Kvitsøy får 10 millioner kroner til ny skole

Bilder fra Kvitsøy kommune. Foto: Kristine Enger

Kvitsøy kommune får i juli 2023 en ekstrabevilgning på 10 millioner kroner til ny skole fra Kommunal- og distriktsdepartementet. Kommunen planlegger for å ha skolen klar til skolestart 2025. 

Publisert 19.06.2023

Kommunal- og distriktsdepartementet har tildelt Kvitsøy kommune 10 millioner kroner til realisering av ny skole. Tilskuddet blir utbetalt sammen med det ordinære rammetilskuddet i juli 2023. Midlene kommer fra departementets tilbakeholdte skjønnsmidler og berører ikke skjønnsmidlene til Statsforvalteren i Rogaland. 

Bakgrunnen for tildelingen er at Kvitsøy den 25. april 2023 sendte en forespørsel til Startsforvalteren om bistand til finansiering av ny skole. Kommunen trenger sårt en ny skole da de to eksisterende bygningsdelene, fra henholdsvis 1952 og 1967, har fått påvist en rekke avvik knyttet til brannsikkerhet. De tilfredsstiller heller ikke dagens krav til universell utforming og har behov for stor grad av tilrettelegging.

Med 535 innbyggere (pr. 1.1.23) er Kvitsøy blant de minste kommunene i landet. Dette gir særlige utfordringer med å håndtere større investeringer. Den nye skolen har en ramme på 87,7 millioner kroner. Dette utgjør mer enn kommunens årlige driftsinntekter. 

Statsforvalteren sendte 4. mai 2023 en søknad til departementet om en økning i skjønnsrammen til Rogaland for å kunne gi bistand til Kvitsøy kommune. 

Kommunal- og distriktsdepartementet påpeker i sitt svar på søknaden at grunnskole er en del av kommunenes ordinære driftsoppgaver, og at det ikke er vanlig praksis å tildele skjønnsmidler til ordinær drift. Videre viser departementet til at det har forståelse for kommunens situasjon grunnet kommunestørrelse og beliggenhet, og konkluderer med at kommunen tildeles 10 millioner kroner til realisering av nytt skolebygg. Departementet velger å tildele midler fra egne skjønnsmidler.

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.