Helsetenester

Oppdatert 09.04.2024

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bur, eller der du for tida oppheld deg. Du har òg krav på å få nødvendig helsehjelp frå spesialisthelsetenesta. Statsforvaltaren fører tilsyn med helsetenesta og behandlar klagesaker for å medverke til at du får dei tenestene du har krav på.

Du kan klage på at du ikkje får oppfylt rettane dine 

Du kan klage dersom du meiner at du ikkje får dei helsetenestene du har krav på, eller dersom du er usamd i helsetenesta si vurdering av behandlingsbehovet ditt. For at den som har gjort det vedtaket du er usamd i, skal få høve til å endre standpunkt, skal du sende klagen dit. Dersom du ikkje får medhald i klagen, blir han send vidare til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd. Statsforvaltarens vedtak er endeleg, og den aktuelle helsetenesta må rette seg etter det.

Du kan be Statsforvaltaren vurdere om helsetenesta har oppfylt pliktene sine

Statsforvaltaren kan også ta stilling til om tilsette i helse- og omsorgstenesta har forsømt pliktene sine slik at det har gått ut over deg. Viss du er pasient, brukar eller pårørande, kan du til dømes klage på at du er misnøgd med tenestene du har fått, ved negative opplevingar, uønska hendingar, nestenuhell eller alvorleg svikt. Det digitale skjemaet vårt hjelper deg til å klage til riktig stad og med nødvendig informasjon. 

Dersom du meiner at det kan ha skjedd ein svikt i helse- og omsorgstenesta, er det ofte ein god start å ta dette opp direkte med verksemda som har gitt tenesta. I skjemaet blir du derfor spurt om du har klaga til den det gjeld. 

Dersom Statsforvaltaren etter å ha vurdert klagen din konkluderer med at du har fått uforsvarleg behandling, har du ikkje automatisk rett til erstatning eller ny behandling. Men ved å melde frå til oss, kan du bidra til å hindre at dette skjer igjen eller at andre opplever det same. Tilsyna våre med helse- og omsorgstenesta skal bidra til å styrkje tryggleiken og kvaliteten i helse- og omsorgstenestene.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 24.08.2022

Psykososial oppfølging etter masseskytingen i Oslo

Statsforvalteren oppfordrer kommunene til å legge ut informasjon på sine nettsider om hvordan tilbudet om psykososial oppfølging er organisert, og hvordan innbyggerne kan ta kontakt.


Publisert 03.01.2022

Følger opp bekymringer for fastlegesituasjonen

Den siste tiden har Statsforvalteren i Trøndelag mottatt flere bekymringer knyttet til fastlegeordningen. Pasienter klager på at de ikke har fastlege, mens flere fastleger er bekymret for om de er i stand til å levere forsvarlige tjenester.


Publisert 13.12.2021

Jobber for likeverdige helse- og omsorgstjenester

For å øke kunnskapen om helseutfordringer og -problematikk i den samiske delen av befolkningen, har Statsforvalteren i Trøndelag tatt et initiativ til et samarbeid med Sørsamisk helsenettverk.


Publisert 07.09.2021

Konkluderer med lovbrudd

Frøya kommune brøt helse- og omsorgstjenesteloven da en beboer i et kommunalt bofellesskap ble alvorlig skadd under bading. Statsforvalteren konkluderer med lovbrudd på systemnivå og på grunn av manglende opplæring, samt feil ved sikkerhetsutstyret.  


Publisert 21.12.2020

Tilskudd til styrking og utvikling av helsestasjon – og skolehelsetjenesten 2021 – 23

Helsedirektoratet har lyst ut tilskudd til styrking og utvikling av helsestasjon – og skolehelsetjenesten 2021 – 23. Søknadsfrist 11.01.2021


Publisert 30.06.2020

Tilskudd til Helsefellesskap

Kommunene som tilhører et helsefellesskap kan nå søke om midler til en felles sekretariatfunksjon for alle kommunene i helsefellesskapet slik at de kan samordne seg. 

 

 


Publisert 18.12.2019

Tilsyn med kommunens helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming 2019

Fylkesmannen har i 2019 gjennomført tilsyn ved Indre Fosen kommune og Trondheim kommune rettet mot kommunenes helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming.


Publisert 18.11.2019

Bare halvparten som har demens får stilt diagnosen

Norsk registerdata viser at det er 45 000 personer som er registrert med en demensdiagnose, mens beregninger fra Alzheimer Europe estimerer at det er minst 80 000 personer med demens i Norge. Dette innebærer at nesten halvparten av personer i Norge med demenssykdom ikke har fått den demensdiagnosen som gir dem tilgang til det tjenestetilbudet de har krav på.


Publisert 26.06.2019

Koordinering i helse - og omsorgstjenestene - tilskudd til kommunene

Koordinerte tjenester er et sentralt tema i pågående utviklingsarbeid i mange av tiltakene i forbindelse med oppfølging av primærhelsemeldingen og opptrappingsplanen habilitering og rehabilitering.

Det er ofte spørsmål om hvordan de ulike bestemmelsene knyttet til dette temaet skal forståes, og Helsedirektoratet har derfor utarbeidet informasjonsmateriell om individuell plan og koordinator

 


Publisert 23.04.2019

Tilskudd til rekruttering av fastleger og stabilitet blant leger i kommuner som har rekrutteringsvansker

I statsbudsjettet for 2019 er det bevilget 64 millioner kroner til formålet. Søknadsfrist er 15. mai 2019.