Barn og unge

Barn og unge er eit tverrfagleg satsingsområde hos Statsforvaltaren i Rogaland.

FN sin barnekonvensjon er sentralt i arbeidet med barn og unge. Barnekonvensjonen gjeld for alle barn utan forskjellsbehandling og utan omsyn til rase, kjønn, språk, religion, opphav, funksjonshemming eller meining.  

Ved alle handlingar som angår barn skal barnet sitt beste vere eit grunnleggande omsyn og det er staten og kommunane sitt ansvar å sette barnerettigheitene i verk. Me har sett følgande mål for arbeidet med utgangspunkt i FN sin barnekonvensjon

  • Barn skal beskyttast mot ein kvar form for diskriminering (art. 2)
  • Barnet sitt beste er eit grunnleggande prinsipp i all offentleg forvaltning  (art. 3) 
  • Barn har rett til liv og utvikling ( art. 6)
  • Barn har rett til å bli høyrtog skal få medverke i saker som angår dei (art. 12) 

Samordna innsats 

Statsforvaltaren i Rogaland er pådrivar for tverrfagleg og tverrsektorielt samarbeid for barn og unge, og jobbar for varige strukturar etter 0-24 samarbeidet.  

Me jobbar for at barn og unge skal få hjelp og tenester på eit tidleg tidspunkt og utan brot i tenestelinene i sin kommune.

Målgruppa for arbeidet vårt er alle som legg til rette for eller arbeider med barn og unge, ungdomsråd og politikarar, politisk og administrativ leiing i kommunane, fylkeskommunen, og private og frivillige velferdsorganisasjonar og helseføretak. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 26.02.2024, Sist endra 26.02.2024

Fritidsaktiviteter for alle barn

Fritidserklæringen bygger på FN`s konvensjonen art 31 om barns rett til å delta i fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes økonomiske og sosiale situasjon. Partene i erklæringen forplikter seg til å jobbe for at alle barn og unge får delta på minst en organisert  fritidsaktivitet sammen med andre.


Publisert 06.02.2024

Barnets beste- fra teori til praksis

Hva betyr det at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i alle saker som berører barn?

Vi ønsker velkommen til seminar med barneombud Inga Bejer Engh og Statsforvalterne.

 


Publisert 30.01.2024

Webinar 14. februar: Inn på tunet i skolen

Inn på tunet-tilbudet er et tiltak for å sikre elever god tilpasset opplæring. Elevene får mulighet til å delta i arbeid og aktiviteter på gården, som kan kobles til kompetansemål i læreplanene for fag.


Publisert 03.01.2024

Barnetråkk - et nyttig verktøy for medvirkning fra de yngste

Barnetråkk er et verktøy for å registrere lokalkunnskap om hvor barn og unge beveger seg i sitt nærmiljø. Dette kan bidra både til direkte medvirkning og bedre beslutningsgrunnlag for arealdisponeringen og samfunnsutviklingen i den enkelte kommune.


Publisert 22.11.2023

Vi feirer barnas egen grunnlov Barnekonvensjonen med 20 år i norsk lov

I år er det 20 år siden Barnekonvensjonen ble en del av norsk lov. Bursdagen ble skikkelig markert hos Statsforvalteren i Rogaland under åpningen av Bærekraftsuka 2023, med innslag fra Solvang barnehage og Kannik skole.


Publisert 14.11.2023

Statsforvaltaren søker ungdommar til ungdomspanelet

Statsforvaltarens ungdomspanel blei etablert i 2023. Panelet har 10 medlemmar og 9 varamedlemmar. Panelet hjelper Statsforvaltaren i Rogaland med råd og erfaringar knytt til dei ulike oppdraga me har. Nå treng me forslag til nye medlemmer i panelet.


Publisert 03.11.2023

Ny nasjonal veileder psykisk helse barn og unge

Helsedirektoratet har nylig publisert veilederen "Psykisk helse barn og unge". Veilederen retter seg mot kommunene, og skal bidra til å sikre et helhetlig lavterskeltilbud til barn og unge med psykiske plager.


Publisert 16.10.2023

Samarbeid for utsatte barn og unge

Komplekse utfordringer krever ofte innsats på tvers av samfunnsområder. En aktørs tiltak vil ofte ikke være tilstrekkelig. Den 1. august 2022 ble det vedtatt en rekke bestemmelser om samarbeid og samordning for å styrke oppfølgingen av utsatte barn, unge og deres familier. 


Publisert 10.10.2023

Alvorleg skolefråvær

Mange barn og unge vegrar seg mot å gå på skolen.  Årsakene kan vere mange og samansette. Det kan vere at eleven ikkje har det trygt og godt på skolen, eller at skolen ikkje legg opplæringa godt nok til rette for eleven. I nokre tilfelle kan vegringa skuldast forhold hos eleven sjølv, i heimen eller i nærmiljøet til eleven.


Publisert 22.08.2023

Oppvekstkonferansen 2023 - Opptaket er publisert

Statsforvalteren i Rogaland arrangerer årlig Oppvekstkonferansen. Tema for årets konferanse er utenforskap blant barn og unge.