Kompetansepakker for kollektiv og individuell utvikling

Utdanningsdirektoratet har utviklet kompetansepakker innenfor ulike temaer. Felles for dem er at de gir faglig påfyll og støtte til å utvikle kompetanse og praksis i barnehager, skoler, PP-tjenesten, lærebedrifter og prøvenemder.

Publisert 02.06.2023

Kompetansepakkene ligger på udir.no og er gratis og tilgjengelig for alle. For å benytte en eller flere kompetansepakker, kan du logge på med Feide eller opprette en egen bruker. Innholdet i kompetansepakkene har prosess- og lederstøtte og kan være tiltak for kollektiv kompetanseheving i regional og desentralisert ordning samt kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

Fagmiljøer som samarbeider med og støtter eiere, barnehager og skoler i deres langsiktige utviklingsarbeid, kan bruke innholdet i kompetansepakken som utgangspunkt for dialog og eventuell veiledning. Det er ingen begrensinger på antall deltakere og kompetansepakkene kan benyttes av hele kollegiet, individuelt, i grupper, team eller på trinn. Kollektivt arbeid med kompetansepakker, kan gi felles forståelse for dagens praksis, bidra til å reflektere over holdninger, normer, barnehage- og skolekultur, og utvikle egen handlingskompetanse.

En kompetansepakke består av moduler

  1. Introduksjonsmodul: Beskriver tema for kompetansepakken, og hvordan de ulike fagmodulene er bygget opp.
  2. Fagmoduler: Presenterer relevant fagstoff gjennom for eksempel tekst eller film, oppgaver dere skal løse og noen ganger også forslag til arbeidsprosesser. Det varierer hvor mange fagmoduler hver kompetansepakke inneholder.
  3. Avslutningsmodul: Oppsummering og veien videre.

I kompetanseportalen finner man følgende kompetansepakker

Digital kompetanse i skolen: Teknologi og digitale ferdigheter i LK20, Inkludering og universell utforming i digital praksis, Kunstig intelligens i skolen, Personvern i læringsteknologi for eiere og ledere

Inkludering: Inkluderende praksis, Elever med stort læringspotensial

Støtte til arbeid med læreplanverket: Innførig av nytt læreplanverk (fagfornyelsen), Programmering og algoritmisk tenkning, Innføring av nye læreplaner for lærebedrifter og prøvenemnder, Nye læreplaner for lærebedrifter, Nye læreplaner for prøvenemder

Støtte til arbeid med regelverket: Regelverk i fag- og yrkesopplæring, Personvern i skolen, Tospråklig fagopplæring, Grunnkurs i tilsynsmetode

Skolemiljø: Trygt og godt skolemiljø

SFO: Trygt og godt miljø i SFO

Barnehage: Trygt og godt barnehagemiljø, Digital dømmekraft i barnehagen med lederstøtte, Digital praksis, Personvern i barnehagen, Lek i barnehagen

Hybrid undervisning og hjemmeskole: Digital undervisning – på skolen og hjemme

Eksamens- og prøvesytemet: Eksamens- og prøvesystemet

Programmering valgfag for ungdomstrinnet: Programmering valgfag for lærere

Andre kompetansetiltak

Snakkemedbarn.no er et digitalt opplæringsprogram om samtaler med barn, spesielt samtaler ved bekymring for om barnet er utsatt for vold eller overgrep. Det er utviklet av RVTS nasjonalt på oppdrag fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Nettsiden inneholder en simulering av samtaler med barn og ungdommer hvor du kan velge alternativer i dialogen og øve på å bygge tillit.

«Jeg Vet» er en kunnskapsbasert læringsressurs for alderstilpasset opplæring om vold, overgrep og mobbing. Læringsressursen skal bidra til at barnehager, grunnskoler og videregående skoler gir barn og unge kunnskap som fremmer livsmestring og folkehelse.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.