Klagesak: Statsforvalteren omgjør eget vedtak. Stavanger kommunes vedtak om oppføring av to busskur i Ryfylkegata oppheves på grunn av mangelfull begrunnelse.

I 2016 ble det foretatt en mindre endring av reguleringsplan – opparbeidelsesplan for veiarealer mellom Breivikveien og Pedersgata i Storhaug bydel. Hensikten med planen var å legge til rette for ny bymessig infrastruktur i Ryfylkegata og Haugesundsgata. Ryfylkegata som kollektivgate og Haugesundsgata som samlevei og gjennomfartsvei for biler i området. Det er i denne planen busskurene ble tegnet inn.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 03.05.2022

Kommunen godkjente søknad om oppføring av to busskur i Ryfylkegata i henhold til reguleringsplanen.

Nabo påklaget kommunens vedtak om tillatelse til oppføring av to busskur i Ryfylkegata da han ikke ønsker busskuret plassert så nær eiendommen sin, videre mener han at et leskur vil føre til sjenanse og ulemper som tap av utsikt, støy fra personer som oppholder seg i leskuret og at lysreklamen er vendt mot huset hans.

Statsforvalteren stadfestet kommunens vedtak 03.03.2021.

Klager klaget vedtaket inn til Sivilombudet, som fant grunn til å undersøke saken nærmere. Sivilombudet kom med uttalelse i brev av 02.09.2021. Sivilombudet kunne ikke se at klagerens påberopte ulemper mot plasseringen var vurdert og sendte saken tilbake til Statsforvalteren for ny behandling.

Etter en gjennomgang av Sivilombudets uttalelse hadde Statsforvalteren behov for å få avklar hvordan bestemmelsen i pbl § 29-4 første ledd skal forstås opp mot plan og sendte en henvendelse til Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD, nåværende Kommunal- og distriktsdepartementet, KDD). De svarte på henvendelsen i brev av 14.12.2021.

I etterkant av dette ba Statsforvalteren kommunen om ytterligere vurderinger i saken.

11.04.2022 sendte Statsforvalteren varsel om mulig omgjøring av vårt vedtak av 03.03.2021. Stavanger kommune svarte i brev av 21.04.2022, mens hverken tiltakshaver eller klager har kommet med merknader.

Av kommunens behandling, både i de siste brevene til Statsforvalteren og saken for øvrig, går det frem at kommunen ikke har vurdert naboens konkrete anførte ulemper, verken i planbehandlingen eller i forbindelse med søknad om byggetillatelse.

Statsforvalteren har kommet til at saken ikke var tilstrekkelig opplyst da vedtaket ble fattet, jf. fvl. §17, og kommunen har heller ikke i ettertid vurdert forholdet tilstrekkelig. Saken er sendt tilbake til kommunen, som må behandle saken på ny i lys av våre merknader.


Vedlagt saken finner du Statsforvalterens vedtak og brevet fra KMD.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.