Tilsyn med kommunens arbeid for å sikre et trygt og godt skolemiljø

Statsforvalteren gjennomførte (felles nasjonalt) tilsyn med elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø i to kommuner i 2023, Sokndal og Tysvær. Formålet med tilsynene er å bidra til regeletterlevelse for at elevene skal ha et trygt og godt skolemiljø. 

Publisert 11.04.2024

Hva vi har undersøkt

Vi undersøkte om utvalgte skoler i kommunene oppfylte kravene i opplæringslovens kap. 9A til å varsle rektor/kommuneledelsen, undersøke saken og sette inn tiltak når elever opplever at skolemiljøet ikke er trygt og godt, eller det foreligger mistanke eller kjennskap til at de blir krenket av en ansatt på skolen.  

Internkontrollen skal sikre regeletterlevelsen på skolene. Vi undersøkte derfor praksis på skolen i sammenheng med om kommunene jobber systematisk og tilpasset for å forebygge, avdekke og følge opp om skolene oppfyller aktivitetsplikten jf. Kommuneloven § 25-1.  

Hovedfunnene

Hovedfunnene våre er at kommunene ikke sikrer at alle ansatte varsler når de får mistanke eller kjennskap til at en elev ikke opplever at skolemiljøet er trygt og godt, sakene undersøkes ikke alltid bredt og grundig nok, og flere skoler setter heller ikke inn tiltak som bygger på undersøkelsene og en tilstrekkelig faglig vurdering. Dessuten sikres det ikke alltid at tiltakene evalueres jevnlig og endres ved behov. 

I rapportene peker vi på at mangler i praksis kan ha sammenheng med at kommunenes rutiner og prosedyrer ikke alltid er tilpasset risiko og andre lokale forhold. Det kan også skyldes at det ikke jobbes systematisk med å innhente informasjon om skolenes praksis, med å vurdere regeletterlevelsen, eller med å avdekke og følge opp mangler i praksis på skolene. En konsekvens av dette kan være at kommunene heller ikke gjør nødvendige forbedringer.  

Dere kan lese mer i tilsynsrapportene som er tilgjengelige i høyremargen.

Veileder om internkontroll for barnehage- og skolesektoren finner dere her.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.