Tilskudd til midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse- og rusarbeid.

Søknadsfrist:
25. juni 2021 23:00
Målgruppe:
Barn, unge og voksne med psykiske plager /rusproblemer som har behov for hjelp
Ansvarleg:
Statsforvalteren og Helsedirektoratet
Kven kan søke:
Kommuner i Rogaland
Rapporteringsfrist:
1. april 2022 23:00

Det er i revidert nasjonalbudsjett for 2021 foreslått å bevilge 150 millioner kroner i ekstra tilskudd til kommuner for midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse- og rusarbeid. 12 millioner kan fordeles til kommuner i Rogaland. Forbehold om behandling og vedtak av RNB i Stortinget.

Publisert 25.05.2021

Formålet med tilskuddet er å midlertidig stryke og øke tilgangen til eksisterende kommunale lavterskel og behandlingstilbud innenfor psykisk helse og rusarbeid som følge av koronapandemien. Ordningen omfatter barn, unge og voksne som har behov for hjelp.

Tilskuddet er midlertidig og opprettet for å styrke kommunenes lavterskeltilbud og kapasitet til å møte det akutte behovet for psykososial oppfølging av personer med ettervirkninger av sosial isolasjon og andre belastninger knyttet til pandemisituasjonen.

Styrkingen vil måtte ta utgangspunkt i lokale forhold og behov. Lavterskeltilbudet bør styrkes for å kunne gi rask hjelp til de som har eller har hatt det spesielt vanskelig gjennom pandemien.

Eksempler på aktuelle tiltak kan være:

- Økt bemanning

- Utvidede åpningstider, "Åpen dør" eller fleksibel tilgjengelighet

- Styrking av forebyggende tiltak og tidlig innsats

- Oppsøkende arbeid / ambulerende tilbud

- Samhandling på tvers av faggrupper og mellom ulike tjenester, tjenestenivå og aktører

- Samhandlingsløsninger med spesialisthelsetjenesten

Tilskuddet kan også nyttes til kompetanseheving innenfor psykososial beredskapsarbeid, forebyggende tiltak og tidlig innsats.

Tilskuddet skal ikke brukes til kartlegging o.l., men anvendes til konkret aktivitet som kommer målgruppen raskt til gode.

Hovedmålet er at kommunen settes i stand til å ivareta en økning i etterspørselen av lavterskeltilbud for psykososial ivaretakelse og for behandling av lette til moderate psykiske plager i befolkningen.

Praktisk informasjon

Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket. Dette finner du under fanen «Dokumenter».

Det er ikke utarbeidet eget søknadsskjema for tilskuddet. Søknader skal skrives i brev form. Søknader skal sendes sfropost@statsforvalteren.no og merkes «Saks nr. 2021/5573 Tilskudd til midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse- og rusarbeid». Søknaden skal undertegnes av rådmannen eller den som har signeringsfullmakt.

Søknaden må inneholde:

  • Søkerens mål med tilskuddet
  • Prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til
  • Budsjett
  • kontonummer, organisasjonsnummer og eventuell merking av utbetalingen (til bruk dersom søknaden innvilges)

 

Søknadsfrist: Søknader behandles fortløpende.

Søknadsfrist:
25. juni 2021 23:00
Målgruppe:
Barn, unge og voksne med psykiske plager /rusproblemer som har behov for hjelp
Ansvarleg:
Statsforvalteren og Helsedirektoratet
Kven kan søke:
Kommuner i Rogaland
Rapporteringsfrist:
1. april 2022 23:00