Arbeid med likestilling og ikke-diskriminering

Statsforvalteren skal være en pådriver for å fremme arbeidet med likestilling og ikke-diskriminering, Vi skal se til at kommunene gjør det samme.  Med likestilling mener vi likeverd, like muligheter og like rettigheter. Likestilling forutsetter tilgjengelighet og tilrettelegging.

Publisert 11.11.2020, Sist endra 28.06.2023

Arbeidsgivere i private og offentlige virksomheter og offentlige myndigheter har en lovpålagt plikt til arbeide med likestilling og ikke-diskriminering i sin virksomhet. Dette kalles aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP). Alle offentlige virksomheter, og private virksomheter med mer enn 50 ansatte, er omfattet av aktivitets- og redegjørelsesplikten. Arbeidsgiver har da plikt til å arbeide aktivt for å fremme likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen gjennom en fire-stegs arbeidsmetode:

  • Undersøke risiko for diskriminering og kartlegge tilstand for kjønnslikestilling
  • Analysere årsakene til risikoen
  • Iverksette tiltak
  • Vurdere resultatene

På Bufdir sine nettsider finnes en god veileder for dette arbeidet (lenke). Arbeidet skal skje i samarbeid med de tillitsvalgte. Aktivitetsplikten bidrar til at virksomheten får avdekket likestillingsutfordringene som fins og tilrettelegger for at tiltak blir iverksatt før det utvikler seg til en konflikt eller klagesak.

Virksomhetene skal i sine årsberetninger rapportere på arbeidet som gjøres.

Det er Likestillings- og diskrimineringsombudet som følger opp bestemmelsene i likestillings- og diskrimineringslovens §§ 24, 25, 26 og 26 a. Ombudet ser Statsforvalteren som en viktig aktør i arbeidet med å gjøre bestemmelsene kjent også i kommunene. 

Bufdir gir på sine nettsider også informasjon om relevante tilskuddsordninger på likestillingsfeltet og viser statistikk som synliggjør status og utvikling knyttet til likestilling og levekår.

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.