90 millionar til kommunane i Rogaland på grunn av covid-19

Statsforvaltaren i Rogaland har no foreslått fordeling av 90 millionar i ekstra skjønnstilskot til kommunane i Rogaland. Tilskotet er målretta til dei kommunane med høgast meirutgifter på grunn av smittevern og oppfølging av TISK-strategien i andre halvår 2021. Fordelinga er gjort på grunnlag av kommunanes innrapporterte meirutgifter, faktiske smittetal for andre halvår og Statsforvaltarens kjennskap til lokale forhold.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 08.12.2021

Statsforvaltaren i Rogaland har fått ei fylkesvis ramme på 90 millionar kroner til fordeling i ekstra skjønnstilskot til smittevern og TISK. Skjønnstilskotet er foreslått fordelt til kommunane slik det kjem fram av tabellen under. Fordelinga må bli godkjent av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kommunenr

Kommune

Fordeling i kroner

1101

Eigersund

1 700 000

1103

Stavanger

29 500 000

1106

Haugesund

8 900 000

1108

Sandnes

11 500 000

1111

Sokndal

400 000

1112

Lund

100 000

1114

Bjerkreim

100 000

1119

2 600 000

1120

Klepp

4 000 000

1121

Time

2 800 000

1122

Gjesdal

2 100 000

1124

Sola

4 800 000

1127

Randaberg

1 800 000

1130

Strand

2 000 000

1133

Hjelmeland

300 000

1134

Suldal

300 000

1135

Sauda

400 000

1144

Kvitsøy

100 000

1145

Bokn

100 000

1146

Tysvær

3 000 000

1149

Karmøy

11 200 000

1151

Utsira

100 000

1160

Vindafjord

2 200 000

 

SUM

90 000 000

 

Om fordelinga

I samsvar med retningslinjer gitt av departementet er fordelinga av skjønnstilskotet retta mot dei kommunane med dei høgaste meirutgiftene grunna smittevern og oppfølging av TISK-strategien.

I oktober rapporterte kommunane til Statsforvaltaren om både reelle og berekna meirutgifter til smittevern og TISK for andre halvår 2021. Kort tid etter denne rapporteringa auka smittetala i mange kommunar. Statsforvaltaren har fått tilbakemelding frå fleire av desse kommunane om at dei berekningane som vart gjort i oktober no er for låge.

I tillegg til innrapporterte meirkostnader har Statsforvaltaren derfor også valt å bruke tal på smitta i kommunane for andre halvår (registrert per 26. november 2021) som eit kriterium i fordelinga av skjønnstilskotet. Statsforvaltaren har i tillegg brukt sin kjennskap til kommunane og lokale forhold i fordelinga.

Ein del meirutgifter er uavhengig av talet på smitta. Statsforvaltaren har derfor fordelt skjønnstilskot til alle kommunar i Rogaland, med eit minimumsbeløp på 100 000 kroner.

Det ekstra skjønnstilskotet kjem i tillegg til midlar som allereie er fordelt til kommunane på grunn av pandemien for andre halvår gjennom innbyggjartilskotet. Sjå eige artikkel om ekstra rammetilskot. Regjeringa har i Prop. 24 S (2021-2022) nyleg foreslått ei tilleggsløyving til kommunane på grunn av smittespreiinga i andre halvår 2021.

Ekstra skjønnstilskot vil bli utbetalt til kommunane i termin 11 før jul.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.