Handlingsprogram landbruk – Fylkeskommunen har midlar igjen!

Prosjekt og tiltak som fremjar ei berekraftig og klimavenleg sysselsetting, verdiskaping og næringsutvikling i landbruket kan få støtte. Fortløpande behandling av søknadene til mildane er brukt opp!

Publisert 29.10.2020

Kriterier ved vurdering av søknadene

Det kan bi søkt om støtte til prosjekt og tiltak som fremjar ei berekraftig og klimavenleg sysselsetting, verdiskaping og næringsutvikling i landbruket. Prosjekt og tiltak må vera forankra i Regionalplan landbruk i Rogaland og/eller Strategi for bioøkonomi 2018-2030. Desse finn de på heimesida til fylkeskommunen www.rogfk.no

Prosjekta og tiltaka skal vera utviklings- og mobiliseringsretta. Det blir ikkje gitt tilskot til prosjekt og tiltak for å oppretthalda eit eksisterande tilbod eller investering. 

Kven kan søkje

Næringsorganisasjonar i landbruket, frivillige lag og organisasjonar i landbruket, næringshagar, landbruksrådgjevinga, kommunar, regionale næringsutviklingsselskap, destinasjonsselskap med fleire.

 

Fortløpande behandling til midlane er brukt opp!

Meir informasjon på Rogaland fylkeskommune.no