Jordvern

Oppdatert 02.01.2023

Vi treng dyrka og dyrkbar jord for å sikre matforsyning på lang sikt. Derfor bør vi i størst mogleg grad unngå å byggje vegar, bustader og industribygg på dyrka mark. Jordvern inneber å sikre at den beste jorda framleis blir brukt til å dyrke mat og ikkje omdisponert til andre formål.

Presset på matjordareal varier frå fylke til fylke

Utfordringane på dette området varierer mykje frå region til region, med overskot av areal, attgroing og dårleg vedlikehald i enkelte område, og underskot, nedbygging, mangel på areal å spreie husdyrgjødsel på og høge leigeprisar i andre område.

Dei delane av landet med byar og tettstader som veks mest, har også dei mest produktive jordbruksområda. Dei siste 50 åra er det omdisponert meir enn ein million dekar jordbruksareal til andre formål. I arealplanlegginga må utbyggingsbehov, transportsystem, grønstruktur, friluftsinteresser, biologisk mangfald og kulturminnevern vurderast samla.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 19.12.2022

Jordvern i medvind

5 år etter forrige jordvernkonferanse i Trøndelag kan vi konstatere at det er en positiv utvikling for jordvernet nå, både når det gjelder praksis og holdninger. På jordvernkonferansen den 13. desember var det bred enighet om at vi må ta vare på dyrkajorda der den ligger og at det ikke bare er å bygge den ned, for så å flytte jordressursen til et annet sted.


Publisert 31.10.2022

Regional jordvernkonferanse 2022

Hvordan skal vi vekte jordvernet opp mot andre samfunnsinteresser. Er tida inne for en ny tankegang?


Publisert 28.06.2022

Nedadgående trend for omdisponering av dyrka jord - også i Trøndelag

I 2021 ble det vedtatt omdisponert 2 968 dekar dyrka jord til andre formål enn landbruk. Dermed ble jordvernmålet på maks 3000 daa, som ble vedtatt av Stortinget 16. juni 2021, nådd allerede første året. I Trøndelag er trenden også nedadgående, men det er fremdeles behov for å holde trykket på jordvern oppe.


Publisert 31.05.2022

Håper på trønderske søknader om jordvernstrategi-midler

Landbruksdirektoratet har lyst ut midler for utarbeidelse av kommunale jordvernstrategier. Å ivareta jordvernet har lenge vært en viktig oppgave for kommunene, og dette ansvaret aktualiseres nå ytterligere med bakgrunn i den urolige verdenssituasjonen. Statsforvalteren vil derfor oppfordre kommunene til å benytte denne muligheten.


Publisert 25.05.2022

Ja til dyrkajord sentralt i Rissa

Statsforvalteren i Trøndelag som landbruksmyndighet fremmet i 2020 innsigelse til omdisponering av fulldyrka jord til næring/tjenesteyting i områdereguleringsplan for Rissa sentrum. Nå har Kommunal- og distriktsdepartementet fattet vedtak i saken, og sagt nei til omdisponeringen. Arealet reguleres til landbruksformål.


Publisert 02.03.2022

Matproduksjon eller næringsareal – det blir det opp til departementet å avgjøre

Nylig var Kommunal- og distriktsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Landbruksdirektoratet på befaring i Indre Fosen kommune sammen med representanter fra kommunen og Statsforvalteren. Formålet med befaringen var å se på et jordbruksareal som i områdereguleringsplan for Rissa sentrum er foreslått regulert til næring/tjenesteyting, og bli nærmere informert om saken.


Publisert 17.11.2021

Jordvern

Før sommerfeiren vedtok Stortinget en ny nasjonal jordvernstrategi med et innskjerpet jordvernmål. Ny målsetting er at omdisponeringen av dyrka jord ikke skal overstige 3000 daa, og at dette skal nås innen 2025.


Publisert 22.06.2021

Nytt nasjonalt jordvernmål

16. juni vedtok Stortinget ny nasjonal jordvernstrategi med et innskjerpet jordvernmål. Ny målsetting er at omdisponeringen av dyrka jord ikke skal overstige 3000 daa, og at dette skal nås innen 2025. Næringskomiteen omtaler det nye jordvernmålet som både ambisiøst og realistisk.


Publisert 17.06.2021

Omdisponeringstallene noe opp i 2020

Det nasjonale jordvernmålet for omdisponering av maksimalt 4 000 dekar dyrka jord ble ikke nådd i 2020. Dette er første gang siden 2016. Fortsatt omdisponeres det svært mye dyrka mark, ikke minst her i Trøndelag.


Publisert 01.06.2021

Oppdatert jordvernstrategi lagt fram for Stortinget

Oppdatert jordvernstrategi er lagt fram for Stortinget, og skal behandles 16. juni. Det foreslås følgende målsetting: Regjeringen vil at den årlige omdisponeringen av dyrka jord ikke skal overstige 3 000 dekar, og at målet skal være nådd innen 2025.