Barn og unge

Barn og unge er eit tverrfagleg satsingsområde hos Statsforvaltaren i Rogaland.

FN sin barnekonvensjon er sentralt i arbeidet med barn og unge. Barnekonvensjonen gjeld for alle barn utan forskjellsbehandling og utan omsyn til rase, kjønn, språk, religion, opphav, funksjonshemming eller meining.  

Ved alle handlingar som angår barn skal barnet sitt beste vere eit grunnleggande omsyn og det er staten og kommunane sitt ansvar å sette barnerettigheitene i verk. Me har sett følgande mål for arbeidet med utgangspunkt i FN sin barnekonvensjon

  • Barn skal beskyttast mot ein kvar form for diskriminering (art. 2)
  • Barnet sitt beste er eit grunnleggande prinsipp i all offentleg forvaltning  (art. 3) 
  • Barn har rett til liv og utvikling ( art. 6)
  • Barn har rett til å bli høyrtog skal få medverke i saker som angår dei (art. 12) 

Samordna innsats 

Statsforvaltaren i Rogaland er pådrivar for tverrfagleg og tverrsektorielt samarbeid for barn og unge, og jobbar for varige strukturar etter 0-24 samarbeidet.  

Me jobbar for at barn og unge skal få hjelp og tenester på eit tidleg tidspunkt og utan brot i tenestelinene i sin kommune.

Målgruppa for arbeidet vårt er alle som legg til rette for eller arbeider med barn og unge, ungdomsråd og politikarar, politisk og administrativ leiing i kommunane, fylkeskommunen, og private og frivillige velferdsorganisasjonar og helseføretak. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 12.05.2022

Barn og unge har båret en stor byrde under pandemien

Konsekvensene av stengte skoler og barnehager har vært store, både med tanke på barn og unges læring og deres psykiske helse.

Spesielt har konsekvensene vært store for de mest sårbare barna og elever som ikke har fått den spesialundervisningen de har krav på.


Publisert 29.03.2022

Universell utforming i barnehage og skole

Plan- og bygningsloven pålegger alle private og offentlige virksomheter som retter seg mot allmennheten å være universelt utformet. Universell utforming skal være så omfattende at individuell tilrettelegging i størst mulig grad skal bli overflødig.

 


Publisert 01.03.2022

Hvordan snakke med barn om krigen i Ukraina?

Mange barn opplever krig som skremmende og vanskelig. De hører nyheter og ser sterke bilder av menneskelige lidelser daglig. Det er viktig at voksne tar seg tid til å snakke med barna.

 


Publisert 10.02.2022

Tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid for barn og unge

Noen barn med behov for hjelp trenger tidlig innsats fra flere instanser. Kommunen har et helhetlig ansvar for barn og unge. Barnehage og skole er sammen med hjemmet de som best kan avdekke hvem som trenger hjelp. I tillegg kan det være behov for å samarbeide med for eksempel helsestasjonen eller andre helsetjenester.

 


Publisert 31.01.2022

Barnevernsreformen trådte i kraft 1.1.2022

Barnevernsreformen trådte i kraft 1.1.2022. Kommunene får nå mer ansvar på barnevernsområdet. Reformen skal bidra til å styrke arbeid med forebygging og tidlig innsats. 


Publisert 25.01.2022

Fordjupningskurs i snakkemedbarn.no

RVTS og Statsforvaltarane i Vestland og Rogaland inviterer til digital samling den 17. februar 2022, for fagpersonar som ønskjer auka kompetanse om undervisningsmoglegheitene som ligg i nettportalen snakkemedbarn.no.


Publisert 03.01.2022

Ivaretaking av utsette barn, unge og vaksne i ein sårbar periode

I samband med at pandemien har blussa opp att, minner Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratetet (Bufdir) om tre viktige prinsipp: Tilgjengeleg tenester, forholdsmessige tiltak og å oppretthalde prosessar for medverknad.


Publisert 03.12.2021

I dag blir FNs internasjonale dag for menneske med nedsett funksjonsevne markert

3. desember. På denne dagen markerer vi retten for alle til å delta i samfunnet, uavhengig av funksjonsnedsetjing. Vi gjer dette særleg i lys av CRPD, som er FNs konvensjon for rettane til menneske med nedsett funksjonsevne. 


Publisert 21.10.2021

Statsforvalteren i Rogaland arrangerer Bærekraftsuka 2021

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for en bærekraftig utvikling frem mot 2030. 25.–29. oktober fokuserer vi på målene, og hva vi kan gjøre i Rogaland for å nå dem, gjennom flere arrangementer.


Publisert 19.08.2021

Ny strategi mot nettrelaterte overgrep mot barn

Regjeringen har lansert en nasjonal strategi mot nettrelaterte overgrep mot barn