Koronaviruset: Oversikt over gjeldende regelverk

Etter utbruddet av Covid-19 (koronaviruset) kommer det stadig nye, midlertidige nasjonale forskrifter – og det vedtas også endringer i de forskriftene som er gitt. På denne siden forsøker vi å holde kommunene oppdatert på hva som til enhver tid gjelder og legger ut informasjon om endringer i allerede vedtatte forskrifter.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 24.03.2020, Sist endra 19.02.2021

I lenkesamlingen finner du de forskriftene vi ser på som mest relevante. I artikkelen under finner dere informasjon om nye forskrifter og endringer.

 


Helse- og omsorgsdepartementet har i Rundskriv I-5/2020 utarbeidet en samlet oversikt over tiltak som er satt i verk pr. 16.04.2020 som følge av Covid-19 situasjonen og forståelsen av disse. Fylkesmannen viser til veilederen i sin helhet.

Det går bl.a. frem av veilederen at det kommer mange spørsmål om kommunene kan gjøre unntak fra bestemmelsen og departementet understreker at slik situasjonen er når veilederen ble skrevet, er det ingen bestemmelser som åpner for det. Fylkesmannen understreker at dersom kommunene blir gitt hjemmel til å dispensere fra bestemmelser gitt i forskrift av et departement vil det gå klart frem av forskriften.

07.03.2021: Helsepersonell som har mottatt første dose av AstraZeneca vaksinen får unntak fra innreisekarantene. Les mer om hvilke krav som vil gjelde ved unntak her.

25.02.2021: Ved søknad om godkjenning av egnet oppholdssted i regi av arbeids- eller oppdragsgiver skal det betales et gebyr til Arbeidstilsynet på kr. 2000,- per søknad.

23.02.2021: Det er vedtatt flere endringer i bestemmelsene om arrangement i Covid-19 forskriften og i bestemmelsene om karantene:

Bl.a. har man tatt inn "medlemsmøter" i definisjonen på arrangement i § 13 første ledd bokstav c. Det er etter dette klart at årsmøter i foreninger, politiske partier m.m. er et arrangement som begrenses av Covid-19 forskriften. 

For personer som skal på karantenehotell skal de på karantenehotell på første ankomststed i riket i karantenetiden. Det står mer informasjon om disse endringene på regjeringen sine sider. Det er videre innført søknadsordning for arbeids- eller oppdragsgiver som sørger for et egnet oppholdssted i karantenetiden etter § 5 andre ledd bokstav d, jf. §§ 8a og 8b. 

19.02.2021: Regjeringen foreslår at innkvartering av arbeidstakerere stilt til disposisjon av arbeidsgiver, som alternativ til karantenehotell, skal forhåndsgodkjennes. Det foreslås at forskrift med krav om forhåndsgodkjenning trer i kraft mandag 22. februar. Les mer her. 

15.02.2021: Fullvaksinert helsepersonell som har kritiske funksjoner på sykehus eller i kommunehelsetjenesten får særskilt unntak fra karantene i arbeidstiden. Les regjeringens begrunnelse for unntaket her. 

12.02.2021: Regjeringen har i dag innført en hjemmel for å bortvise utlendinger som bryter test- og registreringspliktene i forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen. Informasjon og begrunnelse for endringene finnes på regjeringen sine sider.

01.02.2021: De strenge begrensningene for innreise videreføres. Les helseministerens innlegg på pressekonferansen lørdag her. I tillegg endres unntaket i karanteneplikten (covid-19 forskriften § 4) for personer som kan dokumentere at de i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19 slik at unntaket bare gjelder dersom man har slik dokumentasjon fra norsk helse- og omsorgstjeneste.

Unntak fra innreisekarantene for arbeidsreisende, og arbeidsreisende i forbindelse med internasjonale idrettskonkurranser ved testing tidl. §§ 6c og 6  f er også opphevet. 

28.01.2021: Kl 18:30 i går varslet statsministeren at det vil komme nye og strengere innreiseregler som i første omgang skal vare i 14 dager. Bestemmelsen vil tre i kraft 28.1.2021 kl 24. Endringene er ikke publisert i forskrift enda men informasjon om hvem som ikke lenger vil ha tilgang til landet kan dere lese mer om på regjeringen sine sider. 

25.01.2021: Det er vedtatt innskrenkinger i flere av kravene som gjelder ved innreise til Norge, og i unntak fra karantenebestemmelsene: 

Krav om negativ koronatest ved ankomst til Norge skal være tatt de siste 24 timer jf covid-19 forskriften § 4 a. For personer som ankommer med fly, kan testen være tatt i løpet av de siste 24 timene før oppsatt avgangstid på første del av flyreise. Unntak fra kravet går frem av bestemmelsens bokstav a-q

Personer som har oppholdt seg i Storbritannia, Sør-Afrika, Irland, Nederland, Østerrike, Portugal eller Brasil i løpet av de siste 10 døgn før ankomst til Norge og er tolv år eller eldre, skal teste seg for SARS-CoV-2 med testmetoden PCR ved grenseovergangsstedet i Norge

Unntaksregelen for innreise- og smittekarantene for personell i kritiske samfunnsfunksjoner innskrenkes. Unntaket kan bare benyttes i tilfeller hvor det er strengt nødvendig for å sikre forsvarlig drift av virksomheten og det ikke er mulighet til å bruke andre unntak i § 6a til § 6i før personen går i arbeid.

Det er videre vedtatt en nytt kapittel 5 a om forsterkede smitteverntiltak i enkelte kommuner. Les mer om utbruddet på østlandet her. 

22.01.2021: Krav om negativ koronatest for innreise til Norge vil fra i dag hjemles i midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen. Utlendinger som ikke kan fremlegge dokumentasjon på negativ covid-19-test kan bli bortvist.  Det er også vedtatt en bestemmelse som vil gjøre det enklere å bortvise utlendinger for klare og alvorlige brudd på reglene om innreisekarantene, som plikten til å bo på karantenehotell når det er påbudt. Endringene vil tre i kraft i dag, men er forløpig ikke kunngjort på lovdata. Les mer på regjeringen sine nettsider. 

Regjeringen varsler at de vil forskriftsfeste krav om at virksomheter fastsetter egne antallsbegrensninger og adgangskontroll for å kunne drive på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Dette skal gjøre det enklere for kommunene å føre tilsyn med at butikker og kjøpesentre følger smittevernreglene. Endringene vil tre i kraft mandag 25. januar. 

21.01.2021: Endringene i covid-19 forskriften bl.a. om alkoholservering er nå publisert på lovdata. De trer i kraft i natt kl 24:00. Alkoholservering er bare lov ved bordservering og skal bare skje til de som får servert mat. Det skal være sitteplass til alle gjester. Det er ikke lov å slippe inn gjester på steder med skjenkebevilling etter kl 22:00. Begrunnelse og presiseringer rundt forståelsen av innholdet i bestemmelsen kan dere finne på regjeringen sine nettsider.

Fornøyelsesparker, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, bingohaller, spillehaller, kjøpesentre, butikker og lignende skal bl.a., for å kunne holde åpent sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand, ha utarbeidet rutiner for god hygiene og renhold og følge disse. Om nødvendig skal vakthold benyttes for å sikre at kravene i § 15b overholdes.

20.01.2021: Det er åpnet for private sammenkomster med inntil 10 deltakere innendørs og 20 personer utendørs. Det er forøvrig varslet at forbud mot alkoholservering vil bli opphevet fredag 22. januar. 

18.01.2021: Fra kl 17:00 i dag skal alle som ankommer Norge fra et sted med karanteneplikt teste seg ved grenseovergang. Personer som er unntatt fra kravet går frem av Covid-19 forskriften § 4 d, tredje ledd, bokstav a - g. Det er også gitt et midlertidig unntak for grensepassering ved Svinesund se § 4d femte ledd. Personer som har oppholdt seg i Storbritannia eller Sør-Afrika i løpet av de siste 14 dager før ankomst til Norge skal teste seg med PCR test metode, ikke hurtigtest. 

04.01.2021: I går kom regjeringen med nye koronatiltak som i første omgang vil gjelde til 18. januar.

arrangmenter er antall deltakere redusert til maks 10 deltakere, likevel slik at man kan være inntil 200 der alle i publikum sitter i fastmonterte seter. For begravelser og bisettelser tillates inntil 50 personer eller 200 dersom alle deltakere sitter i fastmonterte seter. 

Det anbefales at man ikke har besøk i private hjem de kommende 14 dager. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk hjemme fra barn fra egen kohort, og de kan også møtes til private sammenkomster med barn fra egen kohort med nødvendig antall tilretteleggere jf. Covid-19 forskriften § 13a bokstav a. 

Det er innført nasjonal skjenkestopp fra 4. januar. Men serveringssteder kan holde åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig. Serveringsstedet skal ikke ha servering for privat sammenkomst med flere enn 20 personer.

28.12.2020: Regjeringen innfører nye karanteneregler der det åpnes for at karantenetiden kan kortes ned inntil 3 dager. Kortere karantenetid forutsetter at man har testet negativt for covid-19 to ganger etter ankomst i Norge, først innen tre døgn og så en gang til tidligst syv døgn etter ankomst. Bestemmelsen trer i kraft 29. desember kl 08:00.

Covid-19 forskriften endres også slik at langtransportsjåfører og togpersonell som ikke arbeider på godstog, kan unntas fra innreisekarantene i arbeidstiden selv om de har oppholdt seg i Storbritannia de siste 14 dagene før ankomst til Norge.

22.12.2020: All flytrafikk fra Storbritannia er midlertidig stoppet på grunn av at det er oppdaget en mutasjon i viruset som medfører vesentlig større smittsomhet. Alle over 12 år som har kommet fra Storbritannia de siste 14 dager har plikt til å teste seg. Personer som har vært i Storbritannia de siste 14 dager vil som hovedregel ha karanteneplikt selv om man ved innreise var unntatt. Alle endringene i innreisebestemmelsene for personer som har vært i Storbritannia kan leses her. 

21.12.2020: Fra kl 12:00 i dag er det registreringsplikt for alle som kommer til Norge. Registreringsordningen vil etterhvert bli digital men inntil videre skal skjemaet printes ut og leveres på grensen. Registreringsskjemaet finner du under dokumenter i høyremargen på denne siden. Les mer om registreringsordningen på Regjeringen sine nettsider

Forskrift om tiltak for å sikre forsyning av legemidler m.m. er erstattet med forskrift om tiltak for å ivareta tilgangen til legemidler, meidsinsk utstyr og personlig verneutstyr under covid-19

14.12.2020: Det er gitt flere unntak fra hovedregelen om at personer i innreisekarantene må oppholde seg på karantenehotell. Endringene i forskriften kan leses her. Mer informasjon om endringene med egenerklæringsskjema på norsk og revidert rundskriv om karantenehotell kan du finne på regjeringen sine nettsider. Egenerklæringsskjema for innreisekarantene på engelsk (self declaration form for entry quarantine) kan hentes i høyremargen på denne nettsiden. 

I samme endringsforskrift ny § 6j er det vedtatt en dispensasjonsadgang fra innreisekarantene til å besøke nærstående som er alvorlig syk eller delta i bisettelse eller begravelse til nærstående. 

 

01.12.2020: Det stilles ikke lenger krav om negativ SARS-CoV-2 test før ankomst til Norge for samfunnskritisk personell. De skal likevel fortsatt la seg teste i Norge så snart det lar seg gjøre jf. covid-19 forskriften § 6 e. Også utlendinger som jevnlig ankommer Norge fra Sverige eller Finland for å arbeide eller studere er nå unntatt krav om negativ test før ankomst. Les mer om bakgrunnen for endringene på Regjeringen sine nettsider. 

23.11.2020: Det er vedtatt nye justeringer i reglene om innreisekarantene. Pendlere fra Sverige og Finland som kommer til Norge mer enn én gang i løpet av 15 dager, vil være omfattet av unntaket for reisekarantene. Det samme gjelder grunnskoleelever som pendler til Norge for samisk undervisning og bor på internat. Reglene for flypersonell blir nå samlet i én bestemmelse og blir dermed med oversiktlig. Endingene kan leses i sin heltet her.  

16.11.2020: Regjeringen har utarbeidet revidert rundskriv om karantenehotell. 

09.11.2020:De siste endringene i covid-19 forskriften er publisert på lovdata. Det blir krav om at innreisende fra røde land kan fremvise negativ test for SARS-CoV-2 tatt senest 72 timer før ankomst. Unntak fra dette kravet går frem av § 4a andre ledd bokstav a-o. Er man ikke samtidig omfattet av unntakene i §§ 6a-6f medfører ikke slik negativ test unntak fra karanteneplikt. 

Det stilles også krav til at personer som ikke er bosatt eller eier bolig i Norge, eller som har fast bosted i regi av arbeidsgiver skal oppholde seg på karantenehotell i karantenetiden. Les mer om begrunnelsen for dette kravet i dokumentet "krav om opphold på karantenehotell" i høyremargen på denne nettsiden. 

Det er vedtatt nye innskrenkinger i antall deltakere på arrangementer, herunder at det ikke kan være flere enn 50 personer på arrangementer. På steder med fastmonterte seter kan man likevel ha inntill 200 deltakere. Benker og løse stoler som er hektet fast i hverandre regnes ikke som fastmonterte seter, jf. regjeringens spørsmål og svar side

På steder med skjenkebevilling i medhold av alkoholloven kap 4 og 5 skal skjenking opphøre kl. 24 og nye gjester kan ikke slippes inn etter kl 22. 

02.11.2020: Det er gitt nye presiseringer og innstramminger i karantenebestemmelsene fra 30. oktober 2020. I § 6a bokstav c presiseres at unntak fra karanteneplikt for passasjerer eller mannskap på fartøy som krysser territorialgrensen uten å ha vært i land i utenlandsk havn også gjelder dersom farøyet tar om bord personer som gjennomfører varetransport fra utenlandsk havn, dersom rederiet tilrettelegger for at disse unngår nærkontakt med andre. 

I unntaket fra innreisekarantene for arbeidsreisende i § 6 c er det presisert i ny bokstav d at unntaket ikke gjelder for personer som i løpet av de siste 10 dagene har oppholdt seg i områder nevnt i vedlegg B. 

Det er presisert i § 7 at personer i smittekarantene som utvikler symptomer skal isolere seg frem til eventuelt negativt prøvesvar foreligger. 

Regjeringen har også kommet med nye råd for å stoppe smitte i hjemmet i tillegg til isolering av personer i smittekarantene med symptomer anbefales alle nærkontakter å teste seg og voksne som gjennomfører karantene i samme husstand anbefales å holde avstand til hverandre. Les mer på regjeringen sine sider.

28.10.2020: Endinger i karantenebestemmelsene og arrangementsbestemmelsene i covid-19 forskriften tråde i kraft i dag bl.a. : Antall personer som kan være tilstede på private sammenkomster begrenses til 50. Private sammenkomster defineres som sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier, fester og bespisning med servering av alkohol i forbindelse med seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster. 

Unntakene for karanteneplikt for arbeidsreisende innskrenkes. Det er bl.a. bare personer som kommer fra EØS og Sveits som kan unntas fra karanteneplikt i arbeidstiden ved testing på nærmere vilkår. Forskriften presiserer at personer i karantene ikke kan være på arbeidsplass der også andre personer oppholder seg. Endringene går i sin helhet frem av endringsforskrift som man finner her. Hele kapittel 2 som omhandler karanteneplikten kan leses her.

26.10.2020: Helse- og omsorgsdepartementet har svart Oslo kommune på flere spørsmål knyttet til forståelsen av presiseringene i Covid-19 forskriften § 14 a om praktisering av avstandsregelen: 

"Serveringsstedet skal sørge for at det er minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst og at det tas hensyn til dette ved bestilling av bord, likevel slik at husstandsmedlemmer kan sette seg nærmere hverandre."

Svaret fra Helse- og omsorgsdepartementet til Oslo kommune ligger i høyremargen i denne artikkelen. 

08.10.2020: Fra natt til tirsdag (12. oktober kl. 24) trer flere endringer i covid-19 forskriften §§ 13 og 14 i kraft. Bl.a.:

- Det åpnes for utendørsarrangementer med inntil 600 deltakere i grupper på maks 200 deltakere.

- Serveringsforbud mot alkohol etter kl. 24 oppheves.

- Arrangørens og serveringssteders ansvar presiseres i forskriften. 

25.08.2020: Endringer i covid-19 forskriften om karantenereglene på båter/fartøy er trådt i kraft. Bl.a. gjelder ikke lenger begrensningen på unntak fra karanteneplikt på maks 100 personer, men det er presisert at fartøyet underveis ikke kan ha hatt ilandstigning eller ombordstigning av passasjerer eller mannskap i annen norsk eller utenlandsk havn. 

I unntaket i § 6b presiseres at karantene etter § 5 første ledd ikke kan gjennomføres ombord på skipet.

I 10 b presiseres at det er rederiet som har ansvar for å fremlegge en plan for ivaretakelse av smittevernkravene. Kystcruise er definert som passasjerskip med lugarkapasitet og varighet av minst 24 timer. Ruteskip og skoleskip benyttet i opplæring av mannskap er unntatt se bokstav a og b. 

Helsedirektoratet kan nå godkjenne kystcruise med inntil 50% av passaskjerkapasiteten men likevel begrenset oppad til totalt 200 personer ombord (passasjerer og mannskap). Det er da en forutsetning at cruiset har sin oppstart og alle anløpshavner i fastlandshavner i Norge. 

For kystcruise med oppstart eller anløp under reisen i utenlandsk havn kan passasjerer og mannskap som hovedregel ikke gå i land i Norge under reisen.

Les hele bestemmelsene her.

18.08.2020: Fra og med torsdag 20. august 2020 gjelder krav om bordservering av alkohol på arrangementer med skjenkebevilling. Vi minner om at det allerede er gjelder krav om at arrangementer med skjenkebevilling ikke kan servere alkohol etter midnatt. Les mer på regjeringen sine nettsider. Se også helseministerens svar i Stortinget om forståelsen av bordservering

12.08.2020: Det er gjort flere endringer i Covid-19 forskriften

I § 8 er det nå bestemt at alle som har hatt nærkontakt med person som er bekreftet smittet med SARS-Cov-2 senere enn 48 timer før personen fikk symptomer, skal i karantene i 10 dager.

I § 13 første ledd om arrangementer er vilkåret nå at det ikke skal være flere enn 200 personer tilstede samtidig på et arrangement. Endringen må ses i sammenheng med nytt sjette ledd som lyder:

For arrangementer som varer over lengre tid kan kohorter med inntil 200 deltakere skiftes ut i løpet av dagen. Kohortene må skiftes ut på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det må ikke være kontakt mellom kohortene

I § 13 andre ledd åpnes det for at religiøse seremonier som krever kortvarig nærkontakt, for eksempel dåp og kistebæring, kan gjennomføres i tråd med regelverket. Unntaket gjelder også for kurs som er nødvendig for sertifisering eller godkjenning av yrkesutøvelse. Det blir lagt vekt på at kontakten skal være kortvarig.

07.08.2020: Det er tatt inn forbud mot utøvelse av skjenkebevilling etter alkoholloven kap 4 og 5 etter kl 24:00 i Covid-19 forskriften § 13. 

06.08.2020: Helsedirektoratet har sendt ut et orienteringsskriv til alle aktører i cruisebransjen om regelverket for gjennomføring av cruisevirksomhet langs norskekysten og på Svalbard. Brevet kan du finne under "dokumenter" i høyremargen på denne nettsiden. 

Personer som stiger på og av fartøy med inntil 100 passasjerer og mannskap ombord i en havn i Norge, og som kun oppholder seg i fartøyet under reisen, er unntatt fra karanteneplikten i Covid-19 forskriften § 5 forutsatt at fartøyet ikke har hatt ilandstigning eller ombordstigning av utenlandsk fartøy underveis.

04.08.2020: Regjeringen strammer midlertidig inn cruisetrafikken for å stoppe korona-smitte. Innstrammingen forhindrer at skip med flere enn til sammen 100 personer om bord blir godkjent og får landgang i norske havner.

07.07.2020: Det stilles krav i Covid-19 forskriften til at personer fra EØS/Schengen som kommer til Norge for å jobbe senest må ta den andre testen for SARS-COV-2 mellom dag 5 og dag 8, det er også gjort mindre endringer i § 5 tredje ledd og § 5a

01.07.2020: Departementet har fulgt opp FHI sitt smittevernråd om testing av helsearbeidere som kommer fra Sverige til Norge for å jobbe med et forskriftskrav om testing. 

22.06.2020: Det er åpnet for at personer bosatt i Schengen- og EØS- området, og som ikke er omfattet av Covid-19 forskriftens § 5 a kan unntas fra karanteneplikten i § 5 ved negative tester på SARS-CoV-2. 

19.06.2020: Bortvisningsforskriften er erstattet med midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utledninger

15.06.2020: Det er gjort unntak i karantenekravet i Covid-19 forskriftens § 5 for for personer som er bosatt i områder i Danmark, Finland, Island, Færøyene, Grønland, Åland eller Gotland i Sverige og ankommer Norge. I bortvisningsforskriften åpnes det videre for at blant annet EØS-borgere som skal besøke mindreårige eller voksne barn, foreldre eller besteforeldre i Norge, får reise inn på besøk. Andre endringer om nedtrapping av koronatiltak med virkning fra 15. juni finner dere en oversikt over på Regjeringen sine sider. 

08.06.2020: Helsedirektoratet har utarbeidet ny veileder om frivillige og tvungne smitteverntiltak under Covid-19 pandemien. Veilederen gjelder situasjoner der pasienter eller brukere motsetter seg eller ikke gjennomfører smitteverntiltak fordi de ikke forstår tiltakene og bakgrunnen for dem, eller som motsetter seg disse av andre grunner. Veilederen ligger i høyremargen under dokumenter

31.05.2020: Nytt revidert rundskriv G-11/2020 om ikrafttredelse av forskrift om bortvisning av utlendinger av hensyn til folkehelsen, erstatter tidligere rundskriv G-10/2020

29.05.2020: Det er gitt unntak fra reisekarantene i Covid-19 forskriften for personer som stiger av og på norske fartøy i Norge og som kun oppholder seg i fartøyet under reisen. Det er også gitt unntak fra reisekarantene for personer fra Danmark, Finland, Island, Sverige, Færøyene, Grønland og Åland på arbeidsreise til Norge. Unntaket gjelder under reise fra bolig til arbeidssted og den tiden de er i arbeid. 

27.05.2020: Koronaloven, en midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19, ble opphevet 27. mai 2020.

18.05.2020: Kommunene er gitt hjemmel til å føre tilsyn med at virksomheter som nevnt i Covid-19 forskriften kap 4 driver smittevernfaglig forsvarlig. Kommunene kan gi pålegg etter smittevernloven § 7-1 eller folkehelseloven kap. 3. 

07.05.2020: Det er gjort flere endringer i Covid-19 forskriften bl.a. i

Kapittel 2: Smittekarantene utvides til å gjelde alle som har vært i nærkontakt med bekreftet smittet senere enn de siste 48 timene før vedkommede fikk symptom på smitte. Karanteneperioden både ved smittekarantene og reisekarantene reduseres samtidig til 10 døgn. 

Personer som kan dokumentere å ha gjennomgått Covid-19 i løpet av de siste 6 mndr er unntatt fra karanteneplikt etter § 5 (reisekarantene). 

Kapittel 3: Barnehage, grunnskole for elever og voksne, sfo, institusjoenr etter voksenopplæringsloven kap 4, introduksjonsordningen og videregående skoler omfattes ikke av stengningspåbud i § 12. Krav til smittevern av disse virksomhetene reguleres i § 12 b

Kapittel 4: Arrangementer med inntil 50 personer med tillegg av ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet, tillates på vilkår av at det skjer på offentlig sted, med en ansvarlig arrangør se mer om vilkårene i § 13. Arrangement på offentlig sted med mer enn 50 deltakere er forbudt. 

Krav til smittevernforsvarlig drift av diverse virksomheter som nå åpnes går frem av §§ 14 a -16.

Regjeringen har samtidig med endringene vedtatt en langsiktig strategi og plan for håndteringen av Covid-19 pandemien. 

30.04.2020: Anbefalt avstand mellom personer reduseres fra to til én meter. Det gjelder fortsatt en begrensning på grupper på 5 personer. Endringen i anbefalingen er fulgt opp i Covid-19 forskriftens bestemmelser § 12 bokstav e om stengning av andre opplærings- og utdanningsinstituasjoner og § 13 om idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet. Vi understreker at kravet til 2 meters avstand fortsatt gjelder for personer som skal unngå nærkontakt, jf. karantenebestemmelsene i forskriftens kap 2.

24.04.2020: Stortinget har vedtatt en forlengelse av koronaloven og med det en forlengelse av forskrifter gitt med hjemmel i koronaloven til 27. mai. Det ble samtidig vedtatt å ta inn følgende bestemmelsen i lovens § 2 andre ledd: En midlertidig forskrift kan likevel ikke begrense grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper eller domstolenes uavhengighet.‚Äč

20.04.2020: Forskrift om bortvisning mv. av utlendinger uten oppholdstillatelse er endret slik at saksbehandling i oppholdssaker kan gjenopptas, men muligheten til å komme til Norge utsettes inntil videre for dem som får opphold. Revidert rundskriv om bortvisning mv. av utlendinger gir nærmere veiledning om forskriften.  

17.04.2020: Endring i midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven slår fast at det skal ytes omsorgspenger dersom arbeidstager, frilanser eller selvstendig næringsdrivende er borte fra arbeid fordi skole eller barnehage er helt- eller delvis stengt. Man kan også ha rett til omsorgspenger frem til 30. juni 2020, dersom barnet må holdes hjemme grunnet særlige smittevernhensyn. 

Det er samtidig bestemt at rett til sykepenger kan falle bort ved brudd på nasjonale myndigheters reiseråd som fører til karanteneplikt. 

17.04.2020: Der er vedtatt midlertidig lov om unntak fra kommuneloven m.m. Mer informasjon om denne og lenke til loven finner du her.

16.04.2020: Det er vedtatt flere endringer i Covid-19 forskriften i endringsforskrift FOR-2020-04-16-803. Se alle endringene her. 

Kommunene får ansvar for å sørge for at personer som skal oppholde seg i isolering, men der bovilkår, familiesituasjon o.a. tilsier at isolering i hjemmet ikke gir et effektivt og forsvarlig smittevern, kan oppholde seg på hotell eller annet sted. Kommunen kan også bestemme at personer den smittede bor sammen med , kan oppholde seg tilsvarende sted, i stedet for den smittede. 

Forbud mot idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet er presisert i samsvar med tidligere gitte retningslinjer og kommunene er gitt hjemmel til å føre tilsyn med at virksomheter i kap 3 i Covid-19 forskriften driver smittevernfaglig forsvarlig. 

16.04.2020: I tråd med at regjeringen har bestemt at barnehager og skoler fra 1-4 trinn skal åpnes igjen er det gjort endringer i Covid-19 forskriften. Endringene omhandler også krav til smittevernforsvarlig drift og presiserer at kommunen har myndighet etter smitteverloven § 4-1 til å stenge eller begrense aktivitet ved barnehager, skoler og andre utdanningsinstitusjoner dersom det er nødvendig for å stanse pågående smittespredning. Kommunene har også hjemmel til å føre tilsyn med at virksomheter i kap 3 i Covid-19 forskriften driver smittevernfaglig forsvarlig. 

08.04.2020: I forbindelse med utbruddet av Covid-19 er det oppstått en del spørsmål om praktiseringen av forvaltningslovens saksbehandlingsregler i dagens situasjon. Justis- og beredskapsdepartementet har derfor utarbeidet generelle veiledninger til enkelte spørsmål som anses aktuelle for flere forvaltningssektorer. Veiledningene vil oppdateres og utfylles med nye temaer ved behov.

08.04.2020: EUs forordning 2020/466 om midlertidige tiltak for å begrense risikoer for menneskers og dyrs helse, plantehelsen og dyrevelferden under visse alvorlige uregelmessigheter i medlemsstatenes kontrollsystemer på grunn av koronavirussykdom (covid-19) er vedtatt som forskrift og Mattilsynet er gitt hjemmel til å føre tilsyn og fatte vedtak i samsvar med forskriften. 

08.04.2020: Det er gitt unntak fra krav til sertifikat i original etter forskrift om plantehelse, når det grunnet Covid-19 situasjonen ikke er mulig å oppfylle kravet på importtidspunktet. 

08.04.2020: Midlertidig forskrift om byggverk for innkvartering av asylsøkere mv. åpner for unntak fra krav om søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven § 20-2 og reglene i grannelova § 6–§ 8, § 10 og § 11 om grannevarsel, granneskjøn og retting ved tidsbestemt bruksendring og midlertidig plassering av byggverk som skal brukes til innkvartering av asylsøkere og andre utlendinger som Utlendingsdirektoratet gir botilbud i dag.

08.04.2020: Det åpnes for at Helsedirektoratet kan vedta prioritering av pasientgrupper ved utlevering og salg av legemidler fra apotek.

08.04.2020:I forskrift om bortvisning av utledninger mv. uten oppholdstillatelse i Norge er det gitt nærmere bestemte unntak for EØS-borgere og sveitsiske borgere i § 1 tredje og fjerde ledd. I § 2a er det videre gjort unntak for utlendinger med behov for å reise gjennom norsk fastland på vei til eller fra arbeids- eller bosted på Svalbard. 

05.04.2020: Det er åpnet for at Helsedirektoratet kan gi dispensasjon fra utreiseforbudet for helsepersonell jf. Covid-19 forskriften § 17 i særlige tilfeller. Slike tilfeller beskrives nå i forskriften med: bl.a. dersom reise er nødvendig ut fra kritiske helse- eller samfunnsmessige forhold, for å delta i administrativ eller pasientrettet virksomhet innenfor humanitært hjelpearbeid eller tungtveiende personlige forhold som alvorlig sykdom i nær familie. Helsepersonell kan påklage Helsedirektoratets vedtak til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.

03.04.2020: Det er gitt unntak i Covid-19 forskriften § 6 om karantene for den som krysser grensen mellom Sverige og Norge eller Finland og Norge, dersom man har krysset grensen for å utføre strengt nødvendig vedlikeholdsarbeid og tilsyn for å avverge store materielle skader på hytter i Finland og Sverige.

03.04.2020: Helseberedskapsloven hjemler iverksetting av tiltak som bidrar til at befolkningen under kriser får nødvendig helsehjelp og sosiale tjenester bl.a. rekvirering av fast eiendom og løsøre mot erstatning, beordring av personell og pålegg til virksomheter om å ta imot pasienter og flytte ressurser. Regjeringen må først beslutte at fullmaktene kan anvendes, men beslutningen gjelder maksimalt for én måned av gangen. Utviklingen i antall smittede og syke i Norge og i andre land tilsier at det fortsatt er behov for hjemler til raskt å kunne innføre tiltak etter helseberedskapsloven. Regjeringen har derfor besluttet at de fullmaktene som ble vedtatt 6. mars 2020, forlenges og gjelder inntil 6. mai 2020.

03.04.2020: Kjøreseddel etter yrkestransportloven med utløpsdato etter 15. mars, har virkning så lenge denne forskriften varer, men ikke hvis kjøreseddelen har kortere gyldighet grunnet helsemessige forhold.

03.04.2020: Midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdlovens kap 14 om foreldrepenger. Forskriften åpner bl.a. for at foreldre med deltids-, eller fulltidsarbeid i samfunnskritiske funksjoner kan bruke egenmelding ved utsettelse av foreldrepenger etter folketrygdloven § 14-11 eller gradering etter § 14-16. Det stilles ikke krav til at egenmeldingen skal komme i forkant av arbeidet og bestemmelsen er gitt tilbakevirkende kraft f.o.m. 16. mars.

03.04.2020:  Midlertidig forskrift om billettering på ferje åpner for at billettering kan skje ved identifikasjon av kjøretøyet gjennom registrering av kjennemerke eller AutoPASS-brikke. For kjøretøy uten AutoPASS avtale, faktureres betalingsansvarlig etter ferjereisen er gjennomført. På ferjer hvor billettering gjennomføres etter forskriften kan man ikke kreve å gjøre opp turen om bord på ferja.  

31.03.2020 Stortinget har vedtatt å redusere den lave merverdiavgiftssatsen fra 12% til 6% fra 1. april til 31. oktober 2020

31.03.2020 Det er lagt til en paragraf § 17 a i Covid-19 forskriften som åpner for at lisens etter helsepersonelloven kan gis for å bidra til at studenter, elever og lærlinger som er under utdanning i en helse- og sosialfaglig utdanning skal kunne gi helsehjelp som helsepersonell utenfor helsefaglig opplæring i arbeidet mot covid-19.

30.03.2020 Endring i forskrift om tiltak for å sikre forsyningen av legemidler:

Dersom det er grunn til å tro at det er fare for tilgangen til medisinsk utstyr eller personlig verneutstyr i Norge, kan Helsedirektoratet vedta rasjonering av salg og utlevering av medisinsk utstyr og personlig verneutstyr. Utstyr underlagt rasjonering skal føres på liste fastsatt av Helsedirektoratet. Forskriftsendringen presiserer at dersom vilkårene ikke lenger er tilstede skal utstyret tas ut av listen.

30.03.2020 Det er tilføyd et unntak i bortvisningsforskriften for EØS-borgere og deres familiemedlemmer som skal påbegynne et arbeidsforhold i en næring hvor det er kritisk behov for arbeidskraft.

Endringen innebærer at EØS-borgere som skal påbegynne et arbeidsforhold i blant annet landbruk, gartneri, skogbruk og matindustri ikke skal bortvises. Personer som ankommer Norge, skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter ankomst til Norge i henhold til Covid-19-forskriften.

27.03.2020 Flere av forskriftene vedtatt den siste tiden i anledning Covid-19, bl.a. møteforbud og stenging av virksomhet, bestemmelser om karantene i karanteneforskriften og ankomstforskriften, forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell er nå slått sammen til en forskrift: Covid-19 forskriften

24.03.2020 Helse- og omsorgsdepartementet har gitt ut rundskriv I-3/2020 om forståelsen av karantenebestemmelsene i "ankomstforskriften" og "karanteneforskriften"

24.03.2020 Det er gitt unntak for krav til markedsføring, anskaffelse og bruk av personlig smittevernutstyr til bruk i helse- og omsorgstjenesten i forbindelse med koronakrisen. 

24.03.2020 Det er gjort midlertidig endring i utlendingsforskriften, som tillater at arbeidstakere som har eller nylig har hatt oppholdstillateles, og som oppholder seg i Norge under Covid-19 pandemien kan gis fornyet oppholdstillatelse, selv om samlet oppholdstid overskrides. Fornyet oppholdstillatelse kan gis for nytt sesongbasert arbeid innen landbruk, gartneri, skogbruk, fiske og fiskeindustri hos samme eller ny arbeidsgiver.

22.03.2020 Vedtakskompetanse i forskrift om bortvisning av utlendinger uten oppholdstillatelse er delegert til Tolletaten og Forsvarets personell

22.03.2020 Det er gitt nytt unntak i forskrift om karantene mv. ved ankomst til Norge se § 2a

Personer som har karanteneplikt etter ankomst til Norge kan forlate karantenestedet for videre utreise fra Norge, dersom transport fra karantenestedet til utreisestedet kan skje på en smittevernfaglig forsvarlig måte i tråd med retningslinjer fra Helsedirektoratet.

Personer kan ikke forlate karantenestedet dersom de er i eller skal være i karantene eller isolering etter § 2 eller § 4 i forskrift 15. mars 2020 nr. 294 om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.