Tilskudd til Læringsnettverk – kommunal barnevernstjeneste

Søknadsfrist:
1. juni 2022 23:00
Målgruppe:
Barnevernstjenester i Rogaland
Ansvarleg:
Statsforvalteren i Rogaland og Bufdir
Kven kan søke:
Kommuner i Rogaland i samarbeid med Bufetat og kompetansemiljø

Læringsnettverk for kommunal barnevernstjeneste er knyttet opp mot Barnevernsreformen samt kvalitets- og kompetanseløftet i de kommunale barnevernstjenestene.  

Samarbeid i læringsnettverk skal styrke kommunenes oppfølging av utsatte barn og familier gjennom utvikling av lokale tjenester og tilbud. Læringsnettverket skal videre bidra til etablering av fagfellesskap på tvers av kommunegrensene. I denne forbindelse har de kommunale barnevernstjenestene mulighet til å søke om tilskudd til utviklingsprosjekt.

Publisert 06.05.2022

Det er satt av kr 650 000,- til utviklingsprosjekt innen ledelse og kommunale hjelpetiltak, samt kr 1 350 000,- til styrking av kommunalt fosterhjemsarbeid. Muligheten for at barneverntjenesten kan invitere andre kommunale tjenester inn i samarbeidet videreføres. Se dokumentet «Rammer og føringer for kommunale læringsnettverk» i kolonnen til høyre for mer informasjon.

For at søknad skal kunne innvilges stilles det krav om:

  • Utviklingsprosjektet omfatter flere kommuner. Statsforvalteren anbefaler at dette er kommuner en allerede har etablert samarbeid med.
  • Samarbeid med kompetansemiljø. Dette kan være forskningsmiljøer med god kunnskap om barnevernet, kunnskaps- og kompetansesentre på barnevernsområdet eller Bufetat, høyskoler og universiteter. Statsforvalteren kan være behjelpelig med å sette kommunen i kontakt med ulike kompetansemiljø.

Søknad sendes til: sfropost@statsforvalteren.no. Merkes sak nr 17/12973

Søknadsfrist:
1. juni 2022 23:00
Målgruppe:
Barnevernstjenester i Rogaland
Ansvarleg:
Statsforvalteren i Rogaland og Bufdir
Kven kan søke:
Kommuner i Rogaland i samarbeid med Bufetat og kompetansemiljø