Statsforvalteren tilrår ikke utredning av grensejustering av Lysebotn til Sirdal kommune

Statsforvalterens tilråding knyttet til det betingede initiativet om grensejustering er nå sendt til Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) for avgjørelse om utredning skal igangsettes. Statsforvalteren har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke foreligger tungtveiende grunner for å igangsette en utredning per i dag.

Publisert 04.05.2022

Innbyggere i en kommune kan i samsvar med inndelingsloven anmode om grenseendringer i kommunen ved å fremme et såkalt innbyggerinitiativ. Det ble gjort i februar i år av innbyggerne i Lysebotn i Sandnes kommune. Lysebotnområdet var tidligere en del av Forsand kommune, men ble en del av Sandnes kommune som ledd i kommunereformen for et par år siden.

Initiativet har et klart forbehold, da Lysebotninnbyggerne primært vil bli værende i Sandnes kommune. De gir uttrykk for å være godt fornøyd med tjenestetilbudet i Sandnes. Ønsket om overføring til Sirdal kommune, og dermed Agder fylkeskommune, er dermed kun aktuelt dersom Lysebotn ikke lenger skal tilhøre Sandnes kommune som i dag, men bli del av Strand kommune.  Sistnevnte alternativ er tidligere fremmet av en annen gruppe innbyggere i det som tidligere utgjorde Forsand kommune. Den saken ligger til behandling hos KDD.

Initiativtakerne i Lysebotn har lagt ved et kart, hvor ønsket grense er markert, og de har begrunnet sitt syn. Blant annet mener initaitivtakerne at Lysebotn har nærere tilknytning til Sirdal enn til Strand, og at Lysebotnsamfunnet ikke har noen tilknytning til Jørpeland.

Statsforvalteren har i anledning saken mottatt synspunkter fra flere, blant annet fra de berørte kommuner og fra Rogaland fylkeskommune. Det er etter en samlet vurdering med utgangspunkt i de sentrale hensyn som ligger bak regelverket om grensejustering at Statsforvalteren har kommet til at innbyggerinitiativet ikke bør utredes nærmere.

Sentralt i Statsforvalterens vurdering er de geografiske forhold, som vi mener med tyngde taler mot en grensejustering som omsøkt. Både når det gjelder hensynet til en effektiv lokalforvaltning og når det gjelder tilgjengelighet til sentrale tjenester for innbyggerne i området. Faren er stor for at tilgjengeligheten til en rekke viktige beredskaps- og helsetjenester fra egen kommune blir redusert, med tanke på vinterstengt vei og de utfordringer avstanden gir. Videre så vil en grenseendring til Sirdal kommune etter Statsforvalterens oppfatning gi en uheldig oppstykking, både administrativt og næringsmessig, dersom kommune og fylkesgrensen skulle endres i samsvar med initiativet som er fremmet. En overflytting til Agder fylke kan også gjøre det vanskeligere å sikre helhetlig regional forvaltning av et viktig natur- kultur- og friluftsområde. Avstanden mellom Lysebotn og Sirdal skaper også utfordringer knyttet til forvaltning av naturressurser.

Nærmere om bakgrunnen for saken og en fullstendig begrunnelse for Statsforvalterens syn, finner du i vedlagte brev som er sendt til KDD.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.