametere prioritert (f.eks. bunndyr og alger) framfor kun å ta vannprøver og undersøke vannkjemi. Biologisk overvåking gir et bilde på hvordan forholdene i vassdraget påvirker vannlevende organismer.

Data som innhentes i vassdragsovervåking legges inn i databasen Vannmiljø.

Staten, kommunene og virksomheter som påvirker vassdragene bidrar inn i ulike typer overvåking.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.