Utfordringer i flerkommunale byområder

Byene vokser, og den tettbygde byen brer seg over kommunegrensene. En rapport laget av Norwegian Research Centre AS (NORCE) på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) peker på konsekvenser som overforbruk av areal- og planleggingsressurser. Byområdet på Nord-Jæren og Haugesund byområde inngår i rapporten.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 21.12.2020

NORCE har undersøkt utfordringer i seks flerkommunale byområder i landet, inndelt i tre kategorier:

  • Tvillingbyområder: Stavanger/Sandnes og Skien/Porsgrunn
  • Sammenhengende by-/tettstedsområder: Haugesund/Karmøy og Tønsberg/Færder
  • Delte by-/tettstedsområder: Trondheim/Malvik og Ålesund/Giske/Sula

Rapporten bekrefter det som kom fram i vårt arbeid med ny kommunestruktur i 2014-2016, og i vår vurdering og tilrådning til Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2016. Hele rapporten kan lastes ned fra KMD sine nettsider, se lenke til høyre.

Ti fagpersoner og administrative ledere fra Rogaland på kommunalt og regionalt nivå er intervjuet. Det er også gjort en spørreundersøkelse med 1200 respondenter totalt i de seks flerkommunale byområdene, der rundt 100 intervjuer er gjort i henholdsvis Haugesund, Karmøy (fastlandsdelen), og om lag 300 i Stavanger og Sandnes.

Byområdet på Nord-Jæren

Kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg utgjør byområdet Nord-Jæren og er i rapporten omtalt som et tett integrert bo- og arbeidsmarked. Dette er et sammenhengende tettsted som omfatter byene Stavanger og Sandnes – som også brer seg inn i Randaberg og Sola.

Rapporten viser at det er utfordrende for kommunene å få til god arealplanlegging, lokalisering av virksomheter, god felles utnyttelse av ressurser og felles satsinger for byregionen. Det er også intern konkurranse om å få nye innbyggere og den er større nå enn for ti år siden. Det politiske samarbeidsklimaet har blitt dårligere.

Noen av konsekvensene det pekes på i rapporten er suboptimale løsninger innen areal- og transport, og at det planlegges for mer utbygging enn nødvendig. Dette kan igjen gi et dårligere jordvern og unødvendig transport. Den detaljerte regionalplanleggingen i regi av Rogaland fylkeskommune motvirker noen av de uheldige konsekvensene. Kommunene på Nord-Jæren har også velfungerende samarbeid på mange felt, og inngår i mange felles interkommunale selskaper.

På spørsmål til innbyggerne i Sandnes og Stavanger (kommuneinndeling før 2020) svarte de aller fleste at kommunegrensene sjelden eller aldri skaper problemer for dem selv eller deres nærmeste i forbindelse med bruk av kommunale tjenestetilbud, deltakelse i arbeids-/næringsliv, deltakelse i lag/foreninger og ved besøk av familie og venner. 

Haugesund byområde

Haugesund by strekker seg inn i Karmøy kommune. De tre kommunene Haugesund, Karmøy og Tysvær har et vellykket samarbeid på flere felt. Hovedinntrykket i rapporten er likevel konkurranse mellom kommunene, og manglende samarbeid om utvikling av den felles bo- og arbeidsregionen. Det er utfordringer knyttet til samordnet areal- og transportutvikling, og det foregår «byspredning» istedenfor fortetting og konsentrert utbygging. Samarbeidsutfordringene oppfattes å være varige.

Det er også stor motstand fra flertallet av kommunene på Haugalandet mot å bli styrt utenfra. Dette førte til at samarbeidet med Rogaland fylkeskommune om regionalplan for Haugalandet ble ekstra utfordrende. 

Også blant innbyggerne i Haugesund byområde (Haugesund og fastlandsdelen av Karmøy) svarer de aller fleste at de sjelden eller aldri opplever at kommunegrensene skaper problemer for dem selv eller deres nærmeste når det gjelder bruk av kommunale tjenestetilbud, deltakelse i arbeids-/næringsliv, deltakelse i lag/foreninger eller ved besøk av familie og venner. 

Videre arbeid

Rapporten er et viktig grunnlagsmateriale for vår videre dialog med kommunen om kommunestruktur. Vi fortsetter å utfordre kommunene til å vurdere endringer i strukturen, også i de flerkommunale byområdene. Fra Fylkesmannen sin side vil vi bidra inn i Rogaland fylkeskommune sitt viktige arbeid som regional planlegger. Slik kan vi medvirke til å løse utfordringer i byregionene. Fylkesmannen forventer at kommunene gjør sitt ytterste for å bidra til gode regionale planprosesser, til beste for byområdene som helhet.

"Konkurranse mellom kommunene kan være positivt, men om det overskygger nødvendig samarbeid om en god utvikling av et byområde, blir det ødeleggende for alle kommunene som inngår i byområdet og i omlandet rundt. I en slik situasjon kan det kunne bli behov for å se på kommunestrukturen på nytt i de flerkommunale byområdene. Situasjonen på Nord-Jæren og i Haugesund byområde, slik den framkommer i rapporten, viser at dette er noe vi må ta med oss i kommunedialogen framover", sier fylkesmann Lone M. Solheim.   

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.