Barn og unge

Barn og unge er eit tverrfagleg satsingsområde hos Statsforvaltaren i Rogaland.

FN sin barnekonvensjon er sentralt i arbeidet med barn og unge. Barnekonvensjonen gjeld for alle barn utan forskjellsbehandling og utan omsyn til rase, kjønn, språk, religion, opphav, funksjonshemming eller meining.  

Ved alle handlingar som angår barn skal barnet sitt beste vere eit grunnleggande omsyn og det er staten og kommunane sitt ansvar å sette barnerettigheitene i verk. Me har sett følgande mål for arbeidet med utgangspunkt i FN sin barnekonvensjon

  • Barn skal beskyttast mot ein kvar form for diskriminering (art. 2)
  • Barnet sitt beste er eit grunnleggande prinsipp i all offentleg forvaltning  (art. 3) 
  • Barn har rett til liv og utvikling ( art. 6)
  • Barn har rett til å bli høyrtog skal få medverke i saker som angår dei (art. 12) 

Samordna innsats 

Statsforvaltaren i Rogaland er pådrivar for tverrfagleg og tverrsektorielt samarbeid for barn og unge, og jobbar for varige strukturar etter 0-24 samarbeidet.  

Me jobbar for at barn og unge skal få hjelp og tenester på eit tidleg tidspunkt og utan brot i tenestelinene i sin kommune.

Målgruppa for arbeidet vårt er alle som legg til rette for eller arbeider med barn og unge, ungdomsråd og politikarar, politisk og administrativ leiing i kommunane, fylkeskommunen, og private og frivillige velferdsorganisasjonar og helseføretak. 


Publisert 21.10.2021

Statsforvalteren i Rogaland arrangerer Bærekraftsuka 2021

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for en bærekraftig utvikling frem mot 2030. 25.–29. oktober fokuserer vi på målene, og hva vi kan gjøre i Rogaland for å nå dem, gjennom flere arrangementer.


Publisert 19.08.2021

Ny strategi mot nettrelaterte overgrep mot barn

Regjeringen har lansert en nasjonal strategi mot nettrelaterte overgrep mot barn


Publisert 19.08.2021

FN konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)

Konvensjonen handler om menneskerettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne.


Publisert 16.08.2021

Ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Regjeringen har lagt fram en ny handlingsplan "Frihet fra vold" som gjelder for perioden 2021- 2024


Publisert 25.06.2021

Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep

Statsforvaltaren i Vestland og RVTS inviterer til introduksjonskurs med tema korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep.


Publisert 25.06.2021

Behov for ekstra beredskap for å beskytte barn i sommerferien

Alle barn og unge har rett til beskyttelse mot negativ sosial kontroll, æresrelatert vold,
tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Erfaringsmessig er det økt risiko for at unge kan bli utsatt for ufrivillig utenlandsopphold, trusler, frihetsberøvelse, tvangsekteskap og/eller andre former for vold i sommermånedene.

 


Publisert 20.05.2021

Tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid for barn og unge.

Når barn og unge har behov for hjelp trenger de tidlig innsats fra flere instanser. Kommunene har et helhetlig ansvar for barn og unge, og skal gi tilpassede tilbud til rett tid. Barnehage og skole er sammen med hjemmet i en unik posisjon til å avdekke, men også følge opp utsatte barn og unge i samarbeid med for eksempel helsestasjon eller andre helseforetak.


Publisert 19.05.2021

Gårdsaktiviteter for barn og unge i Rogaland

Livet på en gård byr på et mangfold av opplevelser og læring og inviterer til bruk av alle sansene i møte med dyr, natur og mennesker.


Publisert 11.05.2021

Valdsførebyggande verktøy i barnehage og skole

Statsforvaltaren i Rogaland samarbeider med Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging (RVTS Vest) om implementering og informasjon av dei digitale valdsførebyggande verktøya «Snakke med» og «Jeg vet» i barnehage og skule. Målgruppa er  alle tilsette som i sitt arbeid snakkar med barn, skole- og barnehageleiing samt tilsette som legg til rette for kommunen sitt arbeid med valdsførebygging, t.d i kommunen sitt planarbeid mot vald.


Publisert 06.05.2021

Oppvekstkonferansen 2021

Tema for årets Oppvekstkonferanse er barn og unges medvirkning og psykiske helse når vi skal håndtere utfordringer som følge av pandemien.