Resultater fra Elevundersøkelsen 2023-2024

Rogaland har lavere andel elever som oppgir å bli mobbet på skolen, sammenliknet med landssnittet. Men også i Rogaland har andelen som oppgir å bli mobbet økt, sammenliknet med forrige skoleår. Det viser årets Elevundersøkelse.

Publisert 09.02.2024

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elevene får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Det er obligatorisk å gjennomføre Elevundersøkelsen på 7. og 10. trinn i grunnskolen. Skolene velger selv om de vil gjennomføre på flere trinn, og kan invitere elever fra 5. trinn til og med 10 trinn.

 

Mobbing

Som figuren under viser, er mobbing høyest på 5. trinn, og avtar for hvert årstrinn i Rogaland En mindre andel av elevene i Rogaland oppgir å bli mobbet i Rogaland enn landssnittet. Dette gjelder på alle trinn i grunnskolen.

Selv om en mindre andel oppgir å bli mobbet i Rogaland enn landet ellers, så har andelen økt kraftig i Rogaland de siste årene. Figuren under viser utviklingen i mobbing i Rogaland de siste årene.

Andelen elever som melder om mobbing varierer mye mellom kommunene i Rogaland, og også mellom skoler i en kommune.

Det er ikke store kjønnsforskjeller, men som i forrige skoleår, kan se en tendens til at jenter melder om mer mobbing enn gutter på de tidligste trinnene, og at dette jevner seg ut. I år melder en større andel gutter enn jenter om mobbing på 10. trinn

 

Læringsmiljø – høy trivsel på alle trinn

I Elevundersøkelsen svarer elevene på mange spørsmål om trivsel, motivasjon, støtte fra lærer og støtte hjemmefra, samt om felles regler og læringskultur. Rogalandselevene svarer stort sett likt som landssnittet, noe som innebærer en jevnt høy trivsel på alle trinn. Selv om rapporteringen av mobbing har økt de siste årene, så er elevenes trivsel stabilt høy.

Elevenes motivasjon har falt de siste årene. Her inngår spørsmål om elevene er interesserte i å lære, hvor godt de liker skolearbeid, og om de gleder seg til å gå på skolen.

Her kan en lese mer om årets resultatater:

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/analyser/2024/flere-elever-opplever-mobbing-i-grunnskolen/

Her finnes resultater fra årets elevundersøkelse:

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.