Tilsynsbesøk fra Sivilombudet bidro til utvikling hos Statsforvalteren

Også Statsforvalteren kan få tilsynsbesøk, slik vi fikk i oktober fra Sivilombudet. Nå har vi svart på hvordan dette har påvirket arbeidsmåtene våre og hvilke resultater det har gitt.

Publisert 16.06.2022

I oktober 2021 besøkte Sivilombudets forebyggingsenhet flere tjenestesteder for personer med utviklingshemming i Hamar kommune. I alt 17 tjenestemottakere ble omfattet av besøket. Alle disse tjenestemottakerne hadde tvangsvedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9.

Sivilombudet undersøkte også om Statsforvalterens ivaretakelse av rettssikkerheten på dette området, var tilfredsstillende. Når det gjelder disse sakene er Statsforvalteren tillagt oppgaver som blant annet overprøving av kommunale tvangsvedtak, opplæring av verger, samt å føre tilsyn.

Fikk anbefalinger å jobbe med

Etter besøket kom Sivilombudet med en rapport i april, og her er det flere anbefalinger til Hamar kommune og Statsforvalteren. Anbefalingene vil kunne bidra til å styrke rettssikkerheten på området.

Kvaliteten styrkes av tilsyn

Statsforvalteren har i sitt tilsvar beskrevet hvordan anbefalingene fra Sivilombudet er fulgt opp. Anbefalingene vurderes som viktige bidrag i Statsforvalterens kvalitetsutviklingsarbeid og besøket fra Sivilombudet har framskyndet dette arbeidet.

Sivilombudet har for øvrig gjennomført tilsvarende besøk i Drammen, Kristiansand og Bodø.  

Hva er målet med tilsyn? 

Hovedmålet med tilsynsbesøk er å bedre kvaliteten på tjenestene som ytes, og undersøke om den som får tilsyn, etterlever gjeldende regler. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.