Barn og unge

Barn og unge er eit tverrfagleg satsingsområde hos Statsforvaltaren i Rogaland.

FN sin barnekonvensjon er sentralt i arbeidet med barn og unge. Barnekonvensjonen gjeld for alle barn utan forskjellsbehandling og utan omsyn til rase, kjønn, språk, religion, opphav, funksjonshemming eller meining.  

Ved alle handlingar som angår barn skal barnet sitt beste vere eit grunnleggande omsyn og det er staten og kommunane sitt ansvar å sette barnerettigheitene i verk. Me har sett følgande mål for arbeidet med utgangspunkt i FN sin barnekonvensjon

  • Barn skal beskyttast mot ein kvar form for diskriminering (art. 2)
  • Barnet sitt beste er eit grunnleggande prinsipp i all offentleg forvaltning  (art. 3) 
  • Barn har rett til liv og utvikling ( art. 6)
  • Barn har rett til å bli høyrtog skal få medverke i saker som angår dei (art. 12) 

Samordna innsats 

Statsforvaltaren i Rogaland er pådrivar for tverrfagleg og tverrsektorielt samarbeid for barn og unge, og jobbar for varige strukturar etter 0-24 samarbeidet.  

Me jobbar for at barn og unge skal få hjelp og tenester på eit tidleg tidspunkt og utan brot i tenestelinene i sin kommune.

Målgruppa for arbeidet vårt er alle som legg til rette for eller arbeider med barn og unge, ungdomsråd og politikarar, politisk og administrativ leiing i kommunane, fylkeskommunen, og private og frivillige velferdsorganisasjonar og helseføretak. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 18.01.2023

Korleis snakke med barn om vald og overgrep

RVTS Vest og Statsforvaltarane i Vestland og Rogaland inviterer til introduksjonskurs i korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep.


Publisert 08.12.2022

NY BARNEVERNSLOV!

1. januar 2023 trer ny barnevernslov i kraft. Hovedmålet med den nye loven er å øke rettssikkerheten for familiene som mottar hjelp fra barnevernet, og gi enda flere barn en trygg oppvekst. 


Publisert 28.11.2022

Statsforvaltaren i Rogaland opprettar eige ungdomspanel

Våren 2023 skal panelet vera på plass. Det blir ei fast ordning der eit utval ungdommar skal hjelpa med råd, erfaringar og innspel i arbeidet vårt.


Publisert 05.10.2022

Bærekraftsuka 2022

Statsforvalteren i Rogaland arrangerer 07-11. november Bærekraftsuka hvor vi fokuserer på FNs bærekraftsmål, og hva vi kan gjøre i Rogaland for å nå dem, gjennom flere arrangementer. 


Publisert 27.09.2022

Vurdering av barnets beste i saksbehandling

I alle saker som gjelder barn, skal barnets beste vurderes og vektes opp mot andre momenter i saken. Synspunkta til barnet skal tillegges «behørig vekt i samsvar med barnets alder og modenhet.»


Publisert 16.09.2022

Oppvekstkonferansen 2022

Bedre samhandling for utsatte barn, unge og deres familier

Se opptak av konferansen her: Del 1 Del 2 Del 3

Stortinget har vedtatt nye bestemmelser om samarbeid, samordning og barnekoordinator i 14 velferdstjenestelover. Endringene trådte i kraft 1. august 2022. Målet med endringene er å få til bedre samarbeid og samordning av tjenester til barn og unge og deres familier. Kommunene har fått en tydelig plikt til å samarbeide og avklare hvilken tjeneste som skal samordne.   

Du finner mer informasjon om lovendringene i Prop. 100 L (2020–2021) - regjeringen.no 


Publisert 16.08.2022

Om barnekoordinator, individuell plan og forsterkede plikter til samhandling

Fra 01.08.2022 er velferdstjenestelovgivningens bestemmelser knyttet til samarbeid og samordning forsterket.


Publisert 02.06.2022

Kompetanse for å møte barn og unges behov

Oppvekstreformen og kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis er statlige satsinger som begge skal bidra til helhet og tverrfaglig innsats for barn, unge og deres familier. Felles for de to er vektlegging av den forebyggende innsatsen, samt inkludering og tilrettelegging for å motvirke utenforskap.

 


Publisert 12.05.2022

Barn og unge har båret en stor byrde under pandemien

Konsekvensene av stengte skoler og barnehager har vært store, både med tanke på barn og unges læring og deres psykiske helse.

Spesielt har konsekvensene vært store for de mest sårbare barna og elever som ikke har fått den spesialundervisningen de har krav på.


Publisert 29.03.2022

Universell utforming i barnehage og skole

Plan- og bygningsloven pålegger alle private og offentlige virksomheter som retter seg mot allmennheten å være universelt utformet. Universell utforming skal være så omfattende at individuell tilrettelegging i størst mulig grad skal bli overflødig.