Næringsutvikling

Oppdatert 08.04.2024

Statsforvaltaren skal leggje til rette for næringsutvikling og innovasjon i samarbeid med andre regionale og lokale aktørar. Regionale og lokale fortrinn og moglegheiter skal vernast og utviklast, slik at vi sikrar det økonomiske grunnlaget for framtida. Statsforvaltaren skal også medverke til å skape eit godt samspel mellom landbruket og andre sektorar. 

Samarbeid om fylkesplanar, næringsplanar, Inn på tunet-tiltak, reiselivsplanar, utvikling av matproduksjonen, skogbruksplanar og bioenergiprogram står sentralt i dette arbeidet. 

Statsforvaltaren har ei pådrivarrolle knytt til Innovasjon Noregs utviklingsprogram for lokalmat. Utviklingsprogrammet har økonomiske  verkemiddel innan  områda vekstbedrift, bedriftsnettverk, kompetanse og omdømmebygging.

Innovasjon Noreg forvaltar bedriftsretta midlar til investering og bedriftsutvikling (IBU-midlar). Fylkeskommunen har ansvaret for regionalt næringsprogram og forvaltning av midlar til regional tilrettelegging, kystskogbruket og rekruttering og kompetanseheving  på landbruks- og matområdet.

Vis meir


Publisert 22.03.2018

Naturressursanalyse for Aust-Agder og Vest-Agder

Om utnyttelse og verdiskaping – til vårt arbeid med strategi for landbruk.


Publisert 26.10.2017

Trehyttene vant Bedriftsutviklingsprisen

Trehyttene i Gjerstad ble årets vinner av Bedriftsutviklingsprisen for landbruket i Aust-Agder.


Publisert 26.09.2017

Gården som ressurs

Ny veileder til plan- og bygningsloven.


Publisert 08.02.2017

Stor interesse for bioenergi som gårdsvarme

Komfort, økonomi og fliskvalitet er suksesskriterier ved etablering av bioenergianlegg.


Publisert 01.02.2017

Stor interesse for landbruksbygg i tre

Mer enn 100 deltagere hadde tatt turen til Byremo for å se og lære om fjøs og låver i tre.