Nytt jordvernbrev - Kommunene må øke innsatsen for å ta vare på matjorda

Venstre flyfoto viser dagens situasjon med fulldyrka jordbruksareal. Midtre flyfoto viser kommuneplanens arealdel. Høyre flyfoto viser planlagt boligområde på samme areal. (Kartproduksjon: Statsforvalteren i Trøndelag. Kilde: GisLink)

I et felles brev fra landbruks- og matminister Geir Pollestad og kommunal- og distriktsminister Erling Sande, gjør de alle folkevalgte oppmerksomme på det ansvaret kommunene har for å sikre arealer for framtidig matproduksjon og at Norge skal nå målet om å bygge ned mindre dyrka jord.

Publisert 02.02.2024

Stortinget vedtok i 2023 en ny nasjonal jordvernstrategi med et nytt og skjerpet mål for omdisponering av dyrka jord.

I brevet ber statsrådene kommunene vurdere nøye om det er viktige samfunnshensyn som ligger til grunn når matjord omdisponeres til utbygging, om gamle planer er i tråd med det skjerpede jordvernet og om alle alternativ er vurdert. Statsrådene minner om at dyrka jord er en ikke fornybar ressurs som skal tas vare på for all framtid.

Gjennomgang av eldre planer og tilbakeføring av areal

Pollestad og Sande viser til resultat fra en undersøkelse fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) om at minst 140 000 dekar dyrka mark er avsatt til utbyggingsformål i kommunale planer som ennå ikke er realisert. Det er derfor et stort potensial for å spare dyrka mark ved å tilbakeføre områder fra utbyggingsformål til landbruks-, natur-, frilufts- og reindriftsformål (LNFR).

Statsforvalteren er bedt om å påse at kommunene ved planrevisjoner vurderer om arealer som tidligere har vært avsatt til formål som innebærer omdisponering av dyrka jord, skal tilbakeføres til LNFR-formål. Vi ber derfor kommunene synliggjøre disse vurderingene som en del av beslutningsgrunnlaget når planer sendes på høring.

Kommunen kan endre arealformål uten å bli erstatningspliktig

Statsrådene påpeker i brevet at utgangspunktet er at en kommune ikke plikter å betale erstatning når kommunen endrer arealformål fra utbyggingsformål til LNFR-formål. Så lenge det er gjort en saklig og forsvarlig planvurdering ligger valget mellom ulike arealformål til det lokale selvstyret.

Brevet fra statsrådene.

Les mer hos regjeringen, bl.a. om den nye jordvernstrategien.

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.