Statsforvalteren har fått medhold i Alstein-saken

Miljødirektoratet har besluttet å opprettholde vårt vedtak om avslag gitt til Bremnes Seashore AS. De konkluderer med at etablering av en oppdrettslokalitet ved Alstein i Randaberg vil kunne påvirke sjøfugl, både direkte og indirekte.

Publisert 13.10.2023

Bremnes Seashore har søkt om tillatelse til å etablere et akvakulturanlegg ved Alstein i Randaberg kommune. Selve arealbruken ble avklart i tidligere Kommunal- og moderniseringsdepartementet (nå Kommunal- og distriktsdepartementet), etter at Statsforvalteren fremmet innsigelse i plansaken. Departementet besluttet at arealet kunne bli avsatt til akvakultur, og at hensyn til blant annet marin natur ville bli ivaretatt etter sektorbehandling.

Statsforvalteren mottok søknad om tillatelse etter forurensningsloven i mars 2021, og fattet vedtak om avslag i juni 2021. Dette ble påklaget av Bremnes Seashore. Vi mente at det var risiko for at de organiske og kjemiske utslippene som oppstår ved vanlig drift kan påvirke viktige naturverdier i sjø, og medføre indirekte negative effekter på norske ansvarsarter, truede og sårbare sjøfugl, fisk og marine pattedyr. Bremnes mente blant annet at Statsforvalteren gikk ut over sin kompetanse som forurensningsmyndighet, og tok omkamp i plansaken.

Avgjørelsen legger vekt på å være føre-var

Miljødirektoratet har konkludert med at det er fare for å påføre sårbar sjøfugl vesentlig skade ved å etablere det omsøkte anlegget ved Alstein. Avgjørelsen er blant annet basert på en ny rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) som understreker Alstein sin verdi som sjøfuglkoloni. Miljødirektoratet viser i tillegg til at forurensede utslipp kan ha betydning for viktige naturtyper i området, som også er matfat for blant annet sjøfuglene. Da det er lite kunnskap om hvordan sjøfugl er påvirket av akvakultur, er føre-var-prinsippet vektlagt.

Avgjørelsen bidrar til å avklare i hvilken grad Statsforvalteren som forurensningsmyndighet kan vurdere ulike fagtema når vi behandler en søknad om utslippstillatelse.

Avgjørelsen fra Miljødirektoratet kan du lese i sin helhet i vedleggene til denne nettartikkelen.

Det blir ikke oppdrett ved Alstein nå

Avslaget vårt, og avgjørelsen fra Miljødirektoratet, er basert på søknaden som var sendt inn av Bremnes Seashore AS og dagens kunnskapsgrunnlag og driftsteknikker. Avslaget betyr ikke at det aldri kan bli oppdrett ved Alstein, men at det er behov for bedre forståelse av påvirkningen på naturen før det eventuelt kan tillates.

Det er rom for mer akvakultur i Rogaland

Statsforvalteren er ikke imot etablering av nye akvakulturlokaliteter, men mener at dette må gjøres i områder der det ikke er fare for forringelse av sårbar natur i sjø, og den indirekte påvirkningen dette vil ha for andre arter. Det skal heller ikke være steder som er viktig for sjøfugl, da bestanden deres er i nedgang både regionalt og nasjonalt. I andre områder kan det være at vannkvalitet også veier tungt i våre avgjørelser.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.