Rutine for isolering av personer som får påvist korona ved ankomst til Norge

Helsedirektoratet har med hjemmel i lov om vern mot smittsomme sykdommer § 7-10 annet ledd laget rutine for isolering av personer som får påvist SARS-CoV-2 i forbindelse med ankomst til Norge.

Publisert 06.04.2021

Personer som får påvist SARS-CoV-2 ved ankomst til Norge bør som hovedregel isoleres nær grensen. Justis- og beredskapsdepartementet skriver i Rundskriv om karantenehotell G12-2021 (27.03.21) at andres hjem ikke er egnet som  karantenested for innreisende til Norge. Erfaringer fra kommunene tilsier at smitteutbrudd oppstår der personer som skal i karantene i hjemmet smitter dem de bor sammen med. Det har også forekommet smitte under transport til karantene/ isolasjon i hjemmet.

Det er således ønskelig at smittede isoleres umiddelbart nær ankomststedet, slik at risikoen for videre smitte minimeres. Hovedregelen er at personer som får påvist SARS-CoV-2 isoleres grensenært i den kommunen der de får påvist smitte, eller i samarbeidende kommune i nærheten.

Smittede bør ikke bli sendt til isolasjon i eget hjem uten at det er gjort en individuell vurdering av at dette er forsvarlig.

Kommunene på grensen får dekket kostnadene til isolasjon på linje med karantene.

Les hele rutinen her

Helsedirektoratet vil komme med mer informasjon om refusjonssystemene etter påsken