Jordvern

Oppdatert 02.01.2023

Vi treng dyrka og dyrkbar jord for å sikre matforsyning på lang sikt. Derfor bør vi i størst mogleg grad unngå å byggje vegar, bustader og industribygg på dyrka mark. Jordvern inneber å sikre at den beste jorda framleis blir brukt til å dyrke mat og ikkje omdisponert til andre formål.

Presset på matjordareal varier frå fylke til fylke

Utfordringane på dette området varierer mykje frå region til region, med overskot av areal, attgroing og dårleg vedlikehald i enkelte område, og underskot, nedbygging, mangel på areal å spreie husdyrgjødsel på og høge leigeprisar i andre område.

Dei delane av landet med byar og tettstader som veks mest, har også dei mest produktive jordbruksområda. Dei siste 50 åra er det omdisponert meir enn ein million dekar jordbruksareal til andre formål. I arealplanlegginga må utbyggingsbehov, transportsystem, grønstruktur, friluftsinteresser, biologisk mangfald og kulturminnevern vurderast samla.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 18.05.2021

Fagråd areal opprettet

Fagråd areal er nylig opprettet. Dette vil bli et nyttig forum for drøfting av arealutfordringer knyttet til bl.a. jordvern og optimal bruk av landbrukets arealressurser.


Publisert 01.03.2021

Seier for jordvernet og beiteinteressene på Nerskogen!

Kommunal – og moderniseringsdepartementet (KMD) har fattet endelig avgjørelse i innsigelsessak hvor Statsforvalteren har lagt ned innsigelse til bygging av 29 hytter på innmarksbeite og dyrkbar jord på Nerskogen i Rennebu kommune. 


Publisert 01.03.2021

Nasjonal jordvernpris 2021 – kandidater fra Trøndelag?

Statsforvalteren ønsker forslag til kandidater fra Trøndelag til nasjonal jordvernpris innen 17. mars. Den nasjonale jordvernprisen er et tiltak for å styrke jordvernet. 


Publisert 25.09.2020

En gladsak for jordvernet - Ny høring av grønn strek i Trondheim

Trondheim har over tid vært blant de kommunene i landet som har omdisponert mest dyrka mark til andre formål. Det er derfor gledelig at kommunen nå tar grep og vektlegger jordvernet i større grad.


Publisert 01.07.2020

Vil ha mer ambisiøst jordvernmål

Det nasjonale jordvernmålet på omdisponering av maksimalt 4 000 dekar dyrka jord er nådd for tredje året på rad. Men fortsatt omdisponeres svært mye dyrka mark, ikke minst her i Trøndelag.


Publisert 13.03.2019

Honnør til Fylkestinget i Trøndelag!

Fylkesmannen gir honnør til Fylkestinget i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune som har satt i gang arbeidet med en Regional plan for arealbruk, og som utarbeider en regional jordvernstrategi som en del av denne planen. Dette blir én av de første fylkes(del)planene i nye Trøndelag.

 


Publisert 12.11.2018

Mindre omdisponering

I fjor var det en nedgang i omdisponering av dyrka jord. Dette gjelder både nasjonalt og i Trøndelag.


Publisert 01.01.2018

Regional jordvernkonferanse 2017

Her finner du video av hele konferansen og en del av presentasjonene som ble vist.