For kommunal landbruksforvaltning

Her finner du hjelp til saksbehandling, oppdateringer, svar på ofte stilte spørsmål, presentasjoner fra samlinger og annen informasjon fra Statsforvalteren til kommunene. Se lenker ovenfor til hvert fagområde.


Publisert 01.07.2022

Infoskriv 1. juli 2022

 • Gruppemøter jordbruk september 2022 er fastsatt
 • Informasjon til høstens søknadsomgang i RMP er klar
 • Lenker til Jordbruksavtalen og ekstrautbetaling 2022
 • Utbetalinger i sommer
 • 20 mill. ekstra til ungskogpleie
 • Tilskudd til miljøtiltak i skog 2022
 • Situasjonsrapport barkbiller
 • Flott dag med utdeling av kulturlandskapsprisen

Publisert 23.06.2022

Infoskriv 23. juni 2022

 • Tilskuddsordning til kommunal jordvernstrategi
 • Utdeling av kulturlandskapsprisen
 • Jordbruksavtalen vedtatt
 • Revidert landbruksstrategi vedtatt
 • Produksjonssvikt – melding og kontroll
 • Økte satser til drenering av jordbruksjord
 • RMP-tilskuddet til klimarådgiving justert
 • Landøyda
 • Landbrukets dag
 • Temaforslag til kommunesamlinga
 • Gårdskart-aktuelt 2/22
 • Fylkesnytt fra Agder 2/2022

Publisert 03.06.2022

Infoskriv 3. juni 2022

 • Fagsamling skog Agder – endelig program
 • Kulturlandsskapskurs – påmelding åpnet
 • Kommunesamling landbruk – tid og sted fastsatt
 • Kulturlandskapsprisen
 • Jordregisteroppdatering i Landbruksregisteret
 • Endringer av jordsmonnskart
 • Plansjer fra møte om avkorting

Publisert 16.05.2022

Infoskriv 16. mai 2022

 • Temadag om urbant landbruk 1. juni
 • Fagsamling skog Agder 16. juni
 • Blomsterengdag på Landvik 21. juni
 • Kommunesamling landbruk under planlegging
 • Faglige innspill til slåttemarksarbeidet
 • Foreløpige satser for RMP 2022
 • SKART noe forsinket
 • NIBIO inviterer til Markens grøde-forestilling

Publisert 07.04.2022

Infoskriv 7. april 2022

 • Kontrollplan og saksbehandling av del 1 i PT
 • Ta vare på matjorda
 • Klassifisering av midlertidig omdisponerte arealer
 • Gårdskart-aktuelt 1/22
 • To nye veiledere for klimatilpasning i landbruket
 • Ny ordning for pelsdyroppdretterne har trådt i kraft
 • Justering i tidligpensjonsordningen for jordbrukere

Publisert 21.03.2022

Infoskriv 21. mars 2022

 • Teamsmøte om vei 22. mars
 • Møte om avkorting – feilopplysning og gjødslingsplan
 • Webinar om nedbrytbar plast
 • Stimuleringstilskudd kommunale veterinærtjenester 2022
 • Tilskuddsdatabasen til Landbruksdirektoratet tilbake
 • Fullført retur av tekniske tegninger

Publisert 07.03.2022

Infoskriv 7. mars 2022

 • Jordbruksstatistikk for kommunene
 • Informasjon til PT-søkere
 • Webinar om gjenbruk av dyrka jord
 • Foreslå kandidater til kulturlandskapsprisen
 • Skolehagesatsning i Kristiansand
 • Temadag om urbant landbruk
 • Sjekk kontaktinfo-lista

Publisert 15.02.2022

Infoskriv 15. februar 2022

 • Landbruksdirektoratets digitale kunnskapskonferanse 3. mars
 • Sykdomsavløsning – rundskriv
 • RMP og OBB – tidsfrist for endring av kontonummer
 • Endring av kontonummer for skogfondskonto
 • Jordbruk og veksthus kan nå registrere seg for strømstøtte
 • Oppdatert statistikk fra produksjonstilskudd 2021
 • RMP – forslag til ny instruks
 • Kommunerepresentant i strategigruppa for RMP
 • Ny landbruksrådgjevar i Valle

Publisert 07.02.2022

Infoskriv 7. februar 2022

 • Tildeling og forvaltning av økonomiske virkemidler
 • Odelslovens løsningsrett går foran jordlovens delingsforbud
 • RMP og OBB – endelige satser
 • RMP og OBB – endelig godkjenning
 • Minikurs om skogbeskatning 14. februar
 • Minikurs om vegorganisering 3. mars
 • Kurs i skjøtsel og brenning av lynghei 25.–26. februar
 • Norsk blomsterengdag 21. juni

Publisert 26.01.2022

Infoskriv 27. januar 2022

 • Skogtilskudd – satser og frister
 • Autorisasjonskurs for plantevernmidler
 • Tilleggsautorisasjon for gnagermidler
 • Agder har overskudd av spredeareal – også når kravene blir strengere
 • Klimasats i kommunene på Agder
 • Bruken av SMIL-midlene i 2021
 • Kulturlandskapskurs for kommunene i Agder og Rogaland
 • Opptak av webinar om kunnskapsgrunnlaget for jordvern

Møter og webinarer

AR5-kurs ved NIBIO
16. mai kl. 09.00–11.00, teoridel, Teams.
29. mai kl. 09.00–15.00, i felt i Grimstad. Frammøte: Joker Vik.

Gjødselbruksforskrift
28. mai kl. 1300–14.30. Teamsmøte.

Sommersamling for skogforvaltning og næring
6. juni kl. 09.30–15.30, Vegårshei.