På lik linje med andre - bolig for barn og unge med nedsatt funksjonsevne

Dato:
5. oktober 2022 12:00 - 15:00
Stad:
Teams. (Påmeldte mottar lenke ila 04. oktober)
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland
Målgruppe:
Politisk og kommunal ledelse, kommunale/fylkeskommunale råd, ansatte som jobber med administrering av kommunale boliger/ tildeling / forvaltning, foreldre/foresatte
Påmeldingsfrist:
4. oktober 2022 12:00

FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelse (CRPD) har en egen artikkel 7 som gjelder barns rettigheter, og artikkel 19 handler om selvbestemmelse blant annet i forbindelse med valg av bosted og boform.

Publisert 07.06.2022

Statsforvalteren i Rogaland arrangerer digital fagdag om retten til bolig for barn og unge med nedsatt funksjonsevne sett i lys av disse bestemmelsene.

Fagdagen er et samarbeid mellom Statsforvalterens Barn og unge satsing, CRPD-prosjektet som handler om å øke kompetansen om FNs konvensjon for personer med nedsatt funksjonsevne, og Husbankforsøket hvor Statsforvalteren i Rogaland samordner det boligsosiale arbeidet som tidligere lå hos Husbanken.

Tema: Bosetting av unge med funksjonsnedsettelser. Overgangen fra foreldres hjem til egen bolig.

Fagdagen er gratis på teams. Påmeldte vil motta lenke ila 04. oktober.

Påmeldingsfrist 04.oktober 2022 kl 12:00.

 

Program (endringer kan forekomme)

 

1200-1230: Åpning

v/ Statsforvalteren i Rogaland og Bufdir

1230-1250: Sammen for bolig- sammendrag fra Statsforvalterens kommunebesøk

v/ Statsforvalteren i Rogaland

1250-1300: Pause

 

1300-1400: Foreldreinitiativ III

v/ Gunn B. Vignes, Hege T. Stangeland og Helene Stangeland, Sandnes kommune

1400-1415: Pause

 

1415-1440: Likestilt, normalisert og inkludert? Erfaringer med kjøp av egen bolig for utviklingshemmede

v/ Karin Høyland, SINTEF

1440-1450: Støtteordninger Husbanken

v/Statsforvalteren i Rogaland

1450-1500: Avslutning

v/Statsforvalteren i Rogaland

Påmeldingsskjema

Sektor - velg ett eller flere alternativ
Dato:
5. oktober 2022 12:00 - 15:00
Stad:
Teams. (Påmeldte mottar lenke ila 04. oktober)
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland
Målgruppe:
Politisk og kommunal ledelse, kommunale/fylkeskommunale råd, ansatte som jobber med administrering av kommunale boliger/ tildeling / forvaltning, foreldre/foresatte
Påmeldingsfrist:
4. oktober 2022 12:00