Anmodning om grensejustering av området nord for Lysefjorden (Kolabygda) fra Strand til Sandnes kommune er sendt til KDD for avgjørelse

Det er kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) som avgjør om utredning av innbyggerinitiativet skal skje. Statsforvalteren er bedt av KDD om å gi vår innstilling ved oversending av saken. Statsforvalteren har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke foreligger tungtveiende grunner for å igangsette en utredning per i dag. Saken er nå oversendt til KDD for avgjørelse av om ytterligere utredning skal skje.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 02.02.2022

Innbyggere i en kommune kan i medhold av inndelingsloven anmode om grenseendringer i kommunen. Det ble gjort av en gruppe innbyggere (et såkalt innbyggerinitiativ) i Strand i november i fjor. Det aktuelle området, nord for Lysefjorden, var tidligere en del av Forsand kommune. Før Forsand ble slått sammen med Sandnes, ble dette området i stedet overført til Strand kommune. Initiativtakerne ønsker at området overføres til Sandnes kommune ved en grensejustering.

I anledning Statsforvalterens arbeid med saken har vi hatt et møte med initiativtakerne, samt innhentet synspunkt fra de berørte kommuner, Strand og Sandnes. Saken vekker engasjement og vi har også mottatt tilbakemeldinger fra øvrige private og sett hen til de innspill vi har mottatt.

Til støtte for vår innstilling om ikke å utrede initiativet ytterligere i dag, viser vi blant annet til at det tidligere er gjennomført flere folkeavstemninger for området, hvor resultatet av disse var at tilslutningen til Strand styrket seg fra den første til den andre avstemningen.

Hensynet til barn og unge og deres skolegang har vært et sentralt moment fra innbyggerne som fremmet initiativet. Statsforvalteren mener det er mulig for Strand kommune å trygge foreldre og barn i Kolabygda ved tettere dialog og forpliktende vedtak i kommunestyret, og videre godt samarbeid med Sandnes kommune om bruk av plasser i skole og barnehage på tvers av kommunene. På den måten vil barnas beste ivaretas uavhengig av kommunestruktur.

Samlet sett ser ikke Statsforvalteren at det foreligger vesentlig nye momenter i det nylig fremmede initiativet, eller at de faktiske forhold har endret seg siden beslutningen om tilhørighet til Strand ble fattet, og vi har derfor innstilt på at saken ikke utredes videre med tanke på grensejustering nå.

Nærmere om bakgrunnen for saken og en fullstendig begrunnelse for Statsforvalterens syn, finner du i vedlagte brev som er sendt til KDD.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.